О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60305

гр. София, 25.08.2021 г.

В.К.С, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети август през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията М. Г частно гражданско дело № 3127 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 282, ал. 2 ГПК.

Образувано е по молба на М.В.М. за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 260847/25.06.2021 г. по възз. гр. д. № 262/2021 г. на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдено решение № 260086/20.11.2020 г. по гр. дело № 329/2020 г. на Районен съд – Асеновград. С първоинстанционното решение са изменени мерките за упражняване на родителските права спрямо децата П.М.М. и Д.М.М., като местоживеенето е определено при тяхната майка Х.П.Л., на която е предоставено упражняването на родителските права, определен е режим на лични отношения на бащата М.В.М. и двете деца и същият е осъден да заплаща издръжка в размер на 190 лв. месечно за П.М.М. и в размер на 160 лв. месечно за Д.М.М..

С разпореждане № 60127 от 13.08.2021 г. на и.ф. заместник-председател и ръководител на ГК на ВКС, постановено по настоящото дело, на молителя е указано в едноседмичен срок от съобщението да внесе обезпечение по чл.282, ал. 3, вр. с ал. 2 ГПК в размер на сумата 1 000 лв. по сметка на ВКС и да представи платежен документ, както и заверен препис от въззивното решение и доказателства за датата, на която му е връчен препис от него.

С молба с вх. № 66469/25.08.2021 г. молителят е изпълнил дадените му указания. От представените към молбата доказателства се установява, че срещу въззивното решение е подадена касационна жалба от М.В.М. в срока по чл. 283 ГПК - на 29.07.2021 г. Препис от решението е получен от молителя на 07.07.2021 г. С разпореждане № 265704/02.08.2021 г. по възз. гр. д. № 262/2021 г. на Окръжен съд – Пловдив е постановено препис от касационната жалба да се изпрати за отговор на насрещната страна. Видно от представеното от молителя платежно нареждане, сумата от 1 000 лв. е внесена на 24.08.2021 г. и е постъпила по сметката на ВКС. Последното се установява от издадената служебна бележка от счетоводството на ВКС от 25.08.2021 г.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице предпоставките, предвидени в чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение.

Мотивиран така, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 260847 от 25.06.2021 г. постановено по възз. гр. д. № 262/2021 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдено решение № 260086 от 20.11.2020 г. по гр. дело № 329/2020 г. на Районен съд – Асеновград.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.