О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60301

[населено място], 25.08.2021г.

В.К.С на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти август през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №1742 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от „Антол“ ЕООД, [населено място], за спиране на изпълнението на решение №31 от 30.06.2021г. по в.т.д. №93/2021г. на Бургаски апелативен съд, с което след отмяна на решение №68 от 02.03.2021г. по т.д. №244/2020г. на Бургаски окръжен съд „Антол“ ЕООД, [населено място], е осъдено да заплати на „ОББ Факторинг“ ЕООД сумата от 112 911,10 лева, представляваща сбор от неплатени доставки по фактури №№[ЕГН]/10.09.2018г., [ЕГН]/25.09.2018г., [ЕГН]/06.11.2018г. и [ЕГН]/16.01.2019г., издадени от „Бългериън рекавъри къмпани“ ЕООД.

С разпореждане от 30.07.2021г. на председателя на първо отделение на Търговска колегия на ВКС по настоящото дело, на молителя е указано, че следва да представи в едноседмичен срок доказателства за датата, на която му е връчено въззивното решение, както и копие от подадената от него касационна жалба срещу решението и платежен документ, удостоверяващ внесено по сметка на ВКС обезпечение в размер на присъдената сума от 112 911,10 лева. Видно от писмо изх.№950/18.08.2021г. на Бургаски апелативен съд, на 11.08.2021г. по в.т.д. №93/2021г. на Бургаски апелативен съд е постъпила касационна жалба от „Антол“ ЕООД, [населено място].

Съобщение за дадените с разпореждането от 30.07.2021г. указания е връчено на молителя на 16.08.2021г. чрез неговия пълномощник адв. С. С.. В определения от съда едноседмичен срок не е внесено обезпечение в посочения размер. В същия срок, с молба от 24.08.2021г. „Антол“ ЕООД е посочило, че въз основа на решението на Бургаски апелативен съд е издаден изпълнителен лист, образувано е изпълнително производство и е наложен запор върху банковата сметка на дружеството, поради което същото не може да изпълни указанията за внасяне на парично обезпечение.

С оглед изложеното молбата за спиране на изпълнението на решение №31 от 30.06.2021г. по в.т.д.№93/2021г. на Бургаски апелативен съд, следва да бъде оставена без уважение. Внасяне на обезпечение в размер на сумата, присъдена с решението, чиято отмяна се иска, е задължителна предпоставка за спиране изпълнението по чл.282 ал.2 от ГПК, която в случая не е налице. Не са изпълнени и останалите указания, дадени с разпореждането от 30.07.2021г., доколкото молителят не е представил доказателства за спазване на преклузивния срок за касационно обжалване на решението на Бургаски апелативен съд.

Воден от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение,

О П Р Е Д Е Л И

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Антол“ ЕООД, [населено място], за спиране на изпълнението на решение №31 от 30.06.2021г. по в.т.д. №93/2021г. на Бургаски апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.