О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60241

гр. София, 26.08.2021 г.

В.К.С, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести август през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията М. Г гражданско дело № 3161 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 282, ал. 2 ГПК.

Образувано е по молба с вх. № 66499/26.08.2021 г., идентична с молба с вх. № 2435/24.08.2021 г. на О. П за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 40/09.06.2021 г. по възз. гр. д. № 334/2021 г. на Окръжен съд – Пазарджик, в частта, с която е уважен предявения от И.Н.Р. срещу молителя иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 225, ал. 1 КТ за сумата от 3 876,04 лв. - обезщетение за оставането й без работа вследствие на незаконното уволнение за периода 16.11.2020 г. – 15.03.2021 г.

Представени са всички доказателства, необходими за уважаване на искането - платежно нареждане от 14.07.2021 г. за внесено по сметката на ВКС обезпечение в размер на сумата 3 876,04 лв.; справка от счетоводството на ВКС, че сумата е постъпила по сметката за обезпечения; касационна жалба вх. № 1587/08.07.2021 г. срещу решението на Окръжен съд – Пазарджик и съобщение за връчване на въззивното решение, от което се установява, че жалбата е постъпила в срок. Следователно, осъществени са предпоставките по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК - инициирано е касационно производство и е предоставено надлежно обезпечение, поради което молбата за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение, в частта по уважения срещу молителя осъдителен иск по чл. 344, ал. 1, т. 3, вр. с чл. 225, ал. 1 КТ, е основателна и следва да се уважи.

По изложените съображения и на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 40 от 09.06.2021 г. по възз. гр. д. № 334/2021 г. на Окръжен съд – Пазарджик в частта му, с която О. П, БУЛСТАТ 000351743, е осъдена да заплати на ищцата И.Н.Р., ЕГН [ЕГН], обезщетение за оставането й без работа вследствие на незаконното уволнение за периода 16.11.2020 г. – 15.03.2021 г. в размер на сумата 3 876,04 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.