О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60291

гр.София,

11.11.2021 г.

Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти ноември две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д. № 3135 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК

Производството е образувано по касационна жалба на И.Г.М., касационна жалба на А.К.М. и „Л. Т“ ООД и трите против решение № 261878 от 19.03.2021 г. постановено по в.гр.д. № 15783/2019 г. по описа на Софийски градски съд.

В молба от 03.11.2021 г. ищеца по делото „Л. Т“ ООД, представлявано от управителя на дружеството Л. П. посочва, че не са му връчени преписи от касационни жалба с вх. № 320492 от 26.05.2021г. на И. М. и касационна жалба с вх. № 320494 от 26.05.2021г. на А. М..

При тези данни настоящият състав констатира, че производството е образувано преждевременно, доколкото в действителност не е осъществена процедурата по чл. 287, ал.1 ГПК.

Делото следва да се върне на въззивния съд за да бъдат връчени преписи от касационни жалба с вх. № 320492 от 26.05.2021 г. на И. М. и касационна жалба с вх. № 320494 от 26.05.2021 г. на А. М. на „Л. Т“ ООД и даване на указания за правото на отговор. След подаване евентуално на отговор или изтичане на срока по чл. 287, ал. 3 ГПК, делото да се върне на Върховния касационен съд, като администриращият съд проследи връчването на книжата и теченето на сроковете така, както е разпоредено в ГПК. Следва да се извърши проверка и за връчвате жалбата от „Л. Т“ ООД на физическите лица, с оглед осигуряване на възможност същите да подадат отговор.

След осъществяването на процедурата по чл. 287 ГПК делото отново да се изпрати на настоящия съд, за произнасяне в производство по чл. 288 ГПК от настоящия състав на ВКС IV - г.о., тъй като касационните жалби вече са разпределени на докладчик.

Предвид горното, Върховният касационен съд IV – г.о.

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ИЗПРАЩА делото на Софийски градски съд за осъществяване на процедурата по чл. 287, ал.1 ГПК за връчване на касационни жалба с вх. № 320492 от 26.05.2021 г. от И.Г.М. и касационна жалба с вх. № 320494 от 26.05.2021 г. от А.К.М. на „Л. Т“ ООД.

След изтичане на срока по чл. 287, ал. 2 ГПК, евентуално след подаване на отговор, делото да се върне на ВКС за произнасяне по чл. 288 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи