О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 7

гр. София, 12.01.2022 година

В.К.С на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на седми януари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Е. В т. дело № 1321 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

По делото е постъпила молба от ответника „Ви Джи Еф” ООД чрез процесуален представител адв. С. Д. за изменение на решение № 60113 от 11.11.2021г. по настоящото т. дело № 1321/2020г. на ВКС на РБ, ТК, Второ отделение в частта за присъдените разноски, представляващи адвокатско възнаграждение. Поддържа становище, че съдебният състав не е обсъдил възражението за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение за касационното производство /над 12 000 лв./, предвид минималния размер на адвокатското възнаграждение – 5 110 лв. Моли решението в частта за разноските да бъде изменено, като адвокатското възнаграждение бъде намалено до размера, определен по чл. 7, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Касаторът „Полиграфия“ АД, [населено място] не изразява становище по молбата по чл. 248 ГПК.

Подадената от ответника молба по чл. 248, ал. 1 ГПК за изменение на решението в частта за разноските е допустима - подадена е от легитимирана страна във визирания в чл. 248, ал. 1 ГПК срок.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите и прецени данните по делото, приема следното:

С решение № 60113 от 11.11.2021г. по настоящото т. дело № 1321/2020г. на ВКС на РБ, ТК, Второ отделение е отменено решение № 38 от 04.02.2020г. по в. т. дело № 525/2019г. на Апелативен съд Пловдив, Търговско отделение, ІІІ състав и вместо това ответникът „Ви Джи Еф“ ООД е осъден да заплати на „Полиграфия“ АД следните суми: 1/ 179 292,37 лв., представляваща обезщетение за неизпълнено гаранционно задължение - стойност на разходите, необходими за поправка на некачествено изпълнените строителни работи, дължима въз основа на поетата от „Ви Джи Еф“ ООД гаранционна отговорност по договор за изработка на цялостна хидроизолация на покрива на главен производствен корпус /двуетажна сграда със складове, производствени помещения и офиси/, находящ се в [населено място], [улица]; 2/ законна лихва върху сумата в размер 10 000 лв., считано от 06.12.2017г. до окончателното плащане; 3/ законна лихва върху сумата в размер 169 292,37 лв., считано от 13.02.2019г. до окончателното плащане; 4/ 39 585,54 лв. - направени разноски за трите съдебни производства. Присъдените разноски за касационното производство в размер 15 887,85 лв. /част от общия присъден 39 585,54 лв./ представляват платена държавна такса за касационното производство в размер общо 3 615,85 лв. /30 лв. + 3 585,85 лв./ и платено адвокатско възнаграждение с включен ДДС в размер общо 12 272 лв. /9 204 лв. + 3 068 лв./.

Съгласно чл. 78, ал. 5 ГПК, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от ЗАдв (ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА). В т. 3 от Тълкувателно решение № 6/06.11.2013г. по тълк. д. № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС е прието, че основанието по чл. 78, ал. 5 ГПК се свежда до преценка за съотношението на цената на адвокатската защита и фактическата и правна сложност на делото, като съдът следва да съобрази спецификата на отделния случай, след която преценка, при несъответствие между размера на възнаграждението и усилията на защитата при упражняване на процесуалните права, следва да бъде намалено и заплатеното адвокатско възнаграждение.

В конкретния случай ответникът своевременно в откритото съдебно заседание на 28.09.2021г. е релевирал възражение за прекомерност на претендираното от касатора адвокатско възнаграждение за касационното производство. Изчислен съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 5 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, минималният размер на адвокатското възнаграждение за едно инстанционно производство е в размер 5 115,85 лв. без ДДС, съответно 6 139,02 лв. с включен ДДС. Касаторът е заплатил уговореното адвокатско възнаграждение за касационното производство в размер общо 12 272 лв. на два пъти – с преводни нареждания от 11.05.2020г. и 27.09.2021г. От своя страна ответникът „Ви Джи Еф“ ООД е уговорил и заплатил адвокатско възнаграждение за касационното производство в размер 5 112 евро, чиято левова равностойност е 9 998,20 лв.

Настоящият състав, като взе предвид фактическата и правна сложност на делото /предмета на спора, възраженията на ответника по предявения иск и поддържани във въззивното производство, спорните пред въззивната инстанция факти и обстоятелства, оплакванията в касационната жалба, формулираните в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК основания за допускане на касационно обжалване, възраженията на ответника в отговора на касационната жалба, доказателствените факти и доказателствата, които ги обективират, доводите на страните и дължимото правно разрешение на повдигнатите правни въпроси/, приема, че договореното от касатора адвокатско възнаграждение не се явява прекомерно и не е налице основание за неговото намаляване. Именно с оглед фактическата и правна сложност на спора е и уговореното и заплатено от ответника адвокатско възнаграждение – също над минималния размер.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Второ отделение на основание чл. 248, ал. 1 ГПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Ви Джи Еф” ООД, [населено място] за изменение на решение № 60113 от 11.11.2021г. по т. дело № 1321/2020г. на ВКС на РБ, ТК, Второ отделение в частта за присъдените разноски, представляващи адвокатско възнаграждение за касационното производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.