3О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N. 60359

гр. София 14.12.2021 година

Върховният касационен съд на Р. Б, гражданска колегия, трето отделение в закрито заседание на тридесети ноември две хиляди двадесет и първа година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

изслуша докладваното от съдия СИМЕОН ЧАНАЧЕВ гр. дело № 2684 по описа за 2020 година.

Производството по чл. 248 ГПК е образувано по молби с вх. № 1105/10.02.2021 г. и с вх. № 68278/02.11.2021 г. по регистъра на ВКС /Върховен касационен съд/, подадени от „ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, [населено място] с искане за допълване на определение № 11 от 14.01.2021 г. по гр. дело № 2684/2020 г. на състав на ВКС, гражданска колегия, трето отделение в частта за разноските.

В отговора по чл. 248, ал. 2 ГПК, подаден от адвокат П. М. като пълномощник на Д.Г.Р. се поддържа, че процесуалният представител на дружеството участвал единствено „в написване на отговор“ на касационната жалба, а „касаторката съвсем неоснователно бе уволнена от работа“.

ВКС, гражданска колегия, състав на трето отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Молбата е подадена в едномесечния преклузивен срок по чл. 248, ал. 1 ГПК, от легитимирана страна, при наличие на правен интерес, с оглед на което е процесуално допустима.

По съществото е основателна поради следните съображения:

С цитираното определение на състава на касационната инстанция в производство по чл. 288 ГПК не е допуснато касационно обжалване на решение № 2060 от 13.03.2020 г. по гр. дело № 16125/2018 г. на СГС /Софийски градски съд/, гражданска колегия, ІV „в“ състав, с което са отхвърлени исковете на Д.Г.Р. против „ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, [населено място] по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ. При този изход на делото касаторът дължи на насрещната страна - „ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, [населено място] разноски за производството пред касационната инстанция. Дружеството, ответник по касационната жалба е направило искане за присъждането им с отговора по чл. 287, ал. 1 ГПК, като е доказало реалното им извършване с писмени доказателства – копия от пълномощно, договор за правно обслужване, фактура № [ЕГН]/06.08.2020 г., платежно нареждане, извлечение от сметка, съгласно които е договорено възнаграждение, адвокатски хонорар в размер на сумата 1200 лв. с ДДС за изготвяне на отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК и процесуално представителство пред ВКС. Представен е и списък по чл. 80 ГПК.Зи предвид обстоятелството, че с определението по чл. 288 ГПК ВКС не се е произнесъл по искането за разноски в касационното производство, следва определението да се допълни по реда на чл.248 ГПК, като Д. Р. бъде осъдена да заплати на „ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, [населено място] разноски за касационното производство в размер на сумата 1200 лв. Останалите посочени в списъка по чл. 80 ГПК разноски са били присъдени в производството пред СГС, чието решение е влязло в сила по реда на чл. 296, т. 3, първата алтернатива ГПК, след постановяване на определението по чл. 288 ГПК.

Неоснователно е възражението на ответницата по молбата по чл. 248 ГПК, за това че процесуалният представител на дружеството участвал единствено „в написване на отговор“ на касационната жалба, а „касаторката съвсем неоснователно бе уволнена от работа“. Адвокатското възнаграждение е заплатено от дружеството за процесуално представителство по подадената от жалбоподателката касационна жалба, като в отговора по чл. 287, ал. 1 ГПК е аргументирана защитата на ответника по касация по отношение на искането за допускане на касационен контрол, а също така и по жалбата по съшество, т.е. по отношение на спора. Развитието на процеса до фазата по чл. 288 ГПК, предвид недопускането на касационен контрол, не обуславя присъждане на по-нисък размер на разноските от размера, който е договориран и изплатен. Възражението за неоснователно уволнение също така не променя извода за дължимост на разноските, тъй като релевантен за присъждането им е изхода на делото.

По тези съображения, съставът на Върховният касационен съд, гражданска колегия, трето отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПЪЛВА определение № 11 от 14.01.2021 г. по гр. дело № 2684/2020 г. на състав на ВКС, гражданска колегия, трето отделение в частта за разноските, както следва:

ОСЪЖДА Д.Г.Р. да заплати на „ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, [населено място] сумата 1200 лв., представляваща разноски за касационното производство.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: