1№ 60309/12.10.2021 г.Върховен касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Четвърто отделение, в закритото съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:Председател: В. Р

Членове: Г. М

Л. Агледа докладваното от съдия Михайлова ч.гр.д. № 3750 по описа за 2021 г.

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е разпореждане от 24.02.2020 г. по ч.гр.д. № 5762/2019 г., с което Софийски апелативен съд на основание чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК е върнал частната касационна жалба на И.П.П. – Ц. срещу определение № 4037/05.12.2019 г. по същото дело.

Разпореждането се обжалва от И.П.П. – Ц. с частна жалба вх. № 4988/23.03.2020 г. с довод, че е приложена неправилно санкционната последица на чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК. Жалбоподателят твърди, че в дадения срок за изпълнение на указанията за поправяне на нередовности на частната касационна жалба е поискал правна помощ, а по тази молба съдът не се е произнесъл до постановяване на обжалваното разпореждане.

Настоящият състав намира частната жалба с допустим предмет (арг. от чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК); в негова компетентност (арг. от чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 1 ГПК); от процесуално легитимирана страна (разпореждането отрича допустимостта на правото на частна касационна жалба); подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и при всички останали предпоставки за нейната редовност и допустимост, но неоснователна. Съображения:

С определение № 4037/05.12.2019 г. по ч.гр.д. № 5762/2019 г. Софийският апелативен съд е потвърдил определение от 17.10.2019 г. по гр.д. № 814/2019 г. на Софийски градски съд за частично прекратяване на производството по исковете на И.П.П. – Ц. и за отказ за предоставяне на правна помощ чрез процесуално представителство.

Жалбоподателят е обжалвал определението в първата част с частна касационна жалба (вх. № 61/22.01.2020 г.). Тази частната жалба е нередовна – липсва изложение с основанията за допускането на определението до касационно обжалване и не е подписана от адвокат (молбите от жалбоподателя за правна помощ изключват възможността той да притежава юридическа правоспособност). Така в правилното приложение на чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 1 ГПК с разпореждане от 30.01.2020 г. по ч.гр.д. № 5762/2019 г. Софийският апелативен съд е дал указания и 1-седмичен срок за поправяне на нередовностите.

Препис от разпореждането е връчен на жалбоподателя на 11.02.2020 г., но до 18.02.2020 г. – работната сряда, в която срокът е изтекъл, - но в неговите граници указанията не са изпълнени. Неоснователен е доводът, че го е прекъснала молба за правна помощ от 17.02.2020 г. и срокът не е текъл, защото е уважена месеци след постановяване на обжалваното разпореждане. Молбата за правна помощ е повторна, а не е спряла, нито прекъснала срока за изпълнение на указанията (аналогия от чл. 259, ал. 4 ГПК). Настоящият състав приема, че с обжалваното разпореждане в правилното приложение на чл. 275, ал. 2, вр. чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК частната касационна жалба е била върната.

Различен аргумент не следва и от това, че нередовностите са поправени от адв. Р. Р., особеният представител на жалбоподателя, назначен с уважаването на повторната молба за правна помощ. Съгласно чл. 64, ал. 1 ГПК, процесуалните действия, извършени след като са изтекли установените срокове, не се вземат предвид от съда. Касационният състав е длъжен да потвърди обжалваното разпореждане. Различен аргумент не произтича и от това, че и тази частна касационна жалба е била администрирана и изпратена на Върховния касационен съд.

При тези мотиви, съдътО П Р Е Д Е Л И :ПОТВЪРЖДАВА разпореждането от 24.02.2020 г. по ч.гр.д. № 5762/2019 г. на Софийски апелативен съд за връщане на частна жалба вх. № 61/ 22.01.2020 г. от И.П.П. - Ц. срещу определение № 4037/05.12.2019 г. по ч.гр.д. № 5762/2019 г. на Софийския апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.