9решение по гр.д.№ 244 от 2020 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

№ 133

София, 11.12. 2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на осемнадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.П.Ч: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

при участието на секретаря А. И, като изслуша докладваното от съдия Т.Г гр.д.№ 244 по описа за 2020 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.290 и сл. ГПК.

Образувано по касационна жалба на И.С.К. и В.С.Р. срещу решение № 236 от 30.08.2019 г. по в.гр.д.№ 99 от 2019 г. на Кюстендилския окръжен съд, гражданска колегия, с което е потвърдено решение № 604 от 14.12.2018 г. по гр.д.№ 1971 от 2018 г. на Районен съд- Дупница за отхвърляне на предявения от И.С.К. и В.С.Р. срещу Г.Х.К. иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за признаване на правото на собственост на ищците на основание упражнено право на изкупуване върху 1/2 ид.ч. от описаните в исковата молба 31 земеделски имота, находящи се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област.

В касационната жалба се твърди, че решението на Кюстендилския окръжен съд е недопустимо и неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, съдопроизводствените правила и необосновано- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.2 и т.3 ГПК.

В писмен отговор от 06.12.2019 г. и в открито съдебно заседание пълномощникът на ответника Г.Х.К. оспорва жалбата. Моли решението на Кюстендилския окръжен съд да бъде оставено в сила и да му се присъдят направените по делото пред ВКС разноски.

С определение № 202 от 28.04.2020 г. настоящият състав на ВКС е допуснал касационно обжалване на решението на основанието на чл.280, ал.1, т.1 ГПК- поради противоречието му с посочена от касаторите практика на ВКС /решение № 799 от 24.09.1994 г. по гр.д.№ 681 от 1994 г. на ВС, I г.о. и решение № 155 от 03.01.2018 г. по гр.д.№ 4844 от 2016 г. на ВКС, ГК, III г.о./ по следния правен въпрос: Дали неполучаването от кредитора на изпратени с парични пощенски преводи суми представлява недаване на необходимото съдействие за изпълнение на парично задължение по смисъла на чл.95 ЗЗД и дали в този случай кредиторът изпада в забава с последиците на същата по чл.96 и чл.97 ЗЗД ?

По този въпрос настоящият състав на ВКС приема за правилна практиката на ВС и ВКС, обективирана в горепосочените две решения на ВС и ВКС. Съгласно чл.95 ЗЗД кредиторът изпада в забава, когато неоправдано не приеме предложеното му от длъжника точно изпълнение на задължението или не даде необходимото съдействие, без което длъжникът не би могъл да изпълни задължението си. Забавата на кредитора не освобождава длъжника от задължението му, но го освобождава от последиците на неговата забава. Изпращането на дължимата парична сума с пощенски превод, преди изтичане на срока за изпълнение на парично задължение, представлява предложено от длъжника точно изпълнение на задължението. При такова предложено точно изпълнение, необходимото съдействие, което кредиторът е следвало да окаже, се изразява в явяването му в пощенската станция да получи дължимата сума. Ако кредиторът не се яви да получи изпратената му с пощенски превод, преди изтичане на срока за плащане, дължима сума, то той не дава необходимото съдействие за изпълнение на паричното задължение, поради което съгласно чл.95 ЗЗД изпада в забава. А ако кредиторът е в забава, длъжникът се освобождава от последиците на собствената си забава /чл.96, ал.1 ЗЗД/. В хипотезата на дължими суми въз основа на влязло в сила решение за изкупуване по чл.33, ал.2 ЗС, забавата на кредитора е пречка да настъпи предвидената в чл.33, ал.3 ЗС последица от неизпълнението /обезсилване на решението по чл.33, ал.2 ЗС по право/, а длъжникът /лицето, в чиято полза е постановено изкупуването/ може да изпълни задължението си и след изтичане на срока за плащане-1 месец от влизане на съдебното решение в сила. В този случай внасянето на дължимата сума по сметка на кредитора в банка, дори и след изтичане на срока за изпълнение на паричното задължение, представлява точно изпълнение на това задължение и води до неговото погасяване.

По съществото на жалбата: За да постанови решението си за потвърждаване на решението на първоинстанционния съд за отхвърляне на предявения иск за собственост на 1/2 ид.ч. от описаните в исковата молба 31 земеделски имота, въззивният съд е приел, че ищците И.С.К. и В.С.Р. не са придобили правото на собственост върху тази идеална част от земите на основание упражнено право на изкупуване по чл.33, ал.2 ЗС, тъй като съдебното решение, с което е признато това тяхно право, е обезсилено по право- защото ищците не били заплатили на ответника Г.Х.К. посочената в решението по чл.33, ал.2 ЗС продажна цена в едномесечен срок от влизане в сила на това решение /решението е влязло в сила на 28.09.2016 г./. Действително, по делото е било установено и не е спорно между страните, че преди изтичане на едномесечния срок /на 19.10.2016 г./ ищците са изпратили дължимата сума с два пощенски записа на адреса на ответника К.. Пощенските записи обаче не са били получени от ответника и са върнати като непотърсени от него на 09.11.2016 г. След връщането на записите ищците са внесли сумата по сметка на ответника в банка и са го уведомили затова, но това е станало след изтичане на срока за изпълнение- на 22.11.2016 г. и 23.11.2016 г., когато вече, според въззивния съд, решението за изкупуване е било обезсилено по право. Съдът е приел, че като не е потърсил сумите по пощенските записи ответникът не е изпаднал в забава, която може да извини забавеното плащане на сумите от ищците.

Доколкото приетото от въззивния съд относно забавата на кредитора противоречи на приетото в горепосочената практика на ВКС, обжалваното решение е неправилно и като такова следва да бъде отменено. Тъй като след отмяната му не се налага извършването на нови или повтарянето на вече извършени процесуални действия, по аргумент за противното от чл.293, ал.3 ГПК настоящият състав следва да се произнесе по съществото на спора.

В случая ищците са придобили правото на собственост върху процесните земи на основание признатото им право на изкупуване с влязлото в сила решение № 218 от 28.09.2016 г. по в.гр.д.№ 339 от 2016 г. на Кюстендилския окръжен съд. Това решение не е обезсилено по право поради забавеното изпълнение от ищците на паричното им задължение за плащане на ответника на посочената в решението продажна цена поради следното: Действително, ищците са изплатили дължимата сума след изтичане на дадения в решението едномесечен срок- при изтекъл срок на 28.10.2016 г., паричното задължение е изпълнено на 22.11.2016 г., чрез превеждането на дължимата сума по открита от ищците сметка на ответника в банка. Забавеното изпълнение на това задължение обаче се дължи на неоправданото неприемане от страна на кредитора на предложеното му от ищците изпълнение- сумата, която е била изпратена чрез пощенски превод на точния му адрес на 19.10.2016 г., преди изтичане на срока за плащане на 28.10.2016 г., неоснователно не е била получена от ответника. С това той е изпаднал в забава /чл.95 ЗЗД/, от която са настъпили предвидените в чл.96 и чл.97 ЗЗД последици, като конкретно за ищците е възникнало задължение да преведат дължимата сума по открита от тях сметка на ответника в банка /чл.97, ал.1 ЗЗД/. От събраните по делото доказателства се установява, че те са изпълнили точно това свое задължение: веднага след връщане на пощенските преводи на 09.11.2016 г. ищците са поискали от съда да им издаде удостоверение до банка, въз основа на което да им бъде разрешено да разкрият сметка на името на ответника; веднага след откриването на тази сметка са внесли в нея дължимата сума и още на следващия ден са уведомили ответника затова. С оглед разпоредбата на чл.96, а.1 ЗЗД това изпълнение на ищците следва да се приеме за точно изпълнение, което е погасило паричното им задължение спрямо ответника, независимо че е извършено след изтичане на срока за плащане, тъй като забавата за плащане се дължи на забавата на кредитора, а не на бездействието на длъжниците. Забавата на кредитора- ответник по делото е била пречка да настъпи и предвидената в чл.33, ал.3 ЗС последица от закъснялото изпълнението на задължението на ищците- обезсилването на решението по чл.33, ал.2 ЗС по право.

Поради гореизложеното решението на Кюстендилския окръжен съд следва да бъде отменено, а вместо него следва да бъде постановено ново решение за уважаване на предявения от И.С.К. и В.С.Р. срещу Г.Х.К. установителен иск за собственост на 1/2 ид.ч. от описаните земеделски имоти.

Като последица от уважаването на предявения иск за собственост и на основание чл.537, ал.2 ГПК следва да бъде отменен издаденият в полза на ответника Г.Х.К. констативен нотариален акт за собственост на 1/2 ид.ч. от процесните имоти № 43 от 29.08.2018 г., поправен с нотариален акт № 193 от 25.10.2018 г.

