О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 10

гр.София, 12.01.2022 г.

Върховният касационен съд на Р. Б,

четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на

десети януари две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. И

ЧЛЕНОВЕ: Б. И

Е. В

като разгледа докладваното от Б. И ч.гр.д.№ 5140/ 2021 г.

за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.2 изр.2 ГПК.

Образувано е по частна жалба на В.В.К. срещу разпореждане на Върховен касационен съд, ІV г.о., № 60175 от 07.10.2021 г. по гр.д.№ 1025/ 2021 г., с което е върната подадената от В. К. частна жалба срещу постановеното по същото дело определение № 60500/ 17.06.2021 г. Жалбата е върната поради неизпълнение на указания за отстраняване на нередовности – внасяне на държавна такса в размер 15 лв.

Жалбоподателят поддържа, че своевременно е изпълнил дадените указания и поради това не е имало основание за връщане на частната му жалба. Моли разпореждането, с което това е сторено, да бъде отменено.

Ответната страна Н.Е.Р. не взема становище.

Върховният касационен съд намира частната жалба за допустима, а разгледана по същество – и за основателна.

Гр.д.№ 1025/ 2021 г. е образувано пред друг състав на Върховен касационен съд /ВКС/ по подадена касационна жалба от В.В.К. срещу въззивно решение № 100248/ 10.07.2020 г. по гр.д.№ 86/ 2020 г. на Великотърновски апелативен съд. С определение № 60500/ 17.06.2021 г. другият състав на ВКС оставил частично без разглеждане касационната жалба и посочил, че в тази част актът му подлежи на обжалване. Срещу определението е подадена частна жалба от В. К. /вх.№ 65564/ 06.07.2021 г./, която съдът оставил без движение с указания за внасяне на държавна такса в размер 15 лв и представяне на документ за това в седмичен срок. Указанията са съобщени на процесуалния представител на жалбоподателя на 27.09.2021 г. На 04.10.2021 г. този представител изпратил по пощата молба /вх.№ 67372/ 06.10.2021 г., приложена по делото без последователна номерация на страниците/, съпроводена с платежно нареждане за внесена държавна такса 15 лв по сметка на ВКС /приложено по делото без последователна номерация на страниците/. Налице е и удостоверяване от счетоводител на ВКС /приложено по делото без последователна номерация на страниците/, че сумата е постъпила по сметка на съда. Видно от изложеното, дадените указания за отстраняване на нередовности на частната жалба са изпълнени в срок, поради което не е имало основание тази жалба да бъде върната.

По изложените съображения Върховният касационен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ разпореждане на Върховен касационен съд, ІV г.о., № 60175 от 07.10.2021 г. по гр.д.№ 1025/ 2021 г. и ВРЪЩА делото на същия състав за администриране на частна жалба вх.№ 65564/ 06.07.2021 г.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи