гр. София, 20 август 2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, първо наказателно отделение, в закрито заседание на двадесети август през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛАДА ПАУНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖАНИНА НАЧЕВА

ПЕТЯ ШИШКОВА

като разгледа докладваното от Председателя наказателно дело № 340/2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

До Върховния касационен съд е адресирана молба от подсъдимата Б. П., която след постъпване в регистратурата на ВКС е получила входящ № 66388/20.08.2021г. с искане подсъдимата П. да напусне адреса, на който по отношение на нея се изпълнява мярка за неотклонение „домашен арест“, както следва :

- На 23 август 2021 г. за времето от 08:00 до 21:00 часа, за да заведе 83 годишната си майка Д. Х. на кардиолог – д-р Х. в клиника Кардиоконсулт (адрес: [населено място], ул. „Казбек №12), като я вземе и върне в дома й, находящ се в [населено място], район Надежда,[жк], [улица] окаже спешна помощ в домакинството и личната й хигиена

- На 24 август 2021 г. за времето от 13:30 до 19:30 часа, за да посети личния си лекар – д-р Б. К с адрес: болница „Софиямед“, [улица].

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение с оглед обоснованите причини в постъпилата молба, намира че същата е основателна и следва да бъде уважена относно напускане на адреса на изпълнение на мярката за неотклонение „домашен арест“, за да заведе 83-годишната си майка в клиника Кардиоконсулт, както и оказване на спешна помощ в домакинството и личната хигиена на 23.08.2021 г.

Обоснована е и причината за посещение на личния лекар – д-р Б. Ки на датата 24.08.2021 г.

Доколкото обаче поисканият срок за придружаване и оказване на лично съдействие от страна на подсъдимата на възрастната й майка е прекомерно дълъг с оглед на необходимостта от извършване на посочените действия, часовият диапазон следва да бъде ограничен до 17,00ч.

С оглед на гореизложеното, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

РАЗРЕШАВА на подсъдимата Б.Е.Х. - П. с ЕГН [ЕГН], да напусне адреса, на който се изпълнява взетата по отношение на нея мярка за неотклонение „домашен арест“, както следва :

- На 23 август 2021 г. за времето от 08:00 до 17:00 часа, за да заведе 83 годишната си майка Д. Х. на кардиолог – д-р Х., в клиника Кардиоконсулт (адрес: [населено място], ул. „Казбек №12), като я вземе и върне в дома й, находящ се в [населено място], район Надежда,[жк], [улица] окаже помощ в домакинството и личната й хигиена;

- На 24 август 2021 г. за времето от 13:30 до 19:30 часа, за да посети личния си лекар – д-р Б. К с адрес: болница „Софиямед“, [улица].

ЗАДЪЛЖАВА подсъдимата Б.Е.Х. - П. да представи доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящата молба.

П. П да се уведоми на посочения в молбата телефон за контакт за постановеното определение.

Препис от определението да се изпрати незабавно на факса на 07 РУ – МВР по местоизпълнение на мярката за неотклонение „домашен арест“, за сведение.

Настоящото определение, ведно с молба вх. № 66388/20.08.2021г. по описа на ВКС, във връзка с която е постановено, да се приложат по делото.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!