О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60312

гр. София 12.10.2021 г..

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 07 октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдия З.А

ч.гр. дело № 2692 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274,ал.3 от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от ищцата В.М.Д., приподписана от адв. В. Ш. срещу определение № 166/12.04.2021 г. по в.ч.гр.дело № 106/2021 г. на Великотърновския апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане № 260010/05.01.2021 г. по ч.гр.дело № 732/2020 г. на Плевенския окръжен съд, с което на основание чл.286,ал.1,т.2 ГПК, вр.чл.278,ал.4 ГПК е върната частна касационна жалба вх. № 262809/13.11.2020 г. на В.М.Д. срещу определение № 260142/07.10.2020 г., постановено по същото дело. Поддържаното основание за неправилност на определението е незаконосъобразност. Искането е да се допусне касационно обжалване по поставения въпрос в изложението, да се отмени обжалваното определение и вместо него се постанови друго, с което касационната частна жалба се уважи. В изложението е поставен правния въпрос: какви са последиците за страната, в частност прилагат ли се последиците по чл.262,ал.2 ГПК от неизпълнение на неправилни, неясни или неточни указания на съда за отстраняване на нередовност на частна въззивна жалба, решен в противоречие с практиката на ВКС и който е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото. Поддържа се очевидна неправилност на обжалваното определение.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното определение намира, че частната жалба е подадена в срока, предвиден в чл. 275,ал.1 ГПК от легитимирана страна срещу определение, подлежащо на обжалване с частна жалба и е процесуално допустима.

С разпореждане от 05.01.2021 г. по ч.гр.дело № 732/2020 г. Плевенския окръжен съд е върнал на основание чл.286,ал.1,т.2,вр.чл.278,ал.4 ГПК частната касационна жалба от 13.11.2020 г. на В. Д. срещу определение от 07.10.2020 г.,постановено по същото дело. С обжалваното определение, постановено по в.ч.гр.дело № 106/2021 г. Великотърновския апелативен съд е потвърдил посоченото разпореждане на Плевенския окръжен съд. За да постанови този резултат съдът е приел, че с разпореждане от 19.11.2020 г. по ч.гр.дело № 732/2020 г. на Плевенския окръжен съд е оставена без движение, като нередовна частна касационна жалба от 13.11.2020 г., подадена от В. Д., като е указано на последната в едноседмичен срок да отстрани нередовности на жалбата – същата да се приподпише от адвокат и да се представи адвокатско пълномощно, съответно жалбата да се приведе в съответствие с разпоредбите на чл.284,ал.1,т.3 ГПК - да се представи изложение на касационните основания за допускане на касационно обжалване по чл.280,ал.1 ГПК с препис за другата страна, също приподписано от адвокат. Прието е, че на жалбоподателката е редовно връчен препис от разпореждането на 18.12.2020 г. Посочено е, че в указания от съда едноседмичен срок жалбоподателката е представила касационно изложение, което не е приподписано от адвокат и не е отстранила другите нередовности на жалбата. Формиран е извод, че обжалваното разпореждане е правилно и същото е потвърдено.

Не се установява основание за допускане на касационно обжалване по чл.280,ал.2,пр.3 ГПК.Оидна неправилност е налице, когато е налице видимо тежко нарушение на закона или явна необоснованост, довели до постановяване на неправилен съдебен акт. Очевидно неправилен е съдебен акт, който е постановен contra legem до такава степен, при която законът е приложен в неговия противоположен смисъл или който е постановен extra legem, т. е. когато съдът е решил делото въз основа на несъществуваща или отменена правна норма. Очевидна неправилност е налице и когато въззивният акт е постановен при явна необоснованост поради грубо нарушение на правилата на формалната логика. Не е налице очевидна неправилност, когато въззивния акт е незаконосъобразен поради неточно прилагане и тълкуване на закона, при противоречие с практиката на ВКС, с актове на Конституционния съд или с актове на Съда на Европейския съюз, когато е налице неправилно решаване на спорни въпроси относно приложимия закон или относно действието на правните норми във времето, както и когато необосноваността на въззивния акт произтича от неправилно възприемане на фактическата обстановка, от необсъждането на доказателствата в тяхната съвкупност и логическа връзка, в които случаи допускането на касационно обжалване е обусловено от предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК. В случая не е налице очевидна неправилност на въззивното определение, тъй като не е постановено нито в явно нарушение на закона, нито извън закона, нито е явно необосновано.

Съдът намира, че следва да се допусне касационно обжалване по чл.280,ал.1,т.1 ГПК по поставения правен въпрос от жалбоподателката.

С цитираното определение № 238/04.06.2018 г. по ч.гр.дело № 2030/2018 г. на ВКС, III г.о. по чл.274,ал.3 ГПК, с което е допуснато касационно обжалване по поставения правен въпрос е възприета практиката на ВКС, според която един от основните принципи на гражданския процес /по чл.7 ГПК/, изисква съдът да информира страните във връзка с предоставените им от закона процесуални права и задължения. Когато съдът оставя без движение подадена жалба и дава срок за отстраняване на констатирани от него нередовности, той може да приложи чл.262 ал.2, т.2 ГПК само, ако е дал ясни и точни указания на страната за всички предоставени й от закона процесуални права и задължения. Въззивния съд е разрешил правния въпрос в отклонение от тази практика на ВКС.

Като взема предвид отговора на поставения правен въпрос съдът преценява за неправилен решаващия правен извод в обжалваното определение за наличие на предпоставките на чл.286,ал.1,т.2 ГПК, вр.чл.278,ал.4 ГПК за връщане частната жалба на В. Д.. Частната жалба е основателна по следните съображения:

С определение от 07.10.2020 г. по ч.гр.дело № 732/2020 г. на Плевенския окръжен съд е потвърдено разпореждане на Плевенски районен съд от 16.07.2020 г. по гр.дело № 5152/2013 г., с което е върната подадена от В. Д. молба за отмяна на решение № 255/17.02.2014 г. по гр. дело № 5152/2013 г. на ПлРС.

Срещу постановеното определение В. Д. е подала частна касационна жалба на 13.11.2020 г. Плевенският окръжен съд е констатирал, че частната жалба не отговаря на изискванията на чл.284, ал.2, ал.3,т.1, т.2 и т.3 ГПК – жалбата не е приподписана от адвокат и не е представено адвокатско пълномощно, не е представено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280,ал.1 ГПК, с препис за другата страна, приподписано от адвокат. С разпореждане от 19.11.2020 г., по ч.гр.дело № 732/2020 г. Плевенският окръжен съд е дал указания на жалбоподателката за отстраняване на описаните нередовности и за неблагоприятните последици от неизпълнение на указанията.

Съобщение с препис от разпореждането е редовно връчено на жалбоподателката Д. на 18.12.2020 г. В указания от съда срок жалбоподателката е представила изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280,ал.1 ГПК, което не е приподписано от адвокат. В изложението се съдържа искане за предоставяне на правна помощ, като жалбоподателката е заявила, че упълномощения от нея адвокат е починал. Плевенския окръжен съд се е произнесъл по редовността на касационната частна жалба без да се произнесе по искането за предоставяне на правна помощ.

Неправилен е извода в обжалваното определение, че са налице предпоставките на чл.286,ал.1,т.2,вр.чл.278,ал.4 ГПК за връщане на касационната частна жалба на В. Д.. Администриращият частната касационна жалба Плевенски окръжен съд не е дал ясни и точни указания за отстраняване на нередовностите на същата, а именно не е указал на жалбоподателката Д. да представи доказателства за юридическа правоспособност и при липса на такава след това да й укаже частната касационна жалба да се приподпише от адвокат и да представи пълномощно. Съдът е следвало да укаже на жалбоподателката за възможността да ползва правна помощ, ако не може да си позволи упълномощаване на адвокат. Освен това неправилно Плевенския окръжен съд се е произнесъл по редовността на частната жалба преди да се произнесе по искането за предоставяне на правна помощ. Липсата на произнасяне по искането за предоставяне на правна помощ представлява съществено процесуално нарушение, което обуславя извод за неправилност на разпореждането за връщане на частната жалба, както и неправилност на крайния извод в обжалваното определение за наличие на предпоставките на чл.286,ал.1,т.2 ГПК. С оглед на посоченото съдът преценява, че определението на Великотърновския апелативен съд следва да се отмени, като незаконосъобразно – постановено е в нарушение разпоредбите на чл.286,ал.1,т.2, вр.чл.278,ал.4 ГПК. Делото следва да се върне на Плевенския окръжен съд, който отново следва да остави без движение частната жалба, подадена от В. Д., като даде ясни и пълни указания за отстраняване на констатираните нередовности. Същият съд следва да съобрази, че с определение от 20.05.2021 г. по в.ч.гр.дело № 106/2021 г. на Великотърновския апелативен съд е предоставена правна помощ по делото на В. Д. и с определение от 27.05.2021 г. по същото дело е назначен адвокат К. К. за процесуален представител на Д..

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

Допуска касационно обжалване на определение № 166/12.04.2021 г. по в.ч.гр.дело № 106/2021 г. на Великотърновския апелативен съд по касационна частна жалба вх. № 2686/19.05.2021 г., подадена от В.М.Д., настоящ адрес [населено място], [улица], приподписана от адв.В. Ш..

Отменя определение № 166/12.04.2021 г. по в.ч.гр.дело № 106/2021 г. на Великотърновския апелативен съд и потвърденото с него разпореждане № 260010/05.01.2021 г. по ч.гр.дело № 732/2020 г. на Плевенския окръжен съд.

Връща делото на Плевенския окръжен съд за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на настоящото определение.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи