№ 31 гр. София, 09.03.2021 година

В.К.С - Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на единадесети февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател: С. Ч

Членове: Д. С

А. Ц

като изслуша докладваното от съдията А. Ц гр. д. № 1787/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационно обжалване поради вероятна недопустимост на решение №148/20г. на САС в частта, с която Прокуратурата на РБ е осъдена да плати на П.В.С. законна лихва върху сумата от 150лв. за периода от 21.03.2012г. до окончателното плащане.

Въззивният съд е присъдил в полза на ищеца П. С. законна лихва за забава върху сумата от 150лв., представляваща обезщетение по чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ, от датата на влизане в сила на оправдателната присъда до окончателното плащане.

Прокуратурата на РБ оспорва присъдената законна лихва и изразява становище, че решението в тази част е недопустимо, тъй като ищецът не е направил твърдения в исковата молба за факта на забава на Прокуратурата и не е посочил период на забава.

Настоящият състав на ВКС счита, че въззивното решение е недопустимо в посочената и обжалвана част, защото е нарушено диспозитивното начало в процеса.

Ищецът П. С. е претендирал законна лихва като законна последица от осъдително решение, защото в исковата молба не са въведени твърдения за факта на забава на Прокуратурата за плащане на обезщетение, нито за периода на забава. В този случай законната лихва за забава се дължи от датата на подаване на исковата молба, защото уважаването на осъдителен иск има за последица присъждане на законна лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба.

Въззивният съд е нарушил диспозитивното начало в процеса да дава защита каквато и доколкото е поискана, поради което решението му следва да се обезсили в частта, в която е присъдена законна лихва върху сумата от 150лв. за периода от 21.03.2012г. до предявяване на исковата молба на 21.03.2017г..

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение:

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА въззивно решение №148/14.01.20г., постановено по гр.д. 228/19г. на САС в частта, с която Прокуратурата на РБ е осъдена да плати на ищеца П.В.С. законна лихва върху сумата от 150лв. за периода от 21.03.2012г. до 21.03.2017г..

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: