О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№60370

гр. София,20.10.2021 г.

В.К.С на Р. Б, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков ч.т.д.№1887 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Адрона“ ЕООД срещу определение №260194 от 02.06.2021 г. по т.д.№179/2021 г. на АС Пловдив, с което е оставена без разглеждане като просрочена молба на „Адрона“ ЕООД за допълване в частта за разноските на определение №260152 от 31.03.2021 г. по т.д.№179/2021 г. на АС Пловдив, с което е прекратено производството по делото.

В частната жалба се навеждат доводи, че определението е неправилно, тъй като разпоредбата на чл.62, ал.2 от ГПК в приложимата й редакция допуска подаване на документи по електронен път.

Ответникът „Трансвагон“ АД заявява становище за неоснователност на жалбата.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

За да постанови обжалваното определение въззивният съд е приел, че молбата по чл.248 от ГПК е подадена извън законоустановения едноседмичен срок. Установил е, че препис от прекратителното определение е редовно връчен на 05.04.2021 г., а молбата е била подписана с електронен подпис и подадена по електронен път, чрез електронната поща на АС Пловдив на 12.04.2021 г. в 21.41 часа, каквато възможност към този момент законът не допуска, още повече, че дори и да се приеме за допустимо подаване на молба по електронен път, то с оглед разпоредбата на чл.62, ал.1 от ГПК, срокът е изтекъл в 17.00 часа на 12.04.2021 г.

Определението е неправилно.

Молбата на „Адрона“ ЕООД по чл.248 от ГПК за допълване на прекратителното определение в частта за разноските е подписана с квалифициран електронен подпис и е подадена по електронен път чрез електронната поща на АС Пловдив в 21.41 часа на 12.04.2021 г. Посочената, подписана с квалифициран електронен подпис молба, има характер на подписан електронен документ, постъпил в съда, като по аргумент от чл.25 от Регламент /ЕС/ №910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. не може да се отрече правната й сила и да се приеме, че не е годна валидно да сезира съда. Различен извод не следва от разпоредбата на чл.62, ал.2, изр.2 от ГПК /ред., ДВ, бр.59/2007 г./, тъй като същата не урежда правната сила на подадена по електронен път молба, а е относима към преценката за спазване на срока при подаването й по електронен път в друг съд. По отношение на преценката за спазване на срока приложение намират разпоредбите на чл.62, ал.2, изр.1, вр. чл.62, ал.1, изр.1 от ГПК /ред., ДВ, бр.59/2007 г./, съгласно които последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час и не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата. В случая по аналогия следва да се приложи правилото на чл.62, ал.2, изр.1 от ГПК, тъй като молбата е изпратена чрез електронна поща, като разпоредбата на чл.62, ал.2, изр.2 от ГПК не може да обоснове противен извод, доколкото както бе посочено същата се отнася единствено за хипотезата, в която молбата е подадена в друг съд, какъвто не е настоящият случай и предвиденото изключение по отношение на подадена по електронен път молба следва да се прилага само във връзка с първата част на изречението.

С оглед изложеното молбата по чл.248 от ГПК е подадена в срок, поради което не са били налице основания за връщането й и в този смисъл обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато на АС Пловдив за произнасяне по молбата.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение №260194 от 02.06.2021 г. по т.д.№179/2021 г. на АС Пловдив.

ВРЪЩА делото на АС Пловдив за произнасяне по молбата на „Адрона“ ЕООД за допълване в частта за разноските на определение №260152 от 31.03.2021 г. по т.д.№179/2021 г. на АС Пловдив.

Определението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.