О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60369

гр. София, 25.10.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Трето отделение на Гражданска колегия в закритото съдебно заседание на двадесет и първи октомври две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ

ЧЛЕНОВЕ: Д.Д.Г НИКОЛАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Д.Дч.гр.д. № 4082 по описа за 2021 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Б. М. срещу разпореждане № 260423 от 25.05.2021 г., постановено по ч.гр. д. № 633 по описа за 2018 г. на IV ГО на Варненския апелативен съд, с което e върната частната жалба с вх. № 261929 от 13.04.2021 г. против разпореждане № 260139 от 15.02.2021 г. по същото дело. Частният жалбоподател твърди, че определението е нищожно, недопустимо, неправилно, необосновано и незаконосъобразно, поради което моли то да бъде отменено и частната жалба да бъде разгледана по същество.

Върховният касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Трето отделение, приема следното:

Частната жалба е подадена в срок срещу преграждащо определение на Варненския апелативен съд, поради което е допустима. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна. С разпореждане № 104 от 5.2.2020 г. по в. ч.гр. д. № 633 по описа за 2018 г. на Варненския апелативен съд е върната частната касационна жалба вх. № 327 от 21.01.2020 г. против определение № 808 от 17.12.2018 г. по делото. Това разпореждане е обжалвано с частна жалба вх. № 1140 от 25.02.2020 г., която е оставена без движение и е даден срок за внасяне на 15 лв. държавна такса. Частният жалбоподател е поискал освобождаване от това задължение, но с определение № 260051 от 7.10.2020 г., постановено по в. ч.гр. д. № 633 по описа за 2018 г. на Варненския апелативен съд молбата му е оставена без уважение. Определението е съобщено на частния жалбоподател на 4.11.2020 г. и не е обжалвано, поради което с разпореждане № 260430 от 29.12.2020 г. съдията-докладчик отново е дал срок на частния жалбоподател за внасяне на държавна такса. Въпреки че разпореждането е връчено на 1.2.2021 г., указанието не е изпълнено и затова с разпореждане № 260139 от 15.02.2021 г. частна жалба с вх. № 1140 от 25.02.2020 г. е върната. Б. М. е подал жалба срещу това разпореждане, която също е оставена без движение с указания, че в едноседмичен срок частният жалбоподател следва да внесе държавна такса от 15 лв. по сметката на ВКС и да представи пълномощно на адвокат С.. След като е получила на 27.04.2021 г. съобщение с указанията, адвокат С. е заявила в молба от 5.5.2021 г., че има пълномощно по делото още от Софийския районен съд и е поискала доверителят и да бъде освободен от такси. С резолюция върху молбата от 7.5.2021 г. съдията-докладчик е посочил, че още с определение №260051 от 7.10.2020 г. съдът е отказал да освободи частния жалбоподател от държавна такса и няма основания за ново произнасяне, като е продължил срока за изпълнение на указанията до 12.05.2021 г. В този срок частният жалбоподател не е предприел никакви процесуални действия, поради което с обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане № 260423 от 25.05.2021 г. частната жалба с вх. № 261929 от 13.04.2021 г. против разпореждане № 260139 от 15.02.2021 г. е била върната. Съдията-докладчик е приел, че адвокат С. има пълномощно по делото, но другата нередовност/липсата на държавна такса/ не е отстранена. Това разпореждане е разбираемо и е постановено в писмена форма от съдия-докладчик, чиито подпис и трите имена са служебно известни на състава на ВКС, поради което не е нищожно. Налице са всички процесуални предпоставки за неговото постановяване, поради което то е допустимо. Невярно е твърдението на частния жалбоподател, че е бил освободен от задължението да внесе държавна такса, следователно обжалваното разпореждане е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Трето отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 260423 от 25.05.2021 г., постановено по ч.гр. д. № 633 по описа за 2018 г. на IV ГО на Варненския апелативен съд, с което e върната частната жалба с вх. № 261929 от 13.04.2021 г. против разпореждане № 260139 от 15.02.2021 г. по същото дело.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи