Р Е Ш Е Н И Е

№ 200

гр. София, 11.12.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, гражданска колегия, трето отделение в съдебно заседание на трети декември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

при участието на секретаря А. Р като изслуша докладваното от съдия Владимиров гр. дело № 2870/2020 година по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 80 от ЗННД (ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ) (ЗННД).

Образувано е по жалба на И.С.Н. - нотариус с рег. № 040 на Нотариалната камара и район на действие Софийски районен съд, чрез пълномощник адв. Т. срещу решение от 27.07.2020 г. по дисциплинарно дело № 5/2020 г. на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара на Р. Б (ДК на НКРБ), с което на жалбоподателя е наложено наказание „глоба в размер на 1 000 лева“.

В жалбата се правят оплаквания за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на оспореното решение за налагане на дисциплинарно наказание „глоба“ за вмененото по т. 1 от предложението на министъра на правосъдието виновно неизпълнение от нотариуса на задължението му по чл.25 ЗННД да опазва правата и интересите на страните – участници по извършваната сделка. Сочи се, че произнасянето на дисциплинарния състав е извън пределите на дисциплинарното обвинение, доколкото в предложението на министъра на правосъдието по чл. 77, ал. 1 ЗННД нотариусът е привлечен към дисциплинарна отговорност за нарушение на чл. 25 ЗЗНД, а с обжалваното решение е ангажирана дисциплинарната му отговорност за извършено нарушение по чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК. Така е накърнено съществено правото на защита на дисциплинарно обвиненото лице, което е основание за отмяна на атакуваното решение за реализиране на дисциплинарната отговорност на нотариуса. Излагат се доводи, че правният статус на търговците, вкл. и тяхната представителна власт се определя от вписаните в търговския регистър (ТР) по партидата им обстоятелства, с които санкционираният нотариус се съобразил при нотариалното изповядване на процесната сделка. Относно постановените актове на съда за спиране на регистърните производства, образувани по заявления за вписване на промени във вписани обстоятелства по партидата на „К. В“ АД – дружество, участващо в осъществената нотариална сделка, вкл. и относно представителната му власт, на основание чл.536, ал.1, т.1 ГПК, е аргументирана теза, че се касае за допусната обезпечителна мярка, която не поражда правно действие, ако вписването в ТР относно желаната промяна, е вече извършено. Релевира се и оплакване, че няма осъществено нарушение от нотариуса на разпоредбата на чл. 25 ЗННД, тъй като тя не установява в негово задължение изясняването на волята на лица, които не са участници в конкретното нотариално производство, какъвто в случая се явява другият представляващ акционерното дружество „К. В“.

От ответниците по жалба министърът на правосъдието, чрез гл. юрк. Д. я оспорва и моли атакуваното решение да се потвърди. Нотариалната камара на РБ не взема становище.

Жалбата срещу решението на ДК на НКРБ е подадена в срока по чл. 80 ЗННД, от легитимирано да обжалва лице, срещу подлежащ на обжалване пред ВКС акт по чл. 79, ал. 1 ЗННД и при наличие на правен интерес от подаването й, обусловен от постановения правен резултат, поради е процесуално допустима.

За да се произнесе по основателността й, Върховен касационен съд, състав на трето гражданско отделение взе предвид следното:

С решение от 27.07.2020 г. по дисциплинарно дело № 5/2020 г. на ДК на НКРБ на И. Н. - нотариус с рег. № 040 на НК и район на действие Софийски районен съд, е наложено дисциплинарно наказание на основание чл.75, ал. 1, т. 2 ЗННД „глоба в размер на 1 000 лева“. Прието е от дисциплинарния състав, разглеждащ делото, че при изпълнение на функциите си нотариусът е нарушил разпоредбата на чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК и не е спрял нотариалното производство по сделката, изповядана на 04.12.2019 г. по замяна на недвижим имот срещу акции, в което е участвало като страна „К. В“ АД със седалище гр. София, ЕИК[ЕИК] предвид на данните от ТР за висящо съдебно производство по спор относно представителната власт на дружеството. Изложени са мотиви, че несъобразяването с цитираната норма на процесуалния закон (ГПК) от страна на нотариуса към момента на извършване на сделката създава неблагоприятни последици за претендиращото липсата на представителна власт лице, преди приключване на търговски дела №№ 1541/2019 г. и 1613/2019 г., и двете по описа на Софийски градски съд (СГС) с предмет искове по чл. 71 и чл. 74 ТЗ за отмяна решения на общото събрание на горното акционерно дружество, от които произтичат заявените в ТР промени във вписани обстоятелства (регистърното производство по които е спряно, на основание чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК). Това нарушение е счетено за съществено, поради което и предвид чистото дисциплинарно минало на жалбоподателя в дългогодишната му дейност на упражняващ свободната професия на „нотариус“ и много добрата му репутация на практикуващ юрист, е определено и наложено дисциплинарно наказание по чл. 75, ал. 1, т. 2 ЗДННД – „глоба в размер на 1 000 лв.“.

Дисциплинарното производство срещу нотариус И.С.Н. е образувано по предложение на министъра на правосъдието съгласно чл. 77, ал. 1 ЗННД. В релевантната част от него – касаеща вмененото нарушение на чл. 25, ал. 1 ЗЗНД, е посочено, че при наличие на съдебен спор относно представителната власт на едно от дружествата – участници в нотариалното производство като страни по извършваната сделка по замяна от 04.12.2019 г., нотариусът се е отклонил от правно дължимото поведение да опазва правата и интересите на страните, като изясни фактическото положение и запознае страните – ясно и недвусмислено, с правните последици на съдебните решения по предявените искове по чл. 71 и чл. 74 ТЗ, във връзка с които е постановено спиране на регистърното производство по заявените за вписване промени, породени от атакуваните решения на органите на акционерното дружество. Прието е, че при констатиран спор с горния характер нарушението, което ангажира дисциплинарната отговорност на нотариуса се изразява конкретно в пропуска му да изясни волята и на другия представляващ акционерното дружество с наименование „К. В“. Така според сезиращия орган са създадени предпоставки за накърняване правата на страните по сделката.

Установява се от данните по делото, че при извършване на сделката от 04.12.2019 г. нотариусът е проверил в ТР представителната власт на дружествата – участници в нотариалното производство като страни по замяната и е приел, че „К. В“ АД е представлявано надлежно - в случая от единия от двамата вписани негови законни представители, оправомощени да го представляват заедно и поотделно. Към релевантния момент по партидата на посочения търговец в публичния регистър са били отразени също и заявени за вписване промени във вписани обстоятелства (вкл. относно представителството на търговеца), регистърното производство по които е било спряно на основание чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК, предвид на предявени искове по чл. 71 и чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията на органите на визираното АД, от които произтичат тези промени (предмет на производството по търговски дела №№ 1541/2019 г. и 1613/2019 г., и двете по описа на СГС.

Предвид на горното, настоящият състав на Върховен касационен съд, трето гражданско отделение намира жалбата за основателна, а обжалваното решение за незаконосъобразно и подлежащо на отмяна.

Съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 1 ЗЗНД за виновно неизпълнение на задълженията по закона и устава на Нотариалната камара нотариусът и помощник-нотариусът носят дисциплинарна отговорност. В случая липсват основания за дисциплинарно наказване на нотариус И. Н. с рег. № 040 на НК.

На първо място, основателно е оплакването в жалбата, че е налице несъответствие между твърдяното от министъра на правосъдието в предложението му по чл. 77, ал. 1 ЗННД нарушение на нотариуса, за което е привлечен към дисциплинарна отговорност – по чл. 25 ЗЗНД и това, възприето като извършено в обжалваното решение на дисциплинарния състав – по чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК. Ангажирането на дисциплинарна отговорност на нотариуса за нарушение на служебни задължения, което не е предмет на предложението и с което дисциплинарнонаказващият орган не е бил сезиран, накърнява съществено правото на защита на привлеченото към тази отговорност лице и опорочава произнасянето с акта по чл. 79, ал. 1 ЗННД. Налага се извод, че последното е постановено при допуснато съществено процесуално нарушение и като незаконосъобразно подлежи на отмяна само на това основание.

На второ място, основателно е и оплакването за липса на извършено нарушение от жалбоподателя при нотариалното изповядване на сделката по замяна от 04.12.2019 г. с участието на „К. В“ АД, което да осъществява твърдяното виновно неизпълнение на задълженията му по закона – в частност по чл. 25, ал. 1 ЗННД, явяващо се основание за носене на дисциплинарна отговорност по смисъла на чл. 74 ЗННД.

Сред основните задължения в дейността на нотариуса е това да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните последици от актовете, които се издават в хода на нотариалното производство и да не допуска пропуски или забава в работата си, които биха довели до накърняване на техните права - чл. 25, ал. 1 ЗННД.

При извършване на процесния договор за замяна на недвижим имот срещу акции, от 04.12.2019 г. и обличането му във форма на нотариален акт нотариусът е изпълнил задължението си по чл. 578, ал. 4 ГПК и е проверил правосубектността и представителната власт на търговските дружества – страни по съглашението. Същият се е доверил на данните в ТР по партидата на заменителите, в частност и на „К. В“ АД и е приел, че представителството му по сделката е надлежно, доколкото се осъществява от единият от двамата вписани негови органни представители, оправомощени да го извършват заедно и поотделно. Така нотариусът е спазил закона и поведението му не сочи на пропуск, който накърнява нечии права (по арг. от чл. 25, ал. 1 ЗННД), в частност на посоченото акционерно дружество и да реализира виновно неизпълнение на нормативно установени негови задължения. Неизпълнението на задължения представлява несъответствие между правно дължимото и фактическото поведение, т. е. винаги е противоправно поведение, а от субективна страна дисциплинарното нарушение се характеризира с вина – чл.74, ал. 1 ЗННД. Липсва правило по закон (вкл. и в текста на чл. 25, ал. 1 ЗННД, на който министърът на правосъдието се позовава в предложението по чл. 77, ал. 1 ЗННД) или устава на Нотариалната камара, което да вменява задължение за нотариуса да изяснява волята на лица, които не са участници в конкретното нотариално производство. В този кръг попада именно другият (втори) представляващ акционерното дружество „К. В“. Жалбоподателят, в качеството си на изповядал процесната нотариална сделка не е имал задължението да изяснява фактическото положение относно представителството на въпросното дружество след като съвместното и поотделно упражняване на представителни права от двамата представляващи е позволено от закона, предвидено е в устава и е вписано в ТР към датата на извършване на съглашението. На още по - голямо основание не съставлява виновно неизпълнение на задълженията на нотариуса по чл. 25, ал. 1 ЗННД соченото от министъра на правосъдието обстоятелство, че в горната хипотеза не е запознал страните – ясно и недвусмислено, с правните последици на съдебните решения по предявените искове по чл. 71 и чл. 74 ТЗ, във връзка с които е постановено спиране на регистърното производство (по чл. 536, ал.1, т.1 ГПК) по заявените за вписване промени (вкл. и относно представителството), породени от атакуваните решения на органите на посоченото акционерно дружество. Това е така, защото според трайно установената практика на ВКС предвид конститутивния ефект на вписването по чл. 231, ал. 4 ТЗ (относно АД) спрямо решенията, с които от името на АД се поемат права и задължения, вкл. се извършват разпоредителни действия с активите му, е релевантно единствено волеизявлението на съответното упълномощено да представлява дружеството лице, вписано в търговския регистър, на което съответното решение на орган на дружеството за неговото освобождаване е противопоставимо, но няма обвързващо трети лица действие. До вписването в ТР на нови представляващи капиталовото дружество вписаните такива продължават да го представляват в отношенията с третите лица, вкл. и в охранителното производство пред нотариус, защото съгласно цитираната норма на чл. 231, ал. 4 ТЗ избор и освобождаване на членове на съветите при акционерното дружество имат действие от вписването им в търговския регистър. Предвид действието занапред на вписването, изясняването от нотариуса на правните последици от решенията по исковете по чл. 71 и чл. 74 ТЗ е без правно значение за надлежното представителство на дружеството - заменител, осъществено от вписания органен представител към релевантния, предходен във времето, момент – този на изповядване на сделката от 04.12.2019 г.

При тези факти нотариусът не е извършил нарушение на чл. 25, ал. 1 ЗННД и не е във виновно неизпълнение на там вменените му задължения по закон като основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност.

Жалбоподателят не е бил длъжен и да спира нотариалното производство на основание чл. 536, ал. 1, т. 1 ГПК според приетото от дисциплинарния състав в обжалваното решение. С оглед предвидения в чл. 231, ал. 4 ТЗ конститутивен ефект на вписването, което намира своето проявление само спрямо трети за акционерното дружество лица и действието му занапред, нотариусът е бил обвързан от обстоятелствата за представителството му, вписани в ТР към релевантния момент (04.12.2019 г.) и е зачел валидната представителна власт на единият (участващ в нотариалното производство) от двамата представляващи, при там отразения начин на осъществяването й - заедно и поотделно. Спирането на нотариалното производство, обусловено от спряно регистърно производство по заявления за вписване на промени във вписани обстоятелства по партидата на търговеца (вкл. и относно представителството), което пък е основано на предявени искове по чл. 71 и чл. 74 ТЗ при наличие на данни от публичния регистър за надлежна представителна власт на дружеството по сделката, не би било съобразено със закона и с принципа на правната сигурност на оборота.

В обобщение, обжалваното решение на ДК на НКРБ е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Предвид изхода на делото в полза на жалбоподателя следва да се присъдят сторените в настоящото производство разноски и се възложат на НК на РБ. Те възлизат на 530 лв., съгласно приложения списък по чл. 80 ГПК и са удостоверени със съответните документи, вкл. договор за правна защита и съдействие като вписването в него за извършеното плащане в брой е достатъчно и има характера на разписка - т. 1 от ТР № 6/2013 г. на ВКС, ОСГТК.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, ІІІ г. о.,

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение от 27.07.2020 г. по дисциплинарно дело № 5/2020 г. на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара на Р. Б, с което на И.С.Н. - нотариус с рег. № 040 на НК и район на действие Софийски районен съд, е наложено дисциплинарно наказание на основание чл. 75, ал. 1, т. 2 ЗННД - „глоба в размер на 1 000 лева“.

ОСЪЖДА Нотариалната камара на Р. Б, ЕИК/БУЛСТАТ:[ЕИК] и адрес гр. София, ул. „Опълченска“ № 46 – 48, вх. А, ет. 6 да заплати на И.С.Н. – нотариус с рег. № 040 сумата от 530 (петстотин и тридесет) лева – разноски за настоящото производство.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: