Върховен касационен съд, I т. о., определение по т. д. № 486/2021 г., стр. 2/3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 60610София, 11.11.2021 г.

В.К.С, Първо търговско отделение, в състав:

Председател: Е. Ч

Членове: Р. Б

В. Х

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 486 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по жалба на ищеца Б. К. срещу въззивно решение на Софийски апелативен съд.

Ответникът ЗАД „ДаллБог: Живот и Здраве“ АД оспорва жалбата.

По допускането на касационно обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

Предявения иск по чл. 432 КЗ за обезщетение за неимуществени вреди първоинстанционният съд е уважил частично до размер на 20000 лв.

По жалба на ответника въззивният съд е намалил присъденото обезщетение до 12000 лв., като е приел, че този размер се явява справедлив по смисъла на чл. 52 ЗЗД, съобразявайки възрастта на ищеца към момента на произшествието, вида и тежестта на получените травми, интензивността и продължителността на претърпените болки, вида на наложилото се лечение, продължителността на лечебно-възстановителния период, психическите последици от инцидента и икономическите условия към момента на настъпване на вредата. Отчел е липсата на хирургическа интервенция, благоприятното, без усложнения и за сравнително кратко време възстановяване без трайни последици.

За допускане на касационно обжалване се ищецът се позовава на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, доколкото въззивният съд в противоречие със задължителната практика по т. 11 от ППВС № 4/68 се е произнесъл по въпроса относно обсъждането на всички доказателства от значение за определяне на обезщетението за неимуществени вреди от деликт по справедливост. Поддържа, че съдът не е обвързал преценката си за размера на обезщетението с всички релевантни обстоятелства, а именно не отчел интензитета, продължителността и характера на претърпените болки и страдания, обществения критерий за справедливост на дадения етап на социално-икономическото развитие на страната, чиято проявна форма са лимитите на застрахователни обезщетения и обичайната съдебна практика, доколкото динамиката в икономическата конюнктура стои в основата на непрекъснатото нарастване на лимитите на застрахователно покритие за неимуществени вреди и законовото задължение за тяхното периодично осъвременяване.

Касационно обжалване не следва да се допуска поради отсъствието на специалната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Обратно на твърденията в изложението, въззивният съд е съобразил всички установени в конкретния случай релевантни за размера на обезщетението обстоятелства в съответствие с т. 11 от ППВС № 4/68 – както интензитета и продължителността на претърпените болки и страдания, така и и икономическата конюнктура към момента на инцидента. В действителност изложената аргументация се свежда до доводи за неправилност на дадената от въззивният съд оценка на съобразените обстоятелства във връзка с приложението на чл. 52 ЗЗД, което обаче е въпрос по правилността на решението извън предмета на настоящата фаза на касационното производство.

По изложените съображения касационно обжалване не следва да се допуска. На основание чл. 78, ал. 8 ГПК вр. чл. 25, ал. 1 НЗПП жалбоподателят следва да заплати на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв.

С тези мотиви съдътОПРЕДЕЛИ:Не допуска касационно обжалване на решение № 12557/29.12.2020 г. по гр. д. № 1682/2020 г. по описа на Софийски апелативен съд.

Осъжда Б.А.К., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица], [жилищен адрес] да заплати на ЗАД „ДаллБог: Живот и Здраве“ АД, ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица], на основание чл. 78, ал. 8 ГПК юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

Председател: Членове: