О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 60369

гр.София, 21.10.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, първо отделение, в закрито заседание на осемнадесети октомври, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА БОЖИЛОВА

ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова ч.т.д. № 1647/2021 г. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 2 т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Агенция по вписванията срещу определение № 276/29.04.2021г. по в.т.д. № 421/2021г. по описа на Софийски апелативен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Агенцията срещу решение № 260031/08.01.2021г. по т.д. № 2500/2020г. на СГС и е прекратено производството по делото. Жалбоподателят оспорва правилността на въззивното определение, подчертавайки, че с измененията на чл.25 ал.2 и ал.4 ЗТРРЮЛНЦ / обн. ДВ, бр.105/2020г. / на Агенцията по вписванията е призната процесуална легитимация на страна, в съдебното производство по обжалване отказа на длъжностното лице по регистрацията. Счита, че обратното разбиране обезсмисля връчването на първоинстанционното решение на Агенцията по вписванията, предвидено в новата редакция на чл. 25 ал. 4 ЗТРРЮЛНЦ. Позовава се на мотивите към законопроекта за изменението, според които със същото се цели осигуряване на по-добра защита, както на жалбоподателя, така и на Агенцията по вписванията, като страни в производството по чл.25 от ЗТРРЮЛНЦ. Тълкувайки разпоредбата на чл. 25 ал. 6 ЗТРРЮЛНЦ във вр. с чл. 78 ГПК, частният жалбоподател обосновава допустимост на жалбата си против отказ на длъжностното лице по регистрацията с право на разноски, в случай на отмяна на отказа. Така,според жалбоподателя, се спестява провеждането на отделно исково производство по чл. 28 ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ във връзка със ЗОДОВ (ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ). Според жалбоподателя, изрично уредената в закона процесуална легитимация на Агенцията, като страна в производството, е предпоставена от правен интерес, който страната обвързва със задължението на Агенцията незабавно да впише в регистъра исканите промени, в случай на позитивно за заявителя съдебно решение, с което е отменен отказа на длъжностното лице по регистрацията за тяхното вписване.

Ответната страна – „Г.Е.Б“ ЕООД – оспорва частната жалба. Подкрепя въззивното определение, като правилно в становището, че Агенцията по вписванията не е страна, тъй като не притежава самостоятелно субективно право, предмет на защита в производството по ЗТРРЮЛНЦ. Споделя извършеното от състава систематично тълкуване на чл.25 и чл. 14 ЗТРРЮЛНЦ и подчертава, че в становище си към законопроекта за изменението самата Агенция по вписванията зачита едностранния, охранителен характер на производството и отрича качеството си на страна.

Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че частната жалба е подадена в срока по чл.274 ал.1 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на обжалване съдебен акт.

При произнасяне по съществото на частната жалба настоящият състав съобрази следното:

С обжалваното определение № 276/ 29.04.2021 г. по в.т.д.№ 421/2021 г. на Софийски апелативен съд е оставена без разглеждане жалбата, подадена от Агенцията по вписванията, срещу решение № 260031/ 08.01.2021 г. по т.д. № 2500/2020 г. на Софийски градски съд, с което е отменен отказ № 20201201131656 от 07.12.2020 г. на длъжностно лице при Агенция по вписванията, за вписване на промени по партидата на „Солар енерджи съпорт“ ООД. Апелативният състав е приел, че с изменението на чл. 25 ал. 4 ЗТРРЮЛНЦ е въведена неясна правна норма, нуждаеща се от тълкуване. Изходил е от едностранния и охранителен характер на производството по вписвания, респ. заличаването на вписани обстоятелства, засягащо единствено правната сфера на подалия заявлението търговец или ЮЛНЦ, поради което и само за същите възниква правен интерес от обжалване на отказ в регистърното производство. Липсва състезателност при разрешаване на правен спор, засягащ правната сфера на самата Агенция. Въведената процесуална възможност Агенцията да подаде отговор по жалбата на търговеца или ЮЛНЦ не създава за същата качеството на страна, разбирано като правен субект, с накърними, насрещни спрямо тези на заявителя права и задължения.

Частната жалба е неоснователна.

Отрицателен отговор, досежно процесуалната легитимация на Агенция по вписванията, като страна, с право на жалба срещу позитивното решение по чл.25 ал.5 ЗТРРЮЛНЦ на окръжния съд по реда на чл.25 ал.4 ЗТРРЮЛНЦ, е вече даден във формирана непротиворечива практика на ВКС / така определение № 60340/08.10.2021 г. по ч.т.д. № 1250/2021 г. на I т.о., определение № 60341/08.10.2021 г. по ч.т.д. № 1603/2021 г. на I т.о. и определение № 60344/08.10.2021 г. по ч.т.д. № 1292/2021 г. на I т.о. /, разрешението в която настоящият състав напълно споделя и което, в решаващите мотиви е обобщимо до следното:

Регистърното производство по чл.13 и сл. ЗТРРЮЛНЦ разкрива характеристиките на охранително производство, по смисъла на чл.530 ГПК. Законодателят е възложил дейността по регистрация във връзка с вписванията, обявяванията и заличаванията в търговския регистър и в регистъра на юридически лица с нестопанска цел, на длъжностните лица по регистрацията към Агенция по вписванията, като с това се отнема единствено характеристиката на с ъ д е б н о на производството по регистрация, докато останалите белези на охранително производство – чл. 530 и сл. ГПК - са налице. Регистърното производство е безспорно и едностранно, започва по молба на оправомощено лице – чл. 13 и чл. 15 ЗТРРЮЛНЦ. Дейността на длъжностното лице по регистрацията е по проверка за спазване на изискванията на чл. 21 ЗТРРЮЛНЦ, като по свой почин има право дава конкретни указания на заявителя за привеждане на заявлението му в съответствие със законовите изисквания – чл.22 ал.5 ЗТРРЮЛНЦ. Целта на производството е да съдейства на заинтересованото лице, за осъществяване на предоставени му със закона права, като чрез вписването на обстоятелства / чл. 4 от закона /, обявяването на актове / чл. 5/ или заличаване на вписвания по партидата на съответния субект, се охранява интереса му от постигане действието на вписването, заличаването и обявяването / чл. 7, чл. 8 и чл. 9 от закона /, т.е. се реализират изгодни за него правни последици, без с крайния акт да се накърнява чужда правна сфера. Поради това на съдебно обжалване подлежи единствено отказа на длъжностното лице по регистрация – чл.25 ал.1 ЗТРРЮЛНЦ, доколкото отказът възпрепятства постигане на целения от заявителя правен резултат. Съдебното производство, образувано въз основа жалбата на молителя, продължава да бъде едностранно – чл.25 ал.4 ЗТРРЮЛНЦ предвижда разглеждането й състав от един съдия и в закрито заседание. В случай че вписването/заличаването накърнява права на трето лице, т.е. е налице правен спор между равнопоставени правни субекти, са налице предпоставките за спиране на регистърното производство, установими само от съда при преценка на предпоставките на чл.536, ал.3 ГПК вр. чл.19, ал.6 ЗТРРЮЛНЦ. Цитираната разпоредба от ГПК /обн. в ДВ, бр.38/2019г., т.е. след измененията на чл.28, ал.2 ЗТРРЮЛНЦ, обн. в ДВ, бр.105/2016г./ изрично определя регистърното производство като о х р а н и т е л н о, като предвижда, че то подлежи на спиране, ако са налице условията за издаване на искания акт, в случаите на чл.19, ал.6 ЗТРРЮЛНЦ. Разпоредбата на чл.26 ЗТРРЮЛНЦ, съгласно която крайният акт на регистърното производство не се ползва със сила на пресъдено нещо и при постановен отказ може да бъде подадено ново заявление, допълнително затвърждава извода за охранителния характер на производството. Качеството страна се извежда от нормата на чл. 26 ал. 1 ГПК вр. чл. 8 ал. 1 ГПК, според която страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото и същите имат право да бъдат изслушани от съда, преди да бъде постановен акт, който има значение за техните права и интереси.

В аспект на конкретните доводи на жалбоподателя настоящият състав допълва следното: Предмет на съдебното производство по жалба срещу отказ от вписване на обстоятелства в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е наличието или липсата на законовите предпоставки за постановяване на вписването / обявяването, с цел потвърждаване или отмяна на отказа, при постановяването на който Агенцията действа в изпълнение на задължения, произтичащи от възложена й от закона компетентност, не и в защита на самостоятелни права и интереси, като правен субект и независимо от възложената му със ЗТРРЮЛНЦ функция. Правото на разноски е функция от успешно упражнено потестативно право на жалба и не може да съществува без принадлежността на такова право / т.е. само въз основа на отмяна на отказа по жалбата на заявителя /. Такова потестативно право законодателят не е уредил – нито изрично, нито като изводимо от предвидената възможност за становище по жалбата, с характера на допълване и пояснение на мотивите на отказа / дължими по силата на законово уредената компетентност на АВп./, нито от предвиденото съобщаване на решението на съда на Агенцията по вписванията. Абсурдно е правен интерес от обжалване на съдебното решение, отменящо отказа на АВп., за същата да се извежда от обвързаността й с правните последици на осъществения контрол върху правилното упражняване на компетенциите й. Правният интерес съществува изначално или възниква последващо, но при съществуващи изначално и съобразими в хода на производството процесуални пречки / съответно преодолени / или положителни процесуални предпоставки / съответно реализирани /, т.е. соченият от Агенцията правен интерес следва да е налице още в хода на регистърното производство. Да се сподели тезата на жалбоподателя означава за АВп. да съществува изначален правен интерес за отхвърляне молбата на заявителя за вписване / обявяване на обстоятелства в търговския регистър, което директно конфронтира със законовата й компетентност и задължение да даде защита и съдействие на тази молба.

Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 276/29.04.2021 г. по в.т.д.№ 421/2021 г. на Софийски апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: