О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60076

гр. София, 18 август 2021 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

В.К.С – Трето наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети август през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАЯ ЦОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ : НЕВЕНА ГРОЗЕВА

ТАТЯНА ГРОЗДАНОВА

при секретаря ……………………………………

и след становището на прокурора К.С,

като разгледа докладваното от съдия Грозева нчд № 727/21 г. по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл. 44, ал. 1 от НПК.

С разпореждане № 623 от 27.07.2021 г. съдията- докладчик при Районен съд - Силистра прекратил производството по нчд № 446/21 г. и изпратил делото във ВКС поради повдигнат спор за подсъдност със Районен съд –Плевен.

Прокурорът от ВКП е дал становище, че делото следва да бъде изпратено в РС- Плевен, като компетентен съд, с оглед правилото предвидено в чл. 433, ал. 2 от НПК.

ВКС след като се запозна с материалите по делото, намира следното :

По молба на осъдения М.В.В. за допускането на съдебна реабилитация на основание чл. 87 от НК в РС- Плевен е образувано нчд № 1161/21 г. С определение от 29.06.2021 г. съдията- докладчик прекратил съдебното производство по делото и изпратил същото на РС –Силистра, тъй като счел, че последният е компетентен да се произнесе по молбата за съдебна реабилитация, тъй като именно той е постановил последната присъда по отношение на осъдения В..

В РС- Силистра по същата молба е образувано нчд № 446/21 г., по което с разпореждане от 27.07.21 г. съдията- докладчик е прекратил производството и повдигнал спор за подсъдност пред ВКС на основание чл. 44, ал. 1 от НПК.

Настоящият съдебен състав на ВКС намира, че делото е подсъдно на РС –Плевен, който е местно компетентен да го разгледа и реши. Това е така, защото съгласно чл. 433, ал. 2 от НПК в случаите, когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, компетентен е съдът, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки- съдът, който е постановил последната присъда.

От подлежащите на съдебна реабилитация осъждания, най- тежкото наложено наказание е наказанието по нохд № 2537/13 г. по описа на РС- Плевен, по което е постановена присъда № 47 влязла в сила на 24.02.2014 г., с която молителят е бил осъден на една година лишаване от свобода за извършено престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК, като изпълнението на наказанието е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за срок от три години.

След тази присъда е последвало ново осъждане по нохд № 275/2015 г. по описа на Районен съд - Силистра, със споразумение, влязло в сила от 27.04.2015 г., по което М.В.В. се признал за виновен в извършване на престъпление по чл. 197, вр. чл. 195, ал.1, т. 4, т. 5 вр. чл. 194, ал.1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК, за което се е съгласил да изтърпи наказание от шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за срок от три години.

При тези данни, съгласно специалните правила, предвидени в чл. 433, ал. 2 от НПК компетентен да разгледа молбата за съдебна реабилитация на молителя е Районен съд - Плевен, който е постановил най- тежкото наказание от една година лишаване от свобода по нохд № 2537/2013 г. от посочените в молбата осъждания.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 44, ал. 1 от НПК

ВКС - трето наказателно отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ИЗПРАЩА нчд № 1161/21 г. по описа на Районен съд- Плевен по компетентност за разглеждане и решаване по същество.

Определението е окончателно.

Препис да се изпрати на Районен съд –Силистра за сведение.

Председател : Членове : 1. 2.