Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

гр. София, 11.05.2021 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

В.К.С на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря С. Ш, като изслуша докладваното от съдия Е. В т. дело № 2184 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 251 ГПК, образувано по молба вх. № 1004 от 05.02.2021г., подадена от П.Д.Г. /ищца в първоинстанционното производство/ чрез процесуален представител адв. А. Г., за тълкуване на решение № 168 от 29.01.2021г. по т. дело № 2184/2019г. на ВКС, ТК, Второ отделение.

В молбата се излагат съображения, че е необходимо тълкуване на посоченото решение относно това какви са изведените от съда последици от неравноправността на клаузата на чл. 6, ал. 2 от договора за кредит, прогласена с диспозитива на решението, тъй като след постановяване на решението ищцата внесла в банката сума в лева /валутата, в която получава доходите си/ за погасяване на падеж на месечна вноска по кредита, равняваща се на една месечна вноска по курс „купува“ за швейцарския франк към евро в деня на усвояване на кредита, но банката е превалутирала сумата в лева по курс към деня на плащането – 1,8374 лв. за швейцарски франк, приела е погасяване само на част от месечната вноска и е отнесла кредита в просрочие.

В представен в срока по чл. 251, ал. 3 ГПК отговор ответникът „Ю. Б“ АД, [населено място] чрез процесуален представител адв. М.Д.В. оспорва молбата за тълкуване на решението, като поддържа становище, че решението е ясно относно валутата, в която е уговорен и усвоен лимитът по договора за кредит – щвейцарски франк, както и относно валутата, в която следва да се върне кредитът – щвейцарски франк. Поддържа също, че ако ищцата внесе в банката швейцарски франкове, не може да претендира курсови разлики, а ако внесе в банката лева или евро за погасяване на месечните вноски, то банката е длъжна да прилага курс „купува“ за швейцарския франк към евро на банката в деня на усвояване на кредита и да превалутира тези суми в швейцарски франкове към този курс. Ответната банка сочи, че търси необходимото техническо решение, включително чрез доработки на използвания счетоводен софтуер, работи по изчисляване и възстановяване на ищцата на курсовите разлики за периода след подаване на исковата молба до момента на подаване на отговор на молбата по чл. 251 ГПК, включително и по отношение на последната вноска от 03.02.2021г., която е била отнесена в просрочие поради грешка и механично от счетоводния софтуер на банката. Моли молбата за тълкуване на решението да бъде оставена без уважение.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите и исканията на страните, намира следното:

С решение № 168 от 29.01.2021г. по т. дело № 2184/2019г. на ВКС, ТК, Второ отделение след частична отмяна на решение № 545 от 06.03.2019г. по гр. дело № 4795/2018г. на Софийски апелативен съд, 14 граждански състав е осъдил „Ю. Б“ АД да заплати на П.Д.Г. на основание чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД сума в размер 27 783 лв. – недължимо платена сума през периода от 03.03.2012г. до 03.09.2015г. при начална липса на основание, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – 20.02.2017г. до окончателното изплащане, и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК сума в размер 4 800 лв. - направени разноски за касационното производство. С посоченото решение касационната инстанция е потвърдила въззивното решение в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение в частта, с която са прогласени за нищожни на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП следните клаузи от договор за кредит за покупка на недвижим имот HL42231 от 24.09.2008г.: чл. 3, ал. 5 в частта, в която е уговорено, че действащият базов лихвен процент на банката за жилищни кредити не подлежи на договаряне и промените в него стават незабавно задължителни за страните; чл. 6, ал. 3, с която клауза е уговорено в случай, че по време на действието на договора банката промени базовия лихвен процент на „Юробанк И Еф Д. Б“ АД за жилищни кредити, размерът на погасителните вноски, определен в ал. 1, се променя автоматично, в съответствие с промяната, за което кредитополучателят с подписването на настоящия договор дава своето неотменяемо и безусловно съгласие; чл. 6, ал. 2 съобразно която клауза погасяването на кредита се извършва във валутата, в която същият е разрешен и усвоен – швейцарски франкове; в случай, че на съответния падеж на погасителна вноска по главницата и/или лихвата кредитополучателят не е осигурил дължимата сума в швейцарски франкове по сметката си по чл. 2, ал. 1, но има средства в лева или евро по своите сметки в банката, погасяването на кредита може да се извърши от банката освен във валутата на кредита и в лева или евро, след служебното превалутиране на тези средства в швейцарски франкове по курс „продава“ на „Юробанк И Еф Д. Б“ АД за швейцарския франк към лева/евро, за което кредитополучателят с подписването на настоящия договор дава своето неотменимо и безусловно съгласие и оправомощава банката. В мотивите на решението касационната инстанция изрично е посочила, че при уговорка за предоставяне на кредитен лимит в равностойността на швейцарски франкове на 95 643 евро по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на банката в деня на усвояване на кредита и по който сумата е предоставена към момента на усвояване на кредита, и установяване на нищожност поради неравноправност на клаузите на чл. 6, ал. 2 и чл. 23 от договора, то кредитът следва да бъде върнат в уговорения размер и валута – равностойността на швейцарски франкове на 95 643 евро по първоначално определения курс, т. е. по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на банката в деня на усвояване на кредита. На стр. 29 и 30 от решението на ВКС изрично са посочени датите на усвояване на кредита, съответните размери на усвоените суми и размерите на курс „купува“ за швейцарския франк към евро на банката съответно към 03.10.2008г. и 02.07.2009г.

Молбата за тълкуване на касационното решение е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.

Съгласно установената практика на ВКС, включително и по чл. 290 ГПК, постановеното от съда решение подлежи на тълкуване само ако е неясно, съдържа противоречие или двусмисленост, което го прави неизпълнимо. Нуждата от тълкуване на влязло в сила решение по смисъла на чл. 251 ГПК възниква в случаите, когато е налице неяснота при изразяване волята на съда в постановеното решение, която би могла да породи спорове по изпълнението му. Решение № 168 от 29.01.2021г. по т. дело № 2184/2019г. на ВКС, ТК, Второ отделение не е неясно и не се нуждае от тълкуване, включително в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение в частта, с която е прогласена клаузата на чл. 6, ал. 2 от договора за кредит за покупка на недвижим имот за нищожна на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП. Волята на съда е ясно изразена, както в диспозитива на съдебния акт, така и в неговите мотиви – нищожност на посочената договорна клауза като неравноправна; връщане на кредита в предоставения размер и уговорената валута – равностойността на швейцарски франкове на 95 643 евро по първоначално определения курс, т. е. по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на банката в деня на усвояване на кредита – съответно 03.10.2008г. и 02.07.2009г., а не по курс „купува“ за швейцарския франк към евро на банката към датата на всяко отделно плащане на съответната погасителна вноска.

Въз основа на изложените съображения се налага извод, че молбата за тълкуване на решение № 168 от 29.01.2021г. по т. дело № 2184/2019г. на ВКС, ТК, Второ отделение по чл. 251 ГПК е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

На основание чл. 251, ал. 5 ГПК настоящото решение не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, съдебният състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата с вх. № 1004 от 05.02.2021г., подадена от П.Д.Г. за тълкуване на решение № 168 от 29.01.2021г. по т. дело № 2184/2019г. на ВКС, ТК, Второ отделение.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.