ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 60197

София, 11.10.2021Г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на двадесет и девети септември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. М

ЧЛЕНОВЕ: И. П

Д. Д

при секретаря .......... и с участието на прокурора............................, като изслуша докладваното от съдията Е. М т. д. № 13 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационната жалба (с вх. № 76071/2.ХI.2020 г.) на ищцовото „Б. Г ООД-София /ЕИК[ЕИК]/, подадена чрез неговия процесуален представител по пълномощие от САК против решение № 11985 на Софийския апелативен съд, ТК,III-и с-в, от 11.IХ.2020 г., постановено по т. д. № 4542/2019 г., с което е бил отхвърлен осъдителния /кондикционния/ иск на това дружество с правно основание по чл. 55, ал. 1, предл. 3-то ЗЗД, предявен срещу ответното „Юбим ООД-София /ЕИК[ЕИК]/ за присъждането на сума в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), заплатена като гаранция /капаро/ от търговеца настоящ касатор на основание т. 4.1 от сключения помежду им на 4 януари 2019 г. предварителен договор за продажба на недвижими имоти и дължима на отпаднало основание: предвид извършеното извънсъдебно разваляне на същия облигационен договор.

Оплакванията на касатора „Б. Г ООД са за необоснованост и постановяване на атакуваното въззивно решение както в нарушение на материалния закон, така и придопуснати от състава на САС съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Поради това, но и с инвокиран довод за неговата очевидна неправилност, се претендира отменяването му, както и постановяване на съдебен акт по съществото на спора от настоящата инстанция, с който „да се приемело за справедливо заплащането на неустойка от страна на „Юбим ООД.

В изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК към касационната жалба търговецът неин подател обосновава приложно поле на касационния контрол освен с твърдението си за очевидна неправилност на атакуваното въззивно решение (основание по чл. 280, ал. 2, предл. 3-то ГПК за директен достъп до касационно обжалване), още и с наличието на допълнителната предпоставка по т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, изтъквайки, че с този свой акт по съществото на спора САС се е произнесъл по следните три правни въпроса, явяващи се от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото:

1./ „Допустимо ли е тълкуването от страна на съда на клаузи, които са ясно разписани клаузи в договор?;

2./ „В сила ли е ТР № 7/13.Х1.2014 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. дело № 7/2013 г. и - ако не е в сила, то с кой нормативен акт е отменено или с кое друго тълкувателно решение?;

3./ „Игнорирането на релевантни факти в решението на въззивния съд, пред9сдгавени по делото, какви правни последици води след себе си?

По реда на чл. 287, ал. 1 ГПК ответното по касация „Юбим ООД-София /ЕИК[ЕИК]/ писмено е възразило чрез своя процесуален представител по пълномощие от САК както по допустимостта на касационния контрол, така и по основателността на оплакванията за неправилност на атакуваното решение на САС, претендирайки за потвърждаването му, както и за присъждане на разноски в размер на изплатения адвокатски хонорар от 1 887 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и седем лева).

Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение, намира, че макар и да е постъпила в преклузивния срок по чл. 283 ГПК и да е подадена от надлежна страна във въззивното производство пред САС, настоящата касационна жалба на ищцовото „Б. Г ООД-София /ЕИК[ЕИК]/ ще следва да се преценява като процесуално недопустима.

Съображенията за оставянето й без разглеждане, както и за прекратяване на касационното производство по чл. 288 ГПК, са следните:

В мотивите си към атакуваното въззивно решение съставът на САС е констатирал, че първостепенния съд е бил сезиран от търговеца настоящ касатор с предявени срещу ответното „Юбим ООД два кумулативно съединени иска за осъждане на последното да му заплати, на основание чл. 55, ал. 1, предл. 3-то ЗЗД /във вр. чл. 93 ЗЗД/ сумата от 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), представляваща заплатено по банков път капаро, както и иск за заплащане, на основание чл. 92, ал. 1 ЗЗД, на сума в размер на 40 000 лв., представляваща неустойка за виновно неизпълнение на задължението на ответника за прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти и оборудване, предмет на сключения помежду им на 4.1.2019 г. предварителен договор. Надлежно разграничено е, че искът по чл. 92 ЗЗД за сумата от 40 000 лв. е бил отхвърлен от СГС, като в тази му част първоинстанционното решение „не е обжалвано и е влязло в сила.

Следователно произнасянето на САС с атакуваното въззивно решение е по иск по търговско дело с цена 20 000 лв. (двадесет хиляди лева).

Съгласно чл. 280, ал. 3, т. 1, предл. 2-ро ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни търговски дела с цена на иска до 20 000 лева, който няма характера на вещен, нито е с обуславящо значение по отношение на такъв /вещен/ иск. В тази връзка ирелевантно е посочването във финалната част от диспозитива на атакуваното въззивно решение, че то подлежало на инстанционен контрол пред ВКС „при условията на чл. 280 и сл. ГПК. Напротив, като резултат от проверката си по реда на чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК, съставът на САС е следвало да разпореди връщане на настоящата касационна жалба на „Б. Г ООД.

В заключение, налице е влязъл в сила въззивен акт по съществото на спора, въведен с осъдителния /кондикционен/ иск на търговеца настоящ касатор с правно основание по чл. 55, ал. 1,предл. 3-то ЗЗД, поради което този съдебен акт не подлежи на инстанционен контрол по реда на касационното обжалване.

При този изход на настоящето касационно производство по чл. 288 ГПК, което ще следва да се прекрати, ответното по касация „Юбим ООД има право на разноски, съгласно чл. 78, ал. 4 ГПК, каквото искане то е заявило в писмения си отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК. Видно от приложените към този отговор на касационната жалба адвокатско пълномощно и договор за правна защита и съдействие, както и списък по чл. 80 ГПК, че изплатеният в полза на процесуалния представител по пълномощие на търговеца ответник по касация хонорар е бил в размер на сумата от 1 887 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и седем лева).

Мотивиран от горното Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Б. Г ООД (с вх. № 76071/2.ХI.2020 г.), подадена против решение № 11985 на Софийския апелативен съд, ТК, 3-и с-в, от 11.IХ.2020 г., постановено по т. д. № 4542/2019 г.

ПРЕКРАТЯВА касационното производство по чл. 288 ГПК.

ОСЪЖДА касатора „Б. Г ООД /ЕИК[ЕИК]/ със седалище и адрес на управление в [населено място],[жк], ул. „652-ра, № 6А - НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 78, АЛ. 4 ГПК - да заплати на ответното по касация „Юбим ООД /ЕИК[ЕИК]/ със седалище е адрес на управление в [населено място],[жк], [жилищен адрес] вх.А, ет. I, ап. № 2, СУМА в размер на 1 887 лв. (хиляда осемстотин осемдесет и седем лева), представляваща изплатен хонорар за един негов адвокат от САК.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1

2