№ 243

гр. София, 18.09.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДАВърховен касационен съд на Р. Б, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на шестнадесети септември две хиляди и двадесета година в състав:Председател: В. Р

Членове: З. А

Г. Мзгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 1503 по описа за 2019 г.

Производство по чл. 247 ГПК.

С молба вх. № 6185/ 05.08.20120 г. касаторът Държавно горско предприятие „Върбица“ – гр.Върбица иска съдът да допусне поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 299/ 09.04.2020 г. по настоящото дело. Молбата е обоснована с твърдения, че в касационното решение погрешно касаторът е индивидуализиран като Държавно горско предприятие „Връбница“ – гр.Връбница.

От ответника по молбата Н.Х.Н., ответник по исковете и по касация, не е постъпил писмен отговор в срока по чл. 247, ал. 2 ГПК.

Настоящият състав на Върховния касационен съд, като установи, че: 1) твърденията в молбата са верни, 2) подобна грешка е допусната в диспозитива на решението при изписването на адреса на Н.Х.Н. и 3) пороците на касационното решение са отстраними по реда на чл. 247 ГПК, включително служебно констатирания,Р Е Ш И :ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 299/ 09.04.2020 г. по гр.д. № 1503/ 2019 г. на Върховен касационен съд, Гражданска колегия, Четвърто отделение, като вместо: „Държавно горско предприятие „Връбница“ – гр.Връбница“ се чете: „Държавно горско предприятие „Върбица“ – гр.Върбица“, а във втория диспозитив на касационното решение вместо „Н.Х.Н. от [населено място]“ да се чете „Н.Х.Н. от [населено място]“.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.