О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 8

София, 11.01.2022 год.

Върховният касационен съд на Р. Б, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на десети януари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Ф

ЧЛЕНОВЕ: В. П

Д. П

като разгледа докладваното от съдия Попколева ч.гр.дело 5051 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2, изр.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 5946/08.12.2021 г. на Х.А.С. К. против разпореждане № 369/22.11.2021 г. на Апелативен съд Пловдив за връщане на частната й касационна жалба с вх. № 4717/01.11.2021 г. срещу определение № 243/13.10.2021 г. по в.ч.гр.д. № 535/2021 г. по описа на Апелативен съд Пловдив.

В жалбата се поддържа, че разпореждането е неправилно, тъй като е постановено еднолично в нарушение на чл.20 и чл.13 ГПК и моли същото да бъде отменено. Останалите доводи и твърдения в частната жалба са неотносими към предмета на настоящото производство, а именно налице ли са предпоставките за връщане на частната касационна жалба с вх. № 4717/01.11.2021 г. поради неотстраняване в срок на констатирани от съда нередовности.

Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като констатира, че частната жалба е допустима –депозирана е в срока по чл.275, ал.1 ГПК от надлежна страна, а обжалваното разпореждане, като постановено от апелативен съд, подлежи на обжалване съгласно чл.274, ал.2, изр.1 ГПК.

За да постанови обжалваното разпореждане, докладчикът по делото е приел, че указанията за отстраняване нередовността на частната касационна жалба, дадени с разпореждане от 01.11.2021 г. са надлежно съобщени на жалбоподателката на 08.11.2021 г. В предоставения едноседмичен срок последната не е отстранила нередовностите й – не са представени доказателства за юридическа правоспособност на жалбоподателката, като жалбата не е приподписана от надлежно упълномощен за това адвокат и не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1 ГПК.

Настоящият състав на Четвърто гражданско отделение приема, че частната жалба е неоснователна. Съгласно чл.274, ал.3 ГПК когато са налице предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд подлежат определенията на въззивнните съдилища, с които са оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото. Това обжалване има касационен характер и частните жалби подлежат на селекция - за допускане на обжалването трябва да са налице условията на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК, поради което в производството за разглеждане на частна касационна жалба субсидиарно приложение намират правилата за касационното обжалване по реда на глава 22, предвиждащи частната касационна жалба да бъде приподписана от адвокат и към нея да бъде приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК, съгласно разпоредбите на чл.284, ал.2 и ал.3, т.1 ГПК. Ето защо, дадените указания за отстраняване нередовностите на депозираната частна касационна жалба, са законосъобразни. Последните са връчени на жалбоподателката на 08.11.2021 г., но не са изпълнени от нея в предоставения срок, поради което правилно съдът е върнал частната касационна жалба на основание чл.286, ал.1, т.2 ГПК. Неоснователен е доводът, че обжалваното разпореждане е неправилно, тъй като е постановено еднолично от съдията-докладчик. Съгласно т.10 от Тълкувателно решение № 1/9.12.2013 г. по т.д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, разпорежданията, с които въззивният съд връща касационната жалба на някое от основанията по чл.286, ал.1 ГПК или частната касационна жалба на някое от основанията по чл.262, ал.2 ГПК във вр. чл.275, ал.2 ГПК, следва са бъдат постановени еднолично.

Воден от изложеното Върховният касационен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 369/22.11.2021 г. на Апелативен съд Пловдив за връщане на частна касационна жалба с вх. № 4717/01.11.2021 г., подадена от Х.А.С. К. срещу определение № 243/13.10.2021 г. по в.ч.гр.д. № 535/2021 г. по описа на Апелативен съд Пловдив.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи