Р Е Ш Е Н И Е

№ 235

гр.София, 08.12.2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на шестнадесети ноември, две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: БОЙКА СТОИЛОВА

Членове: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретар Д. Ц и прокурор Т. като изслуша докладваното от съдия Е. В гр.д. № 3726 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.

Образувано по касационна жалба на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез процесуален представител А. Б. – главен инспектор в ТД-Варна на КПКОНПИ, срещу решение № 82/03.07.2018 г. по в.гр.д. № 118/2018 г. на Апелативен съд В. в частта, в която се обезсилва решение № 287/07.03.2017 г., поправено решение № 938/12.06.2017 г. по гр.д.№ 1574/2009 г. на Окръжен съд Варна и се прекратява делото поради недопустимост на предявените искове по чл.28, ал.1 ЗОПДИППД отм. , вр. с §5 ПЗР от ЗОПДНПИ отм. против В.Х.Д., лично и в качеството му на едноличен търговец „Соло комерс – В. Д.“, В.С.Д., Х.В.Д. и „Данов комерс“ ООД, тъй като проверката на Комисията за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество не е приключила в срока по чл.15, ал.2 ЗОПДИППД отм. .

Обжалването е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса за характера на срока по чл.15, ал.2 ЗОПДИППД отм. .

Отговор на въпроса обусловил допускане на касационното обжалване е даден в решение № 1/2018 от 04.06.2020 г. по тълк. дело №1/2018 г. на ВКС, ОСГК, с което се приема, че изтичането на срока за проверка по чл.15 ал.2 ЗОПДИППД отм. , съответно по чл.27 ал.1 и 2 ЗОДНПИ отм. и чл.112 ал.1 и 2 ЗПКОНПИ, не е процесуална пречка за надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество, т.е. предвиденият в чл.15, ал.2 ЗОПДИППД отм. , съответно по чл.27, ал.1 и 2 ЗОДНПИ отм. и чл.112, ал.1 и 2 ЗПКОНПИ срок за извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност е инструктивен, и е допустимо образуване на производство по чл.28 ЗОПДИППД отм. , чл. 74 ЗОДНПИ отм. и чл.153 ЗПКОНПИ след изтичане на този срок..

С оглед на дадения отговор на въпроса, настоящият състав на Върховния касационен съд намира, че въззивният съд правилно е приел, че са налице предпоставките за образуване на проверка на имуществото, притежавано от В.Х.Д., лично и като ЕТ „Соло комерс – В. Д.“, В.С.Д., Х.В.Д. и „Данов комерс“ ООД, но в нарушение на закона е приел, че предвиденият в чл.15, ал.2 ЗОПДИППД отм. срок за извършване на проверката и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност е преклузивен, а след изтичането му КПКОНПИ няма правомощия да продължи проверката и да внесе мотивирано искане по чл.28, ал.1 ЗОПДИППД отм. , което е основание за обезсилване на постановеното първоинстанционно решение и за прекратяване на производството.

Настоящият състав на Върховния касационен съд намира, че с оглед незаконосъобразността на крайните изводи на въззивния съд за характера на срока по чл.15, ал.2 ЗОПДИППД отм. , постановеното решение следва да се отмени като неправилно, а делото да бъде върнато на същия съд за произнасяне по същество по искането на КПКОНПИ на основание чл.28 ЗОПДИППД отм. .

Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на ІV г.о. Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 82/03.07.2018 г. по в.гр.д. № 118/2018 г. на Апелативен съд Варна и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Ключови думи