О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 97

София, 12.05.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на десети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. М

ЧЛЕНОВЕ: И. П

Д. Д

при секретаря …………….……………………..……. и с участието на прокурора………………………......………….., като изслуша докладваното от съдията Е. М т. д. № 504 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е исково - по реда на чл. 47 ЗМТА.

Образувано е по искова молба (с вх. № 1949/5.ІІІ.2021 г. по описа на ВКС) от С.В.С. от София, съдържаща исканията му по чл. 47, ал. 1, т.т. 2 и 5 ЗМТА и чл. 47, ал. 2 ЗМТА за отмяна на решение № 2 от 25.VІІІ.2020 г. на Арбитражния съд при „Българска бизнес асоциация“-гр. Пловдив, постановено по арб. дело № 2/2020 г., с което той е бил осъден, солидарно със софийското „С.`73” ООД /ЕИК[ЕИК]/, да заплатят на ищцовото „Хъс“ ЕООД-гр. Пловдив /ЕИК[ЕИК]/ следните три суми:

1./ В размер на 85 968.46 лева, представляваща цената на продадени и доставени, но незаплатени стоки по шест данъчни фактури от месеците ІХ и Х на 2019 г., вкл. и ведно със законната лихва върху тази главница, считано от завеждане на арбитражното дело (10.VІ.2020 г.) и до окончателното й изплащане.;

2./ В размер от 52 315.27 лв., представляваща договорна неустойка по чл. 6 от Договор № 421/22.ІІ.2013 г. за забавено плащане на цената на продадени е доставени, но незаплатени стоки по същите шест данъчни фактури;

3./ В размер на 7 455.74 лв., представляваща направени от ищцовото „Хъс“ ООД деловодни разноски според представения списък по чл. 80 ГПК.

В обстоятелствената част на тази ИМ подателят й твърди, че на датата 26.VІІІ.2020 г. бил получил по електронен път копие от арбитражното решение, чиято отмяна претендира, поддържайки, че я подава „в предвидения законов срок“.

Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение, намира, че макар и да е била подадена от надлежна ответна страна по посоченото в нея осъдително арбитражно решение на АС при пловдивската „Българска бизнес асоциация“ от 25.VІІІ.2020 г., постановено по арбитражно дело № 2/2020 г., тази искова молба на С.И.С. от София ще следва да се преценява като процесуално недопустима.

Съображенията за оставянето й без разглеждане и за прекратяване на настоящето исково производство, образувано по нея, са следните:

Съгласно чл. 48, ал. 1, изр. 1-во ЗМТА иск за отмяна на арбитражно решение може да бъде предявен в срок от 3 месеца от деня, в който молителят е получил решението. Този тримесечен срок е преклузивен и затова, при съобразяване на относимото към броенето му съдопроизводствено правило на чл. 60, ал. 3 ГПК, в процесния случай той следва да се счита изтекъл на датата 26 ноември 2020 г. /присъствен ден, четвъртък/. Началнит му момент е бил датата 26.VІІІ.2020 г., когато ищецът С. е получил по електронен път арбитражното решение, чиято отмяна претендира. В случая обаче той е подал исковата си молба в канцеларията на ВКС едва на 5.ІІІ.2021 г., т.е. след нови 3 месеца и 7 дни от изтичането на горепосочения преклузивен срок. Като просрочена, исковата молба на С.В.С. от София, се явява процесуално недопустима.

Мотивиран от горното Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба (с вх. № 1949/5.ІІІ.2021 г. по описа на ВКС) на С.В.С., ЕГН [ЕГН], със съдебен адрес в [населено място], ул. „Т. Ш” № 20, ап. # 50, чийто предмет е била ОТМЯНАТА на арбитражното решение № 2/25.VІІІ.2020 г. на Арбитражния съд при пловдивската „Българска бизнес асоциация“ палата, постановено по арб. дело № 2/2020 г., КАТО ПРЕКРАТЯВА ОБРАЗУВАНОТО ПО НЕЯ ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ВКС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца С.В.С., от която препис за връчване на ответника не се представя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1

2