гр. София, 25 август .2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, първо наказателно отделение, в закрито заседание на двадесет и пети август през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ТОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА

БИСЕР ТРОЯНОВ

като разгледа докладваното от Т.К наказателно дело № 340/2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

До Върховния касационен съд е адресирана молба от подсъдимата Б. П., която след постъпване в регистратурата на ВКС е получила входящ № 66467/25.08.2021г. с искане подсъдимата П. да напусне адреса, на който по отношение на нея се изпълнява мярка за неотклонение „домашен арест“, както следва :

- На 26 август 2021 г. за времето от 10:00 до 15:00 часа, за консултация с офтамолог – д-р К. с адрес: болница „Софиямед“, [улица].

- За същия времеви интервал на датата – 26.08.2021 г., да посети и пощенски клон 1750, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес].

Към молбата са приложени медицинско направление №560/24.08.2021 г. от д-р Б.К и копие от служебен бон за получаване на пратка от „Български пощи“ – ПС 1750 до дата 26.08.2021 г.

Върховният касационен съд, първо наказателно отделение с оглед обоснованите причини в постъпилата молба и представените документи, намира че същата е основателна и следва да бъде уважена, като на подсъдимата Б.Е.Х. – П. следва да й бъде разрешено напускане на адреса, на който се изпълнява мярката за неотклонение „домашен арест“, както за консултация с офтамолог, така и по отношение на посещението на пощенски клон 1750.

С оглед на гореизложеното, Върховният касационен съд, първо наказателно отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

РАЗРЕШАВА на подсъдимата Б.Е.Х. - П. с ЕГН [ЕГН], да напусне адреса, на който се изпълнява взетата по отношение на нея мярка за неотклонение „домашен арест“, както следва :

- На 26 август 2021 г. за времето от 10:00 до 15:00 часа, за консултация с офтамолог – д-р К. с адрес: болница „Софиямед“, [улица].

- За същия времеви интервал от 10:00 до 15:00 часа на датата – 26.08.2021 г., да посети и пощенски клон 1750, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес].

ЗАДЪЛЖАВА подсъдимата Б.Е.Х. - П. да представи доказателства, че е посетила медицинското заведение и пощенския клон.

Подсъдимата П. да се уведоми на посочения в молбата телефон за контакт за постановеното определение.

Препис от определението да се изпрати незабавно на факса на 07 РУ – МВР по местоизпълнение на мярката за неотклонение „домашен арест“, за сведение.

Настоящото определение, ведно с молба вх. № 66467/25.08.2021г. по описа на ВКС, във връзка с която е постановено, да се приложат по делото.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи
No law branches!