С оглед изхода на делото и на основание чл.81 ГПК във връзка с чл.78 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищците направените от тях разноски по делото за трите съдебни инстанции в размер на 2 217 лв. /138 лв. държавна такса за завеждане на исковата молба, 10 лв. държавна такса за вписване на исковата молба, 800 лв. адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по делото пред първата инстанция, 69 лв. държавна такса по въззивната жалба, 500 лв. адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по делото пред въззивната инстанция, 30 лв. държавна такса за допускане на касационното обжалване, 70 лв. държавна такса за разглеждане на касационната им жалба и 600 лв. адвокатско възнаграждение за процесуално представителство и защита пред касационната инстанция/.

Воден от горното, настоящият състав на Върховния касационен съд, ГК, първо г.о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 236 от 30.08.2019 г. по в.гр.д.№ 99 от 2019 г. на Кюстендилския окръжен съд, гражданска колегия И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.124, ал.1 ГПК по отношение на Г.Х.К. от [населено място] баня, обл.К., [улица], че И.С.К. от [населено място], обл.К., [улица], [жилищен адрес] и В.С.Р. от [населено място], [улица], [жилищен адрес] са собственици на основание упражнено право на изкупуване, признато с влязло в сила решение № 218 от 28.09.2016 г. по в.гр.д.№ 339 от 2016 г. на Кюстендилския окръжен съд, на 1/2 ид.ч. от следните имоти:

1. Нива с площ от 1 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Б.“, представляваща имот № ..... по плана за земеразделяне на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

2. Нива с площ от 1,999 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Б.“, представляваща имот № ..... по плана за земеразделяне на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

3. Нива с площ от 1,999 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Б. Г.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и землищна граница,

4. Овощна градина с площ от 2,700 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“М.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

5. Ливада с площ от 1 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Т.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

6. Нива с площ от 1 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“М.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ...., имот № ...., имот № ..... и имот № .....,

7. Нива с площ от 0,600 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“М.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

8. Нива с площ от 1,300 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“К. г.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

9. Нива с площ от 0,600 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Л.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

10. Нива с площ от 1,670 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“К.“, представляваща имот № ...... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

11. Нива с площ от 3 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Ю.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

12. Лозе с площ от 0,500 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“В.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

13. Нива с площ от 0,485 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Ш.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... имот № ..... имот № ..... и имот № .....,

14. Лозе с площ от 0,725 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Г.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

15. Нива с площ от 0,200 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“С.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

16. Овощна градина с площ от 0,774 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“П. п.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

17. Овощна градина с площ от 0,806 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“П. п.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

18. Изоставена нива с площ от 1 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“В.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

19. Дървопроизводствена площ от 1 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“П.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

20. Овощна градина с площ от 1,100 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“С.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ...., имот № ..... и имот № .....,

21. Нива с площ от 0,600 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“С.“, представляваща имот № .... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

22. Нива с площ от 1 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“С.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

23. Ливада с площ от 0,600 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Я.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

24. Ливада с площ от 0,350 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Я.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

25. ливада с площ от 0,232 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Я.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

26. Ливада с площ от 0,721 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Я.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

27. Нива с площ от 1,998 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Я.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

28. Нива с площ от 3,633 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Я.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

29. Лозе с площ от 0,517 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Я.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № .....,

30. Ливада с площ от 0,568 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“Я.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ....., имот № ....., имот № ..... и имот № ..... и

31. Нива от 0,600 дка, находяща се в землището на [населено място], общ.Б. дол, Кюстендилска област, м.“М.“, представляваща имот № ..... по картата на землището на [населено място] при граници: имот № ....., имот № ..... и имот № .... .

ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 ГПК нотариален акт № № ....., том ....., рег.№ 3245 по нот.д.№ ..... от 29.08. ..... г. и нотариален акт № ....., том ....., рег.№ ..... по нот.д.№ ..... от 25.10.2018 г. за поправка на нотариалния акт от 29.08.2018 г., с които Г.Х.К. е признат за собственик на 1/2 ид.ч. от гореописаните имоти.

ОСЪЖДА Г.Х.К. с горепосочения адрес да заплати на И.С.К. и В.С.Р. на основание чл.78 ГПК сумата 2 217 лв. /две хиляди двеста и седемнадесет лева/, представляваща разноски по делото за трите съдебни инстанции.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.