О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60176

София, 11.11.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д.Цгр.д. № 823/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 248 ГПК.

Подадена е молба от адв. Кр. Я. в качеството му на процесуален представител на „Обединена българска банка”АД със седалище и адрес на управление в гр. София за допълване на постановеното по делото решение в частта за разноските, като бъдат присъдени направените разноски за адвокатско възнаграждение.

В срока по чл. 248, ал.2 ГПК не е постъпил отговор от насрещните страни.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Молбата е подадена в срока по чл. 248, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

С решение № 143/20 от 15.07.2021 г. по гр.д. № 823/2020 г. на ВКС, І г.о., е оставено в сила решение № 247 от 05.11.2019 г. по в.гр.д. № 494/2019 г. на Ловешкия окръжен съд. С него е потвърдено решение № 147 от 02.05.2019 г. по гр.д. № 75/2018 г. на Районен съд-Троян, с което е отхвърлен предявеният от С.П.К. против „ОББ” АД-гр. София, С.М.С. и Р.С.Ш. иск с правно основание чл. 440, ал.1 ГПК за установяване в отношенията между страните, че длъжникът по изп.д. № 247/2000 г. по описа на СИС при Районен съд Троян Р. Ш. не е собственик на първия етаж от сградата с идентификатор. ...по КККР, с адрес [населено място], [улица], ет.1, ап.1, с площ 62 кв.м.

С постановеното по делото решение касационната инстанция не се е произнесла по искането на ответника по касация „Обединена българска банка” АД- София за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение, заявено с отговора на касационната жалба.

Към отговора на касационната жалба молителят е представил писмени доказателства-договор за правна помощ, сключен с адв. Кр. Я., препис от фактура № 649 от 11.02.2020 г. и кредитно авизо/ кредитен превод, видно от които за оказване на правна защита и съдействие по делото пред ВКС е заплатил уговореното адвокатско възнаграждение в размер на 520 лв.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.3 ГПК тези разноски следва да бъдат възложени в тежест на жалбоподателката С.П.К., която следва да бъде осъдена да заплати на „Обединена българска банка” АД посочената сума.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

НА ОСНОВАНИЕ чл. 248 ГПК ДОПЪЛВА решение № 143/20 от 15.07.2021 г. по гр.д. № 823/2020 г. на ВКС, І г.о., като ОСЪЖДА С.П.К., ЕГН [ЕГН], да заплати на „Обединена българска банка” АД със седалище гр. София направените разноски по делото за адвокатско възнаграждение за защита пред ВКС в размер на 520 / петстотин и двадесет/ лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: