ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 60692

гр. София, 25.10.2021 г.

В.К.С, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ЛЮБКА АНДОНОВА

като разгледа, докладваното от съдия Л. А гр. дело № 1555/ 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на С.Х.И. от [населено място], подадена чрез процесуалния му представител адв.Е. Ф. от Адвокатско дружество “Е. Ф.“ срещу въззивното решение № 30 от 11.1.2021 г1 постановено по гр.дело № 2446/20 г на САС, Първи граждански състав, с което като е потвърдено решение № 2090 от 27.3.2020 г по гр.дело № 2248/19 г на СГС, Първо ГО, 26 състав, с което е отхвърлен предявения от касатора срещу Прокуратурата иск по чл.2б от ЗОДОВ вр.чл.6 пар.1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи за присъждане на сумата 100 000 лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване на правото на разглеждане е решаване в разумен срок на следствено дело № 1/91 г, преобразувано в сл.дело № 780-II/98 г и преобразувано в досъдебно производство II-048/99 по описа на Военно окръжна прокуратура-София.

Касаторът подържа, че въззивното решение е неправилно, незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния закони необосновано.

Ответникът по касационната жалба не взема становище по същата.

С обжалваното въззивно решение, след като е потвърдено това на първоинстанционния съде отхвърлен като неоснователен предявения от касатора срещу Прокуратурата на РБ иск по чл.2б ал.1 от ЗОДОВ вр.чл.6 пар.1 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за сумата 100 000 лв, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от нарушаване на правото на разглеждане и решаване в разумен срок на сл.дело № 1/91 г.

Настоящият съдебен състав намира, че следва да допусне касационно обжалване по въпроса кои са обстоятелствата/критериите/, които съдът следва да вземе предвид преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза е спор за граждански права смисъла на чл.6,пар.1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване, на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК, тъй като по същият няма формирана практика.Този въпрос е от значение за изхода на спора и е обусловил крайните изводи на въззивния съд.

Предвид изложението съображения, съдът

О п р е д е л и:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение № 30 от 11.1.2021 г1 постановено по гр.дело № 2446/20 г на САС, Първи граждански състав,

ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на ІV г.о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание след внасяне на държавна такса от касатора в размер на 5лева в седмичен срок от съобщаването му за това с представяне на копие от вносния документ в канцеларията на съда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: