О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60349

гр. София, 12.10.2021 г.

В.К.С на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на седми октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 2060 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, [населено място] срещу определение № 1629 от 21. 06. 2021 г. по ч. гр. д. № 1031/2021 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 12 състав, с което е потвърдено определение № 260074 от 1. 02. 2021 г. по в. гр. д. № 396/2020 г. на Кюстендилски окръжен съд, с което е върната подадената от „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД касационна жалба вх. № 262598/15. 12. 2020 г. срещу решение № 260038 от 21. 10. 2020 г., постановено по същото дело.

Частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, намира следното:

С обжалваното определение Софийски апелативен съд се е произнесъл по основателността на частна жалба срещу определение с преграждащ по-нататъшното развитие на делото характер, постановено от окръжен съд, действащ като въззивна инстанция, съответно е упражнил компетентността по чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. второ ГПК.

П. В касационен съд, ОСГТК е образувано и висящо производство по тълк. д. № 2/2018 г., предмет на което е процесуалноправният въпрос: „Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?“. Поставеният въпрос е от значение за допустимостта на настоящото производство, поради което същото следва да бъде спряно на основанието по чл. 292 ГПК до приключване на производството по тълкувателното дело.

Воден от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА на основание чл. 292 ГПК производството по ч. т. д. № 2060/2021 г. на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение до приключване на тълк. д. № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Ключови думи