О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60092

Гр.София, 20.10.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Второ наказателно отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети октомври, 2021 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЖАНИНА НАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

ПЕТЯ КОЛЕВА

С участието на прокурора от ВКП БЕНЧЕВ

Изслуша докладваното от съдия СТАМБОЛОВА К.Н.Ч.Д.876/21 г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.43,т.3 НПК.

С определение, постановено от председателя на РС-Берковица на 28.09.21 г. по Н.Ч.Х.Д.227/21 г., посоченото дело е прекратено и е изпратено на ВКС за определяне на друг, равен по степен съд, с оглед разглеждането му по същество.

Според представителя на ВКП е приложима разпоредбата на чл.43,т.3 НПК.

Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение, като взе предвид релевантните за настоящото производство данни, намира следното:

Видно от материалите, налице са отводи на съдиите от РС-Берковица с аргументи, че са в служебни взаимоотношения с частната тъжителка, което може да бъде тълкувано във вреда на тяхна безпристрастност. Доколкото настоящата инстанция не е легитимирана да следи за основателност на самоотводите в същината им, е нужно да се приеме, че от формална страна са налице предпоставките на чл.43,т.3 НПК- съдът, на който делото е подсъдно, не може да образува състав. Затова делото трябва да бъде изпратено за разглеждане по същество от друг, териториално близък равностепенен съд, какъвто се явява РС-Монтана.

Ето защо Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение

РЕШИ:

ИЗПРАЩА прекратеното от РС-Берковица Н.Ч.Х.Д.227/21 г.,за разглеждане от РС-Монтана.

Препис от определението да се изпрати на председателя на РС-Берковица, за сведение.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1/ 2/

Ключови думи
No law branches!