ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 60100

гр. София, 21 октомври 2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, I НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ

ХРИСТИНА МИХОВА

при секретар…… при становището на прокурора Я. Г, изслуша докладваното от съдия С. И наказателно дело (ч.пр.) № 872 по описа за 2021г.

Производството е с правно основание чл. 43, т.З от НПК.

Образувано е съдебно производство - НОХД № 107/2021г,, по описа на Районен съд – Девин по внесено споразумение между прокурор от РП-Смолян,ТО Девин и обв.С.К.П. за деяние по чл.129, ал.1 от НК.

С определение № 48/29.09.2021г. на председателя на РС – Девин съдебното производство е прекратено, тъй като всички съдии по щат в състава на районния съд – двама на брой, са се отвели, тъй като са се произнасяли в рамките на същото наказателно производство и са приели наличие на основание по чл.29, ал.1, т.1-ва, б.“в“ от НПК- за съдия Зелева и по чл.29, ал.2 от НПК за съдия Х..

Становището на прокурора от ВКП е, че са налице изискванията на чл.43, т.З от НПК делото да бъде възложено за решаване на друг съд поради невъзможността на компетентния такъв да сформира състав за разглеждане на делото.

Съставът на ВКС счете, че са налице основания за промяна на подсъдността, тъй като за съдии съществува основание за отвод, което са и сторили, поради това не може да бъде образуван състав, който да разгледа съдебното производство пред първата инстанция.

Това налага производството да бъде разгледано от друг, еднакъв по степен съд, който се намира близко в географско отношение. Съставът на ВКС намери, че такъв е РС - Смолян.

Водим от горното и на основание чл. 43, т. 3 от НПК, ВКС, I

НО,

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗПРАЩА НОХД № 107/2021г,, по описа на Районен съд – Девин (прекратено съдебно производство) по внесено споразумение между на РП-Смолян, ТО Девин и С.К.П. за деяние по чл.129, ал.1 от НК, да се разгледа от РС – Смолян.

КОПИЕ от определението да се изпрати на Районен съд - Девин за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1:

2: