О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 59

гр. София, 12.05.2021 година

В.К.С на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БИСЕР ТРОЯНОВ

ПЕТЯ ШИШКОВА

при становището на прокурора от ВКП И. С, като разгледа докладваното от съдия Шишкова касационно частно дело № 380 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.44, ал.1 от НПК.

Образувано е по повод на определение № 4/16.04.2021г. на съдия от Районен съд-Първомай, с което съдебното производство по АНД № 86/2021г. е прекратено и делото е изпратено на ВКС за произнасяне по спор за подсъдност между Първомайския и Пловдивския районни съдилища.

Становището на прокурора е, че компетентен да се произнесе е РС – гр. Пловдив.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди доводите на съдилищата и приложените по делото материали, намери следното:

Производството е образувано по жалба на управителя на „Медицински изделия и компоненти Пловдив“ Е. срещу Наказателно постановление №16-003079, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ в гр. Пловдив, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. за нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда. Според съдържанието на постановлението, неизпълнената принудителна мярка е дадено задължително предписание за изплащане на трудово възнаграждение на Ж. П. за м.юли 2019г.

По жалбата е образувано дело в Районен съд-гр.Пловдив, което е прекратено и изпратено по подсъдност в Районен съд-гр.Първомай, по съображения, че седалището и адресът на управление на санкционираното дружество са в гр. Порвомай. Съдът в гр. Първомай е повдигнал препирня с оглед обстоятелството, че работникът полага труд в цех за ортопедични обувки, намиращ се в гр. Пловдив.

Настоящият съдебен състав, прецени, че делото следва да бъде изпратено за разглеждане на Районния съд в гр. Пловдив. Няма спор по въпроса, че при нарушение, осъществено чрез бездействие, местната подсъдност се определя от мястото, където е следвало да бъде изпълнено задължението за действие. Съгласно чл.270, ал.(1) от КТ, „Трудовото възнаграждение се изплаща в предприятието, където се извършва работата.“ В §1, т.2 от Допълнителните разпоредби терминът е дефиниран като всяко място - предприятие, учреждение, организация, кооперация, заведение, обект и други подобни, където се полага наемен труд. Обектът, където е извършена проверката и където е констатирано, че работникът П. полага труд на длъжност „майстор, обувки“, се намира в гр. Пловдив, на [улица].

При горното, от правна страна се налага изводът, че компетентен да разгледа жалбата е Районен съд – гр. Пловдив, поради което и на основание чл.44, ал.1 от НПК, ВКС, ІІ наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА прекратеното АНД № 86/2021г. по описа на Районен съд – гр. Първомай, за разглеждане от Районен съд – гр. Пловдив.

Препис от определението да се изпрати на РС – гр. Първомай, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.

Ключови думи