2решение по гр.д.№ 2196 от 2019 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

№ 55

София, 03.07.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на седемнадесети юни две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: Т.Г.В ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря А. И, като изслуша докладваното от съдия Т.Г гр.д.№ 2196 по описа за 2019 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 и сл.ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.Х.Д., М.Л.Г.- Т., Н.В.Н. и Й.Н.В. срещу решение № 34 от 18.02.2019 г. по в.гр.д.№ 431 от 2018 г. на Ловешкия окръжен съд, граждански състав, с което е отменено решение № 297 от 22.06.2018 г. по гр.д.№ 90 от 2016 г. на Ловешкия районен съд и вместо него е постановено решение за признаване за установено на основание чл.124, ал.1 ГПК във връзка с пар.4к, ал.8, т.1, предл.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ по отношение на Й.Н.В., Н.В.Н., Д.В.В., В.Й.В., Н.Х.Д., М.Л.Г.- Т. и [община], че И.В.В. е собственик на следния недвижим имот: нива с площ от 4,6 дка, находяща се в землището на [населено място], в.“С.“ при граници: Т. К., З.С.Ц., С. Н., наследници на К. С., Х.В.Т. и К. Ц., която нива попада върху имоти с идентификатори № ....., ....., ....., ....., ..... и ..... по плана на новообразуваните имоти за м.“С.“ в землището на [населено място], одобрен със заповед № 419 от 03.08.2009 г. на Областния управител на Л., както и че е допусната грешка в плана на новообразуваните имоти по отношение на отразяването на границите на процесния имот и на собствениците му в регистъра към плана.

С определение № 581 от 17.12.2019 г. касационното обжалване на решението е допуснато на основание чл.280, ал.2 ГПК поради съмнение за недопустимост на решението като постановено по нередовна искова молба.

В открито съдебно заседание пълномощниците на касаторите поддържат жалбата.

Ответникът по жалбата И.В.В. не взема становище по жалбата.

Останалите ответници също не вземат становище по жалбата.

При проверка допустимостта на въззивното решение настоящият състав на ВКС констатира следното: Решението е недопустимо като постановено по нередовна искова молба:

1. Искова молба е с неясна обстоятелствена част, в която не е посочено на какво правно основание за придобиване на собствеността се позовава ищецът И.В.В. по отношение на отделните части от претендирания имот, включващ имоти с идентификатори № ....., ....., ....., ....., ..... и ..... по плана на новообразуваните имоти за м.“С.“ в землището на [населено място]. И. В. е твърдял, че е собственик на процесния имот с обща площ от 4,6 дка на няколко основания: за 2,6 дка на основание земеделска реституция с решение на ОбСЗ- [населено място] от 12.12.1994 г., а за останалата част от имота с площ от 2 дка- на основание давностно владение. Не уточнява обаче конкретно кои имоти, включващи се понастоящем в процесния имот от 4,6 дка /имоти с идентификатори № ....., ....., ....., ....., ..... и ...../ са придобити по земеделска реституция и кои по давност. Горното е от съществено значение за делото, доколкото при разрешаването на спора за собственост върху процесния имот с площ от 4,6 дка следва да бъдат изследвани различни обстоятелства по отношение на частта от имота с площ от 2,6 дка и тази с площ от 2 дка: по отношение на частта с площ от 2,6 дка съдът следва да прецени дали са били налице предпоставките за реституция по ЗСПЗЗ, а по отношение на частта с площ от 2 дка- дали са налице предпоставките и евентуално дали не е имало пречки за придобиване по давност. Съответно при преценката дали частта от имота с площ от 2 дка е можела да бъде придобита по давност, съдът следва да вземе предвид кога попадащите в тази част от процесния имот имоти с идентификационни номера по плана на новообразуваните имоти на м.“С.“ в землището на [населено място] са били възстановени с решения на ОбСЗ на ответниците и изтекли ли са 10 години от тези решения на ОбСЗ. За да може съдът да извърши тази преценка, ищецът следва точно да посочи кои от горепосочените имоти /имоти с идентификатори № ....., ....., ....., ....., ..... и ...../ понастоящем попадат върху частта от имота с площ от 2 дка, за която се твърди, че е придобита по давност.

2. В искова молба не е посочено какъв правен интерес има ищецът да предяви установителен иск за собственост за имот с обща площ от 4,6 дка, който включва няколко имота /имоти с идентификатори № ....., ....., ....., ....., ..... и ..... по плана на новообразуваните имоти за м.“С.“/ спрямо всички ответници, при положение че всеки от ответниците се легитимира като собственик и оспорва собствеността на ищеца само върху една или друга част от имота с площ от 4,6 дка, например ответниците- наследници на Н.Й.В. се легитимират като собственици само на тази част от процесния имот, която понастоящем представлява имоти с идентификатори № ..... и ..... по плана на новообразуваните имоти за м.“С.“, но не и на останалите включени в процесния имот имоти с идентификатори ....., ....., ..... и .....,

Предвид на изложеното обжалваното решение е недопустимо и като такова следва да бъде обезсилено, а делото върнато на друг състав на въззивния съд, който съгласно приетото в Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по тълк.д.№ 1 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС следва да предприеме действия по отстраняване на нередовностите на исковата молба- да остави същата без движение до поправянето й.

Поради това Върховният касационен съд Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение № 34 от 18.02.2019 г. по в.гр.д.№ 431 от 2018 г. на Ловешкия окръжен съд, граждански състав.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Ловешкия окръжен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.