О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60313

гр. София 12.10.2021 г..

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 08 октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдия З.А

ч.гр. дело № 2240 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274,ал.2 от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от „Континентал 99” ЕООД [населено място] срещу определение № 100272/22.03.2021 г. по ч.гр.дело № 2/2021 г. на Бургаския апелативен съд, с което е отхвърлена молба на жалбоподателя за изменение на определение от 22.01.2021 г. по ч.гр.дело № 2/2021 г. на БАС в частта за разноските. Поддържаното основание за неправилност на определението е незаконосъобразност. Искането е да се отмени определението и се постанови друго, с което да се измени определението на БАС от 22.01.2021 г. по ч.гр.дело № 2/2021 г., като в полза на К.Н.Б. не се присъждат направените разноски по делото в размер на 200 лв.

Ответникът по жалбата К.Н.Б., чрез адв.П. М. в писмен отговор е изразил становище за недопустимост на частната жалба, като просрочена и за неоснователност по същество.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното определение намира, че частната жалба е подадена от легитимирана страна, но е процесуално недопустима по следните съображения:

С определение № 100060/22.01.2021 г. по ч.гр.дело № 2/2021 г. на Бургаския апелативен съд е потвърдено определение № 260325/09.09.2020 г. по в.гр.дело № 1931/2020 г. на Бургаския окръжен съд в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата на „Континентал 99” ЕООД против действията на ЧСИ И. Б., рег. № *** на КЧСИ с район на действие – района на БОС по изп.дело № 335/2020 г., изразяващи се в образуване на принудително изпълнение под № 335/2020 г. на същия ЧСИ и налагане на запор върху банкови сметки, и производството по делото е прекратено в същата част. Със същото определение е осъден „Континентал 99” ЕООД да заплати на К.Н.Б. сумата 200 лв. разноски по делото. С молба вх. № 101521/22.02.2021 г. жалбоподателят „Континентал 99” ЕООД е поискал изменение на определението на Бургаския апелативен съд на основание чл.248 ГПК в частта за разноските, като същото се отмени в осъдителната му част и молбата на К. Б. за присъждане на разноски по делото се остави без уважение.

С обжалваното определение № 100272/22.03.2021 г. по ч.гр.дело № 2/2021 г. Бургаския апелативен съд е оставил без уважение молбата на „Континентал 99” ЕООД за изменение на определението на БАС от 22.01.2021 г. по ч.гр.дело № 2/2021 г. в частта за разноските.

Производството по в.гр.дело № 1931/2020 г. на Бургаския окръжен съд е по реда на чл.435 и сл. ГПК и е образувано по подадена жалба от длъжника „Континентал 99” ЕООД срещу действия на ЧСИ И. Б. по изпълнително дело № 335/2020 г.

С определение № 260325/09.09.2020 г. по в.гр.дело № 1931/2020 г. на Бургаския окръжен съд е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима жалбата на „Континентал 99” ЕООД срещу действията на ЧСИ И. Б., в частта по образуване на изпълнителното производство и е прекратено производството по делото в тази част. В останалата част жалбата на дружеството е оставена без уважение.

Съгласно разпоредбите на чл.437,ал.4 ГПК решението на окръжния съд постановено по жалба срещу действията на съдебния изпълнител не подлежи на обжалване. В производството по чл.435 и сл. ГПК окръжният съд действа като контролно отм. енителна инстанция и постановеното решение по същество е окончателно, а постановените от окръжният съд определения преграждащи производството по делото, подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд, който се произнася с окончателно определение.

В настоящият случай с определението от 22.01.2021 г. по ч.гр.дело № 2/2021 г. Бургаския апелативен съд се е произнесъл по подадена частна жалба срещу определение на Бургаския окръжен съд, преграждащо производството по делото по обжалване действията на съдебен изпълнител по чл.435 и сл. ГПК. Това определение на БАС не подлежи на обжалване. С обжалваното определение от 22.03.2021 г. по ч.гр.дело № 2/2021 г. апелативният съд се е произнесъл по подадена молба от жалбоподателя-длъжник за изменение на постановеното определение от 22.01.2021 г. по същото дело в частта за разноските на основание чл.248,ал.1 ГПК. Съгласно чл.248,ал.3 ГПК определението за разноските може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението. В случая постановеното определение на Бургаския апелативен съд от 22.01.2021 г., с което се е произнесъл по законосъобразността на преграждащо производството по делото определение на Бургаския окръжен съд не подлежи на обжалване. На това основание не подлежи на обжалване и определението, постановено по чл.248,ал.1 ГПК за разноските.

Като взема предвид изложеното съдът намира, че подадената частна жалба е недопустима, като подадена срещу определение, което не подлежи на инстанционен контрол и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

Оставя без разглеждане частна жалба вх. № 102435/30.03.2021 г., подадена от „Континентал 99” ЕООД, [населено място],[жк], [жилищен адрес] срещу определение № 100272/22.03.2021 г. по ч.гр.дело № 2/2021 г. на Бургаския апелативен съд и прекратява производството по ч.гр.дело № 2240/2021 г. на Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред друг тричленен състав на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: