РЕШЕНИЕ № 178 гр. София, 09.12.2020 година

В.К.С - Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на дванадесети ноември през две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: С. Ч

Членове: А. Ц

Ф. В

като изслуша докладваното от съдията А. Ц гр. д. № 4123/2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и е образувано по касационна жалба на Военномедицинска академия, гр. Софжия, срещу постановено по реда на чл. 294 ГПК въззивно решение № 4411/18.06.2019 г. по в. гр. д. № 12371/2018 г. на СГС, ГО, II „Е“ въззивен състав, с което е потвърдено решение № 8535/13.06.2016 г. по гр. д. № 58984/2015 г. на СРС, 123 състав, с което са уважени предявените от А.Е.В. срещу Военномедицинска академия искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ.

За да постанови обжалваното решение, СГС е приел за установено, че ищцата е заемала длъжността „Началник - сектор” в Учебно научен отдел, Сектор „Планиране и организиране на учебния процес“ при ответника, като със заповед № 1218/14.08.2015 г. на началника на ВМА, връчена на ищцата на 17.08.2015 г., трудовото правоотношение е било прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата.

Въз основа на приетите по делото доказателства, въззивният съд е приел, че в случая е налице реално съкращаване в щата от компетентен орган, но работодателят незаконно упражнил правото на подбор. От свидетелските показания, допуснати във връзка с оспорването на на констатациите във формулярите за оценка от подбора, е установено, че ищцата се е справяла отлично с работата, че е била от помощ на прекия си ръководител при контакти с трети лица, брилянтно се е справила с електронното въвеждане на досиетата. Не е установено ищцата да е работила по-некачествено от останалите участващи лица в подбора.

При тези данни е прието, че извършеното уволнение е незаконосъобразно, тъй като работодателят не е доказал при пълно и главно доказване законосъобразното упражняване на правото на подбор, предвид липсата на доказателства за качествата на другите служители, участвали в подбора, което води до извод за необективност на оценката. С оглед на обусловеният му характер, за основателен е приет и искът за възстановяване на ищцата на предишната работа.

Касационното обжалване е допуснато на основание очевидна неправилност, тъй като въззивният съд е приел едновременно, че ищцата е уволнена от длъжност, която е съкратена, а от друга страна, че правото на подбор е упражнено незаконосъобразно. Обратно на това, според закона (чл. 329 КТ) при упражнено право на подбор се уволнява работник или служител от длъжност, която не се съкращава.

Настоящият състав на ВКС намира, че когато работодателят уволнява работник или служител от длъжност, която се съкращава, тогава той не упражнява право на подбор, поради което отпада необходимостта от преценка за законосъобразност на правото на подбор. В този случай за работодателя би възникнало задължение за подбор, но само при условие, че същата или сходна трудова функция (еднакви по съществени признаци) се изпълнява от повече от един работници или служители. Само тогава, при въведено основание за незаконност на подбора в исковата молба, съдът преценява законосъобразността му. Съгласно решение №255/15г. на ІV ГО (към което настоящият състав се присъединява) когато се извършва уволнение поради съкращение в щата и съкращението в щата се отнася до единствената щатна длъжност, работодателят по своя преценка може да уволни съответния работник или служител, който заема тази единствена длъжност, или да направи подбор по критериите и целите, посочени в чл. 329, ал.1 КТ. Ако той реши да не упражнява правото си на подбор, уволненият работник или служител не може да оспорва уволнението като незаконно, поради това, че работодателят е уволнил него, а не е използвал правото си на подбор, в резултат на което би уволнил някой друг работник или служител, чиято длъжност не се съкращава.

С оглед на направеното тълкуване на чл. 329, ал.1 КТ, настоящият състав на ВКС приема, че въззивният съд правилно е приел, че длъжността на ищцата „Началник - сектор” в Учебно научен отдел, Сектор „Планиране и организиране на учебния процес“ е реално съкратена, както и че решението за това е взето от компетентен орган, но неправилно е приел, че работодателят е упражнил право на подбор. В случая работодателят е уволнил ищцата от единствената такава щатна длъжност, която се съкращава, поради което не е налице упражнено право на подбор и не следва да се извършва преценка за законосъобразното му извършване. За работодателят не е възникнало задължение за подбор, а и такова основание за незаконност на уволнението не е посочено в исковата молба. Твърденията на ищцата в исковата молба са, че тя е заемала единствена такава длъжност и всички останали трудови функции се различават по съществени признаци. Тъй като ищцата не може да оспорва уволнението си заради това, че работодателят не е упражнил право на подбор, то уволнението е законосъобразно и предявените искове следва да се отхвърлят.

Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение:

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 4411/18.06.2019 г. по в. гр. д. № 12371/2018 г. на СГС, ГО, II „Е“ въззивен състав, с което е потвърдено решение № 8535/13.06.2016 г. по гр. д. № 58984/2015 г. на СРС, 123 състав и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявените от А.Е.В. срещу Военномедицинска академия искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 2 КТ за отмяна на незаконно уволнение и възстановяването и на длъжност „Началник - сектор” в Учебно научен отдел, Сектор „Планиране и организиране на учебния процес“.

Осъжда ищцата А.Е.В. да плати на ответника Военномедицинска академия сумата от 300лв., платена държавна такса за производствата пред въззивна и касационните инстанции.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: