ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 60103

гр. София, 22 октомври 2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, I НО, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: СПАС ИВАНЧЕВ

ХРИСТИНА МИХОВА

при секретар…… при становището на прокурора Б.Д изслуша докладваното от съдия С. И наказателно дело (ч.пр.) № 907 по описа за 2021г.

Производството е с правно основание чл. 43, т.З от НПК.

Образувано е съдебно производство - НАХД № 422/2021г,, по описа на Районен съд – Карлово по подадена жалба от Г.К.Г. срещу издаден електронен фиш серия К № 4941234/02.06.2021г., издаден от ОДМВР-Пловдив.

С разпореждане № 589/24.09.2021г. на председателя на РС – Карлово съдебното производство е прекратено, тъй като всички съдии по щат в състава на районния съд, са се отвели, като са ползвали основанието по чл.29, ал.2 от НПК и поради познанство с жалбоподателя, по професия адвокат.

Становището на прокурора от ВКП е, че са налице изискванията на чл.43, т.З от НПК делото да бъде възложено за решаване на друг съд поради невъзможността на компетентния такъв да сформира състав за разглеждане на делото.

Съставът на ВКС счете, че са налице основания за промяна на подсъдността, тъй като съдиите са приели, че съществува основание за отвод, което са и сторили. Поради тази причина обективно не може да бъде образуван състав, който да разгледа съдебното производство пред първата инстанция, макар и посоченото основание – „дългогодишни служебни взаимоотношения с жалбоподателя в качеството му на адвокат в района на съда“ да не е в никакъв случай убедително.

Това налага производството да бъде разгледано от друг, еднакъв по степен съд, който се намира и близко в географско отношение. Съставът на ВКС намери, че такъв е РС - Пловдив.

Водим от горното и на основание чл. 43, т. 3 от НПК, ВКС, I

НО,

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗПРАЩА НАХД № 422/2021г,, по описа на Районен съд – Карлово (прекратено съдебно производство), образувано по подадена жалба от Г.К.Г. срещу електронен фиш серия К № 4941234/02.06.2021г., издаден от ОДМВР-Пловдив, да се разгледа от РС – Пловдив.

КОПИЕ от определението да се изпрати на Районен съд - Карлово за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1:

2:

Ключови думи
No law branches!