О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№6

[населено място], 12.01.2022 г.

В.К.С НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на десети януари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от съдия Г. И т. д. № 494 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от ЗАД „Армеец“ чрез юрисконсулт И. Й., с която иска да се върне на дружеството сумата от 360 лв, внесена държавна такса с платежно нареждане на 18.08.2021 г.

Излага обстоятелства, че сумата е внесена, както е посочено, с платежно нареждане от 18.08.2021 г. по сметка на ВКС от застрахователното дружество. Едновременно с това, на основание издаден от първоинстанционния съд изпълнителен лист за присъдените с решенията по делото суми, включително за държавната такса в размер на 360 лв, дължима от застрахователя по сметка на ВКС била събрана в образувано изпълнително производство. Така дължимата държавна такса от 360 лв, определена с решение по настоящето дело, била преведена по сметка на ВКС два пъти. Моли да му се върне сумата от 360 лв, внесена на 18.08.2021 г. като се преведе по посочена в молбата сметка.

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

С решение № 42 от 21.05.2021 г. по настоящето дело Върховният касационен съд на Р България е осъдил ЗАД „Армеец“ да заплати по сметка на ВКС, на основание чл. 78, ал. 6 от ГПК, сумата от 360 лв - държавна такса.

С молба от 28.10.2021 г. молителят е представил платежно нареждане от 18.08.2021 г. за внасяне на посочената сума от 360 лв по сметка на ВКС.

Видно от данните по делото е издаден и изпълнителен лист за посочената сума.

От писмо вх. № ВКС 69943 от 22.12.2021 г. на ЧСИ Н. П. по изп.д. 20218470400185/21 г. се установява, че в първоинстанционното производство по делото - гр.д. 7612/17 г., е издаден изпълнителен лист за сумата от 360 лв държавна такса, дължима по сметка на ВКС като в писмото е посочено, че тази сума е събрана и преведена по сметка на ВКС. Към писмото на съдия-изпълнител е приложено копие от платежно нареждане от 18.10.2021 г., от което е видно, че съдия-изпълнител Н. П. е превел по сметка на ВКС сумата от 360 лв, държавна такса в полза ВКС по гр.д. 7612/17 г., СГС, I-9 състав.

Видно от посочените доказателства, че сумата от 360 лв е събрана от ЗАД „Армеец“ от съдия-изпълнител и впоследствие преведена по сметка на ВКС. Едновременно с това, същата сума, на същото основание е внесена от ЗАД „Армеец“ по сметка на ВКС в БНБ [банкова сметка] с платежно нареждане.

В случая вносителят има право да получи внесената от него сума от 360 лв по сметка на ВКС, като недължимо платена държавна такса и същата следва да се преведе по посочената от него банкова сметка.

По изложените съображения Върховният касационен съд на Р България

ОПРЕДЕЛИ

ДА СЕ ВЪРНЕ сумата от 360 лв, внесена на 18.08.2021 г. на ЗАД „Армеец“, ЕИК[ЕИК].

ДА СЕ ПРЕВЕДЕ сумата от 360 лв по посочената от молителя в молбата от 28.10.2021 г. сметка.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи