3О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N. 60360

гр. София 14.12.2021 година

Върховният касационен съд на Р. Б, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на дванадесети ноември две хиляди двадесет и първа година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша докладваното от съдия СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 1354 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

Образувано е по молба вх. № 66122 от 04.08.2021 г. по регистъра на Върховния касационен съд, подадена от Б.И.Р., чрез адвокат Г. Д., с искане за допълване в частта за разноските на определение № 60227 от 22.07.2021 г., постановено по настоящото дело, като бъде присъдена сумата 500 лева – заплатено адвокатско възнаграждение за защита в производството по отмяна.

В срока по чл. 248, ал. 2 ГПК е постъпил отговор от Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания „Д-р И. Ц“, [населено място], в който се излагат съображения за неоснователност на молбата.

ВКС /Върховен касационен съд/, гражданска колегия, трето отделение в настоящия си състав приема молбата за процесуално допустима, тъй като е подадена в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК, от легитимирана страна, при наличие на правен интерес от предявяване на искането.

Разгледана по същество молбата е основателна поради следните съображения:

С цитираното определение № 60227 от 22.07.2021 г. настоящият съдебен състав не е допуснал до разглеждане молбата на Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания „Д-р И. Ц“, [населено място] за частична отмяна на влязло в сила решение № 148 от 23.09.2020 г, по гр. д. № 422/2020 г. на Ботевградски районен съд, гражданска колегия, II състав. Правото на разноски е имуществено право в полза на страната, постигнала благоприятен изход на спора. Неоснователни са доводите на ответника по молбата за неприложимост на правилата по чл. 78 ГПК в извънинстанционното производството по Глава двадесет и четвърта на ГПК – „Отмяна на влезли в сила решения“. Правилата за разноските са поместени в Част първа на ГПК - „Общи правила“ и същите намират приложение във всички съдебни производства. Описаната в отговора по чл. 248, ал. 2 ГПК хипотеза не е налице, тъй като ВКС не се е произнесъл по съществото на молбата за отмяна, а е приел, че е процесуално недопустима.

В настоящия случай са налице предпоставки за присъждане на разноските, направени от ответницата по молбата за отмяна по реда на чл. 248 ГПК. Производството по чл. 307, ал. 1 ГПК е приключило благоприятно за ответницата Б. Р.. Искането за присъждане на разноски - адвокатски хонорар за извънинстанционното производство е своевременно предявено, с отговора на молбата за отмяна и е доказано. Представени са списък по чл. 80 ГПК и договор за правна защита и съдействие от 04.02.2021 г., съгласно който Б. Р. е заплатила на процесуалния си представител в производството - адвокат Г. Д. адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв. В договора е отбелязано, че сумата е изцяло внесена, поради което следва да се приеме, че претендираното възнаграждение е действително заплатено, тъй като договорът в съответната част има характера на разписка, съгласно разрешенията в т. 1 от ТР № 6/ 2012 г. на ОСГТК на ВКС. Съдебните разноски не са присъдени с определението по чл. 307, ал. 1 ГПК, поради което следва да бъдат присъдени по реда на чл. 248 ГПК.

Предвид гореизложеното молбата за допълване на определението в частта за разноските е основателна и следва да бъде уважена, като Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания „Д-р И. Ц“, [населено място] ще следва да заплати на Б.И.Р. разноски в размер на сумата 500 лв.

По тези съображения Върховният касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПЪЛВА определение № 60227 от 22.07.2021 г. по гр. дело № 1354/2021 г. на Върховния касационен съд, гражданска колегия, състав на трето отделение на основание чл. 248 ГПК в частта за разноските, както следва:

ОСЪЖДА Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания „Д-р И. Ц“, [населено място] да заплати на Б.И.Р. сумата 500 /петстотин/ лева, разноски за производство по чл. 307, ал. 1 ГПК.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: