№ 43

София 04.08.2020 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Р. Б, първо гражданско отделение в публично заседание на шестнадесети юни две хиляди и двадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ : Б.Д.В АТАНАСОВА

при секретаря Д. Н

изслуша докладваното от съдията Д.Ц гражданско дело № 2468/2019 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

С определение № 567 от 13.12.2019 г. на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № ІV- 8 от 25.02.2019 г. по гр.д. № 1700/2018 г. на Окръжен съд - Бургас в частта, с която е отхвърлен искът за делба на поземлен имот с идентификатор ..... по КККР на [населено място], поради противоречието му с т.1 от ППВС № 2/1982 г.

Жалбоподателите Д.П.Г. и А.Д.Г. поддържат, че в тази част въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон.

В писмен отговор на касационната жалба ответниците по касация М.З.Г. и З.Г.Г. изразяват становище, че в случая земята е обща част, поради което правилно съдът не е допуснал делба на същата.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск за делба на поземлен имот с идентификатор № ..... по КККР на [населено място], ведно с 4 самостоятелни обекта в построената в него сграда с идентификатор ....., Освен тази сграда в имота има построена друга сграда с идентификатор ....., която не е предмет на делба.

Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение в частта, с която е допусната делба на самостоятелните обекти в сградата с идентификатор ....., но е отхвърлил иска за делба на дворното място, като е приел, че във втората фаза на делбата ще възникне етажна собственост, поради което поземленият имот ще бъде със статут на обща част по смисъла на чл. 38 ЗС.

Това становище на въззивния съд е в противоречие с разясненията, дадени в т.1, б. ”е” от ППВС № 2/ 82 г., според които когато се иска делба на една от сградите, построени в съсобствен парцел, до делба се допуска и припадащата се на сградата част от земята, върху която е построена. Същото разрешение се прилага и в случаите, когато се допуска делба на самостоятелен обект в сграда - етажна собственост.

В случая в сграда с идентификатор ..... е налице етажна собственост, която е възникнала преди предявяване на иска за делба. Сградата се състои от четири самостоятелни обекта на правото на собственост, които принадлежат на различни лица. Така самостоятелен обект с идентификатор ....., представляващ ателие за творческа дейност с площ 33.62 кв.м, и самостоятелен обект с идентификатор ....., представляващ жилище - апартамент с площ 86.44, са съсобствени на всички съделители - М. Г., З. Г., Д. Г. и А. Г.. Самостоятелният обект с идентификатор ....., представляващ обект за търговска дейност с площ 22.28 кв.м, както и самостоятелният обект с идентификатор ....., представляващ обект за търговска дейност с площ 22.28 кв.м, са съсобствени само на съделителите М. Г., З. Г. и А. Г.. Съделителят Д. Г. не участва в съсобствеността на тези два обекта.

По делото е установено, че сградата с идентификатор ..... е била лична собственост на П.Д.Г., тъй като придобита от него по наследство от неговия баща Д. А. и делба - спогодба от 1960 г. По силата на тази делба П.Д.Г. е получил в дял и 282.5 кв.м от недвижим имот, целият с площ 816 кв.м, съставляващ парцел ..... в кв. ..... по плана на [населено място]. От същия имот 289 кв.м идеални части, заедно с построената върху него паянтова къща със застроена площ 58 кв.м, плевня върху 54 кв.м и навес, застроен върху 29 кв.м., са поставени в дял на Г.Д.Г.. През 1965 г. Г. Д. продал на П. Д. 160 кв.м, представляващи идеална част от парцел ....., заедно с построените върху него складово помещение /бивша плевня/ върху 54 кв.м, и навес върху 29 кв.м. Към момента на извършване на делбата и на посочената сделка е бил в сила регулационен план, одобрен през 1954 г. В следващия кадастрален и регулационен план, одобрен през 1968 г. б. парцел ..... е отразен като три отделни имота: имот пл.№ ..... с площ 324 кв.м, записан на името на П. и Г. Г.; имот пл.№ ....., записан на името на Г. С., и имот пл.№ ....., записан на името на М. Т., Г. П. и С. В., По този план за имот пл.№ ..... е отреден парцел ..... в кв. ..... по плана на града, който е идентичен с УПИ ..... по сега действащия ПУП - ПР на [населено място], одобрен през 1988 г., и с процесния имот с идентификатор ..... по КККР. През 1978 г. П. Г. е признат за собственик на основание давност на парцел ..... в кв. ..... по плана на [населено място], целият с площ 324 кв.м. На същата дата / 24.08.1978 г./ той дарил на сина си Д.П.Г. 160/324 ид. части от парцел ....., заедно с построените в него навес и стопанска постройка, като същевременно му отстъпил право на строеж за построяване на еднофамилна двуетажна жилищна сграда на площ 60 кв.м на мястото на посочените второстепенни постройки.

П.Д.Г. е починал през 1986 г. Негови наследници по закон са съпругата му А.Д.Г. и синовете Д.П.Г. и Г.П.Г., които са придобили по наследяване идеални части от правото на собственост на жилищната сграда и от 164/324 ид. части от дворното място. А. Д. се е разпоредила с притежаваните от нея права в полза на своя внук А. Г., като първоначално му е прехвърлила идеални части от правото на собственост върху земята и от жилищната сграда, а с договор за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт № ...., т. ....., дело № ..... /2010 г., му е прехвърлила всичките притежавани от нея идеални части от дворното място, и от два от самостоятелните обекти в сграда – жилище с идентификатор ..... и ателие с идентификатор ....., Това е моментът, в който в сграда с идентификатор ..... възниква етажна собственост /след тази сделка самостоятелните обекти в сградата принадлежат на различни лица/ и теренът придобива статут на обща част по смисъла на чл. 38, ал.1 ЗС, тъй като всеки от етажните собственици е и собственик на дворното място. След като сградата е в режим на етажна собственост, а не на обикновена съсобственост, и предмет на делба са самостоятелните обекти в нея, които принадлежат на различни лица, съдът следва да определи и да допусне до делба и припадащата се всеки на всеки от самостоятелните обекти част от земята, съобразно правилото на чл. 40 ЗС.

В случая това не е сторено. Неправилно въззивният съд е приел, че въпросът за определяне на припадащите се към всеки от самостоятелните обекти части от земята следва да бъде разрешен във втората фаза на делбата. Съдът не е съобразил, че в случая етажната собственост е възникнала преди предявяване на иска за делба, поради което практиката, на която се е позовал, е неприложима.

По тези съображения въззивното решение в частта, с която е отхвърлен искът за делба на 164/324 ид. части от поземлен имот с идентификатор ..... по КККР на [населено място], се явява неправилно и следва да бъде отменено. Тъй като се налага извършване на нови съдопроизводствени действия - назначаване на експертиза, която да определи по правилото на чл. 40 ЗС в процентно съотношение припадащата се част от земята на всеки от допуснатите до делба самостоятелни обекти, делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Водим от гореизложеното съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивно решение № ІV- 8 от 25.02.2019 г. по гр.д. № 1700/2018 г. на Окръжен съд - Бургас в частта, с която е отхвърлен искът за делба на 164/324 ид. части от поземлен имот с идентификатор ..... по КККР на [населено място].

ВРЪЩА делото за ново разглеждане в отменената част от друг състав на въззивния съд.

ОСТАВЯ в сила въззивното решение в останалата обжалвана част, с която е отхвърлен искът за делба за разликата над 164/324 ид. части от поземления имот с идентификатор ..... по КККР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ: