3О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60371

гр. София, 26.10.2021 г.

Върховният касационен съд на Р. Б, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на двадесет и трети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша докладваното от съдия СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ч. гр. дело № 3158/2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Образувано е производство по чл. 274, ал. 3 ГПК, по частна жалба с вх. № 12007/18.06.2021 г. по регистъра на ВОС /Варненски окръжен съд/, подадена от адвокат К.В.В., процесуален представител на И.Д.Д., действащ лично и със съгласието на майка си С.М.М. против определение № 1851 от 27.05.2021 г. по в. ч. гр. дело № 1048/2021 г. на ВОС.

При проверка процесуалната допустимост на производството, ВКС /Върховен касационен съд/ в настоящия си състав констатира, че жалбата е подадена срещу съдебен акт, който не подлежи на касационен контрол.

Производството по чл. 274, ал. 2 ГПК пред ВОС е било образувано по частна жалба на адвокат К. В. като процесуален представител на И.Д.Д., тогава /към момента на подаване на частната жалба/ действащ лично и със съгласието на майка си С.М.М. против определение № 631 от 24.03.2021 г. по гр. дело № 10412/2020 година на Районен съд – Варна, с което е оставено без разглеждане искане, обективирано в негова молба, вх. № 60498/21.12.2020 г. за изменение на решение № 4005 от 02.12.2020 г. по гр. дело № 10412/2020 г. на същия съд в частта за разноските. С определението на въззивната инстанция е потвърдено цитираното първоинстанционно определение. С определението на окръжния съд е изчерпан процесуалния ред за разглеждане на спора в частта за разноските чрез упражняването на инстанционен контрол. В тази връзка трябва да се имат предвид следните съображения:

Разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 2 ГПК изключва от касационното обжалване решенията по въззивни дела по искове за издръжка. В случая с решението /решение № 4005 от 02.12.2020 г. по гр. дело № 10412/2020 г. на Районен съд – Варна/, чието изменение в частта за разноските е предмет на производство по чл. 248 ГПК, първоинстанционният съд е разрешил правен спор по чл. 150 СК, като това решение не подлежи на касационно обжалване /арг. чл. 280, ал. 3, т. 2 ГПК/. Същевременно разпоредбата на чл. 274, ал. 4 ГПК предвижда, че не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване. Въззивното определение, предмет на настоящата частна жалба е по дело, по което крайният акт, с който би приключил спора по същество не подлежи на касационно обжалване. Поради това и определението, предмет на частната жалба не подлежи на обжалване пред ВКС. Липсата на създадена от законодателя процесуална възможност за касационен контрол на въззивните решения по посочената категория дела обуславя двуинстанционно разглеждане и на въззивните определения, постановени в тези производства, като по този начин се поставя равенство между възможностите за инстанционен контрол на решенията и определенията по тези дела. Това правно разрешение, създаващо равенство между възможностите за инстанционен контрол на решенията и определенията по посочената категория дела е обусловено от изключването на касационния контрол за актове по процесуални въпроси, когато такъв не се предвижда за актовете по същество.

Следователно подадената частна жалба от адвокат К. В. като процесуален представител на ищеца в производството по чл. 150 СК, в производството по чл. 274, ал. 2 ГПК и в настоящето производство /ищецът е навършил пълнолетие към момента на подаване на частната жалба срещу определението на въззивния съд/ е процесуално недопустима като постъпила срещу определение, неподлежащо на последващ съдебен контрол. Затова частната жалба трябва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

По тези съображения, Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба, вх. № 12007/18.06.2021 г. по регистъра на Варненски окръжен съд, подадена от адвокат К.В.В. като процесуален представител на И.Д.Д. против определение № 1851 от 27.05.2021 г. по в. ч. гр. дело № 1048/2021 г. на Варненски окръжен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 3158/2021 г. на Върховния касационен съд, гражданска колегия, трето отделение.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред друг тричленен състав на Върховният касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: