О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60282

гр. София, 22.10.2021 година

В.К.С - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател: С. Ч

Членове: А. Ц

Ф. В

като изслуша докладваното от съдията А. Ц гр. д. № 3174/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК. Допуснато е касационно обжалване на въззивно решение № 260000/21.08.20г., постановено по в.гр.д. № 142/20г. на Пловдивски апелативен съд, на основание чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК във връзка с въпроса- „Внесените или постъпили пари в банковите сметки на проверяваното лице, могат ли да бъдат предмет на отнемане, ако не са налични в края на проверявания период и за тях не е доказан законен източник?“.

Настоящият състав на ВКС, ІІІ ГО, счита, че делото следва да се спре на основание чл. 292 ГПК, тъй като има образувано тълкувателно дело на ВКС по същия правен въпрос.

С разпореждане от 15.10.21г. на Председателя на ВКС е образувано т.д.№4/21г. на ОСГК по следните въпроси: 1. Представляват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?; 2. Следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?

Воден от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя определение от 23.09.21г., постановено по същото дело, за даване на ход по същество.

Спира гр.д. № 3174/20г. на ВКС, ІІІ ГО, до приключване на т.д. №4/21г. на ОСГК.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи