О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60250

гр.София,

25.08.2021 г.

Върховвият касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети август две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д. № 2915 описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е определение № 1346 от 25.05.2021 г., постановено по ч.гр.д. № 1401/2021 г. по описа на Софийския апелативен съд, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх. № 294143 от 18.03.2021 г. на М. Д.

Частният жалбоподател М.М.Д., чрез адв. С. Й. от САК поддържа, че обжалваното определение е неправилно поради нарушения на материалния и процесуалния закон, и постановеното определение е необосновано. Искането е за отмяна на определението на АС – София и произнасяне по частна жалба с вх. № 294143 от 18.03.2021 г.

В срока по чл. 276, ал.1 ГПК ответната страна Е. Д., чрез авд. С. В. от САК, излага съображения за недопустимост на частната жалба

Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., при тези данни, приема за установено следното:

Жалбата е постъпила в срок и е подадена от процесуално легитимирана страна.

Със заповед № РД – 08 – 826/26.02.2021 г. на председателя на Софийския градски съд е открит нов III – ти въззивен брачен състав считано от 01.03.2021 г., на който съдия Л. е председател, като след административното преместване на съдията докладчик по конкретно дело в нов състав, всички дела определени му към момента на преместването остават на негов доклад, а разглеждането им продължава в новия състав.

С жалба от 18.03.2021 г. М.М.Д. е поискала да се отмени преразпределението на гр.д.№6565/2019г.

С обжалваното определение съставът на апелативният съд приема, че в случая не е налице определение за преразпределяне на гр.д.№6565/2019г., тъй като новообразувано дело няма, а делото е изпратено за разглеждане в новообразуван състав на съдия Л., след негово преместване в новообразувания състав. Прието е също така, че актовете на административните ръководители на съдилищата не са от категорията на преграждащите определения по смисъла на чл.274 ГПК и частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане.

При така установените данни по делото Върховният касационен съд, състав на ІV г. о. намира, че обжалваното определение е правилно.

Съгласно разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК могат да бъдат подавани частни жалби срещу определения, когато те преграждат по-нататъшното развитие на делото и в случаите, изрично посочени в закона. В случая и в Тълкувателно решение № 1/2001 г. от 17.07.2001 г. на ОСГК на ВКС е прието, че определенията, които преграждат развитието на производството са тези, с които се прекратява производството по делото поради недопустимост на иска, отказ или оттегляне на иска, определенията за спиране на производството/чл. 229 ГПК/ или отказ за възобноваване на производството /чл. 230 ГПК/, определения с които съдът извършва преценка за подведомствеността, респективно подсъдността, на спора и препраща делото на административен съд или на друг родово респективно местно компетентен граждански съд, какъвто характер обжалваното пред АС София разпореждане на председателя на ГС София няма.

В настоящия случай правилно апелативният съд е оставил без разглеждане частната жалба срещу определението от 18.03.2021 г., тъй като обжалваното „определение“ на административния ръководител на СГС не попада в нито една от двете посочени в закона /чл. 274, ал.1 ГПК/ хипотези.

Предвид изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1346 от 25.05.2021 г., постановено по ч.гр.д. № 1401/2021 г. по описа на Апелативен съд – София.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: