3 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60725

гр. София, 22.10.2021 година

В.К.С - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми октомври през две хиляди двадесет и първата година в състав:

Председател: С. Ч

Членове: А. Ц

Ф. В

като изслуша докладваното от съдията А. Ц гр. д. № 1985/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба на трето лице помагач, нотариус Р. Б. (привлечена като помагач на страната на ответника „УниК. Б“ АД), срещу решение № 913/20г. на САС, ГО- 10 състав, с което е прогласен за нищожен договор за учредяване на ипотека, сключен на 01.02.10г. между А. и С. Ц., от една страна, и „УниК. Б“ АД, от друга страна, по иска на А., С., С. и Д. Ц. срещу „УниК. Б“ АД на основание чл. 42, ал.2 ЗЗД.

В изложението се иска допускане на касационно обжалване на въззивното решение поради вероятна недопустимост, евентуално- поради очевидна неправилност на решението в частта, с която решението е постановено при участието на нотариус Р. Б. като трето лице помагач на страната на ответника. Евентуално се подържа основание по чл. 280, ал.1, т.1 или т.3 ГПК във връзка с въпроса- „Дали исковете за прогласяване на нищожност на договорна ипотека са преюдициални спрямо иска по чл. 73, ал.1 ЗННД?“.

Настоящият състав на ВКС, ІІІ ГО, счита, че липсват предпоставки за допускане на касационно обжалване, защото нотариусът е конституиран като трето лице помагач в съответствие с практиката на ВКС. Макар че прогласяването на нищожност на нотариално действие да е без значение за ангажиране отговорността на нотариуса по чл. 73 ЗННД (решение № 497/09г. на ІІ ГО), в случай че е предявен иск срещу банка за обявяване на нищожност на договорна ипотека, банката има интерес да привлече като помагач нотариуса, изповядал сделката, за да бъде обвързан от мотивите на решението относно действителността на извършените от нотариуса действия, с оглед на възможността да се предяви иск по чл. 73 ЗННД срещу нотариуса за обезщетение на вреди (опр. 268/09г. на І ГО и решение №111/09г. на ІІ ГО).

Съгласно решение 497/09г. на ІІ ГО отговорността на нотариуса по чл. 73, ал. 1 ЗННД може да бъде ангажирана и без съставения нотариален акт да е обявен за нищожно нотариално удостоверяване или да бъде отменен или изменен по реда на чл. 431, ал. 2 ГПК отм., тъй като законът не поставя такова изискване.

Съгласно р.№111/09г. на ІІ ГО възможността по чл. 73 ЗННД в определени случаи нотариусите да носят имуществена отговорност, обуславя интерес от привличането му като трето лице помагач.

Съгласно опр.№268/09г. на І ГО, постановено по реда на чл. 274, ал.3 ГПК, при уважаване на исковете за нищожност на нотариалните действия, решението ще бъде неблагоприятно за банката. Тя може да предяви иск към нотариусите за причинените й имуществени вреди, на основание предвидената в чл. 73 от ЗННД имуществена отговорност от нотариусите. Затова за банката е налице правен интерес нотариусите да участват в това производство, за да бъдат обвързани от мотивите на решението относно действителността на извършените от тях нотариални действия и нотариални сделки.

Видно е, че въззивният съд се е съобразил с практиката на ВКС относно конституирането на нотариус като трето лице помагач в производство за прогласяване на нищожност на нотариално действие, поради което липсва основанието „вероятна недопустимост“, както и основанието „очевидна неправилност“, за да бъде допуснато касационно обжалване на въззивното решение по чл. 280, ал.2, пр.2 и 3 ГПК.

Поставеният въпрос в изложението- дали са преюдициални исковете за нищожност на нотариални действия спрямо иска по чл. 73 ЗННД, е неотносим за изхода на спора, защото макар да не е необходимо условие- прогласяването на нищожност на нотариалното действие за ангажиране на отговорността на нотариуса, ответникът по иск за установяване на нищожност на нотариално действие има интерес да привлече нотариуса като помагач, за да го обвърже от силата на мотивите на съдебното решение. Поради липсата на общата предпоставка от хипотезата на чл. 280, ал.1 ГПК, не е налице основание за допускане на касационно обжалване и по чл. 280, ал.1, т.1 или т.3 ГПК.

Воден от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 913/20г. на САС, ГО- 10 състав.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: