Р Е Ш Е Н И Е№ 149

София, 21.08.2020 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на дванадесети август през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. М

ЧЛЕНОВЕ: И. П

Д. Д

при секретаря ………………………………..……. и с участието на прокурора ………………………….................., като изслуша докладваното от съдията Е. М т. д. № 667 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 247 ГПК.

Образувано е по молбата (с вх. № 7646/4.ІХ.2019 г.) на ответното в производство по отмяна „М.П.П” ЕООД, в която търговецът излага, че в диспозитивната част на постановеното по настоящето дело решение № 79/19.VІІІ.2019 г. за оставянето без уважение на молбата на „Пауерскрийн-България” ЕООД по чл. 303, ал. 1, т.т. 1 и 4 ГПК за отмяна на влязлото в сила на 27.ХІІ.2018 г. решение № 2384 на Софийския апелативен съд, ТК, 6-и с-в, от 20.ХІ.2017 г. по т. дело № 3255/2017 г. е била допусната явна фактическа грешка, изразяваща се в изписването на единния идентификационен код на молителя с 10, вместо с девет знака. Това се дължало на обстоятелството, че още в молбата за отмяна търговецът неин подател бил посочил своя ЕИК като 10-цифрен: „1022271147”, вместо верния такъв според справката за актуалното му състояние – „102227147”

Настоящият съдебен състав, като се запозна с молбата на ответното по молбата за отмяна дружество за поправка на очевидна фактическа грешка, чийто предмет е съдебен акт на ВКС, постановен по реда на чл. 303, ал. 1 ГПК, намира, че след като произнасянето му с горепосоченото решение да е било в открито заседание, не следва страните по делото да бъдат призовавани в открито съдебно заседание по настоящето искане с правно основание по чл. 247 ГПК.

Разгледана по същество тази молба е основателна.

Съгласно чл. 7, ал. 1 т. 1 от ЗРБ (ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ), термините „единен идентификационен код /ЕИК/” и „код по БУЛСТАТ” са синоними. Съгласно чл. 6, ал. 3 от същия специален закон само кодът по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 е 10-значен „и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ)”.

Търговското дружество молител в извънинстанционното производство по чл. 303, ал. 1 ГПК по настоящето дело е юридическо лице по смисъла на чл. 63, ал. 3 ТЗ и следователно не би могло да има качеството на лице по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закон за регистъра БУЛСТАТ.Стелно изписването на неговия ЕИК като 10-значен се явява погрешно и затова следва да се установи коя е цифрата в повече. Видно от приложеното към настоящата молба за поправка на очевидна фактическа грешка извлечение /разпечатка/ от ТР, е, че действителният ЕИК на „Пауерскрийн-България” ЕООД е: „102227147” („сто и два милиона, двеста двадесет и седем хиляди, сто четиридесет и седем”). Неправилно този ЕИК е бил посочен в молбата за отмяна (с вх. № 18856/12.ІІ.2019 г. по описа на СГС) като: „1022271147”. Втората цифра „1” преди края на съчетанието се явява в повече.

Мотивиран от горното Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение

Р Е Ш И :

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 247 ГПК допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитивната част на решение № 79/19.VІІІ.2019 г., постановено от ВКС, ТК, Първо отделение по т. д. № 667/2019 г., като на ред втори от същата единният идентификационен код /ЕИК/ на молителя „Пауерскрийн-България” ЕООД ВМЕСТО „1022271147”, ДА СЕ ЧЕТЕ: „102227147”.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:1

2