О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60077

София, 23.08.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети август през две хиляди двадесет и първа година, в състав:Председател: Г. Т

Членове: 1. Б. Т

2. П. Ш

разгледа докладваното от съдия Троянов наказателно дело № 731 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното съдебно производство е образувано по жалба на адвокат Г. Л., служебен защитник на подсъдимия И.Г.П., против въззивно решение № 198 от 17.06.2021 г. по в.н.о.х.д. № 409/ 2021 г., по описа на Софийския апелативен съд, VІІ.наказателен състав. Откритото съдебно заседание е насрочено за 24.09.2021 г., от 09.00 ч.

Със саморъчна писмена молба от 02.07.2021 г. (с пощенско клеймо на затвора София върху плика) подсъдимият И.Г.П. оттегля касационната жалба, защото не желае делото да се разглежда по касационен ред и не е съгласувал подаването на касационна жалба със защитника си. Молбата е приложена на л. 10 от касационното дело.

Върховният касационен съд в настоящия си състав счита, че касационното производство следва да бъда прекратено, след направеното в срока по чл. 352 от НПК изрично искане от подсъдимия за оттегляне на касационната жалба. Съдът не е сезиран с протест, поради което с оттеглянето на единствената жалба по делото отпадат и правните основания за нейното разглеждане в касационното производство.

Воден от изложените съображения Върховният касационен съд, на основание чл. 352 във вр. с чл. 351 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА касационното производство по наказателно дело № 731/2021г., по описа на Върховния касационен съд, второ наказателно отделение.

Определението е окончателно.

Преписи от определението да се изпратят на Върховната касационна прокуратура, на подсъдимия И.Г.П., на неговия служебен защитник адвокат Г. Л. и на началника на затвора София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!