Р Е Ш Е Н И Е

№ 20

гр.София, 08.03.2021г.

Върховният касационен съд на Р. Б, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и втори януари две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Т

ЧЛЕНОВЕ: Т. С

П. Ш

в присъствието на секретаря Г.И и прокурора от ВКП М.М, като разгледа докладваното от съдия Шишкова КНД № 1002 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.346, ал.1 от НПК.

Образувано е по повод на постъпила касационна жалба от подсъдимия Д.Т.Д. срещу решение № 260042 от 11.11.2020г., постановено по ВНОХД № 485/20г. по описа на Пловдивския апелативен съд, с което е потвърдена присъда № 42 от 17.06.2020г. по НОХД № 1761/19г. на Пловдивския окръжен съд.

Първоинстанционният съд е признал подсъдимия за виновен в това, че на 18.04.2019г. в [населено място], без надлежно разрешение разпространил високорисково наркотично вещество – 4,471гр. амфетамин, и на основание чл.354а, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК го е осъдил на лишаване от свобода за срок от една година. Признат е за виновен и в това, че по същото време и на същото място без надлежно разрешение държал 1,892гр. амфетамин, и на основание чл.354а, ал.3, т.1, вр. чл.55, ал.1 от НК му е наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца. На основание чл.23, ал.1 от НК му е наложено най-тежкото от определените наказания – лишаване от свобода за срок от една година при първоначален общ режим на изтърпяване. Приведено е в изпълнение и наложеното по НОХД № 6482/18г. на Пловдивския районен съд наказание лишаване от свобода за срок от една година.

Касационният съд е сезиран с оплакване за нарушение на материалния закон. Твърди се, че е осъществено посредничество при покупка на наркотик, което не представлява „разпространение“ по смисъла на чл.354а, ал.1 от НК. Иска се отмяна на решението.

В съдебно заседание представителят на ВКП предлага жалбата да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд, след като се запозна с доводите на страните, и извърши проверка в пределите по чл.347, ал.1 от НПК, намери следното:

Жалбоподателят възразява срещу правната оценка на част от изяснените факти, а именно: Свидетелят Ц. дал 80лв. на подсъдимия Д. и му поръчал да му достави амфетамин. Д. се срещнал със св.С., предал му парите, получил наркотичното вещество, след което се върнал при Ц. и му го предал. Последният го „почерпил“ с парченце от една от бучките.

Оплакването, съдържащо се в касационната жалба е било направено и пред апелативния съд, който го е отхвърлил. Аргументите му се споделят напълно от настоящия съдебен състав. Материалният закон е приложен правилно към установената фактическа обстановка. Разпространяването като изпълнително деяние по смисъла на чл.354а, ал.1 от НК представлява преминаване на държаното наркотично вещество от фактическа власт на дееца във владение на друго лице. Практически това преминаване е възможно да се реализира по различни начини и на различни основания – чрез продажба, замяна, дарение, даване на заем. Заплащането или липсата на такова е без значение за съставомерността на деянието. Ирелевантен е и въпросът по какъв начин и на какво основание амфетаминът е попаднал преди това във фактическа власт на извършителя. Придобиването, като друга форма на изпълнително деяние в посочения текст, също е широко понятие и обхваща разнообразни способи, както възмездни, така и безвъзмездни. Отделен е въпросът, че в конкретния случай подсъдимият е получил облага под формата на бучка от веществото. Няма изискване за минимална продължителност на държането след придобиването и преди разпространението. Изпълнителното деяние е довършено в момента, в който подсъдимият е предал наркотика на св.Ц.. В този смисъл са Решения № 448/2015г. І н.о., № 128/2018г. ІІІ н.о., № 514/2010г. ІІІ н.о. на ВКС.

Водим от горното, и на основание чл.354, ал.1, т.1 от НПК, Върховният касационен съд, второ наказателно отделение,

Р Е Ш И :

Оставя в сила решение № 260042 от 11.11.2020г., по ВНОХД № 485/20г. на Пловдивския апелативен съд

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.

Ключови думи
No law branches!