Р Е Ш Е Н И Е

№ 31

гр. София, 16.03.2020 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

В.К.С на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

АННА БАЕВА

при участието на секретаря С. С, като изслуша докладваното от съдия Е. В т. дело № 2781 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.

Образувано е по подадена от ищеца ЗАД „Б.В.И Груп“, [населено място] чрез процесуален представител адв. А. Б. молба за отмяна на влязло в сила решение № 5218 от 31.07.2018г. по в. гр. дело № 8786/2017г. на Софийски градски съд, ГО, ІІІ-В състав, с което е потвърдено решение № 92796 от 07.04.2017г. по гр. дело № 73294/2015г. на Софийски районен съд, І ГО, 38 състав, с което е отхвърлен предявеният по реда на чл. 422 ГПК от ЗАД „Б.В.И Груп“ срещу ЗК „Л. И“ АД с правно основание чл. 213, ал. 1 КЗ отм. за признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата 270 лв. – част от платено на застраховано лице застрахователно обезщетение по имуществена застраховка за вредите, причинени на МПС „Мерцедес“, модел „Вито“ с рег. [рег.номер на МПС] от ПТП, настъпило на 15.07.2014г., заедно със законната лихва от заявлението, и ищецът е осъден да заплати на ответника разноски в размер 300 лв.

Молителят прави оплакване, че решението е постановено при нарушение на съдопроизводствените правила – чл. 39, ал. 1 ГПК, вследствие на което е бил лишен от възможност да участва в делото и не е надлежно представляван. Поддържа становище, че в заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, исковата молба и въззивната жалба ищецът /настоящ молител/ изрично е посочил съдебен адрес, на който да бъдат изпращани съобщенията и призовките от съда, а именно [населено място], [улица], ап. 4, но неправилно и в нарушение на разпоредбата на чл. 39, ал. 1 ГПК въззивната инстанция е изпратила призовка за съдебното заседание на 14.03.2018г. на адреса на управление на ЗАД „Б.В.И Груп“, а именно [населено място], пл. „Позитано“ № 5, която е получена на 25.08.2017г. от юрисконсулт Н.З.И твърдение, че вследствие нарушаване на правилата за призоваване молителят /въззивник във въззивното производство/ е бил лишен от възможност да участва във въззивното производство и не е бил надлежно представляван.

Ответникът ЗК „Л. И“ АД, [населено място] не изразява становище по молбата за отмяна на влязлото в сила въззивно решение.

Молбата за отмяна е подадена срещу влязло в сила решение в 3-месечния срок по чл. 305, т. 5 ГПК - решението е влязло в сила на 31.07.2018г., но молителят е узнал за него на 24.07.2019г. след направена проверка. В молбата за отмяна са изложени основанията, визирани в чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, поради което същата е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени релевираните доводи и данните по делото, съобразно правомощията си по чл. 307 ГПК намира следното:

За да бъде уважена молбата за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, е необходимо страната вследствие на нарушаване на съответните правила да е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да отстрани.

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по иск, предявен от ЗАД „Б.В.И Груп“ чрез процесуален представител адвокат А. Б. срещу ЗК „Л. И“ АД по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК. Молителят – ищец в първоинстанционното производство в исковата молба е посочил съдебен адрес за връчване на съобщения - [населено място], [улица], ап. 4, от който адрес е бил призоваван в производството пред СРС. Същият съдебен адрес за призоваване е посочен и в подадената от ЗАД „Б.В.И Груп“ чрез процесуален представител адвокат А. Б. въззивна жалба. За откритото съдебно заседание, насрочено за 14.03.2018г., въззивникът /настоящ молител/ е призован от адреса на управление – [населено място], пл. „Позитано“ № 5 и призовката е получена от юрисконсулт Н.З на 25.08.2017г. Съдебният състав е приел, че за заседанието на 14.03.2018г. е налице редовна процедура на призоваване на страните, поради което е дал ход на делото. Заседанието е проведено с участието на процесуален представител на въззиваемия ЗК „Л. И“ АД и без явяване на представител на въззивника ЗАД „Б.В.И Груп“.

При така установената фактическа обстановка настоящият съдебен състав счита, че не са налице визираните в чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК основания за отмяна на влезлия в сила съдебен акт. Неоснователен е доводът, че решението е постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените правила, вследствие на което молителят е лишен от възможност да участва в делото и да защити правата и законните си интереси.

Настоящият състав не споделя практиката, съгласно която разпоредбата на чл. 39 ГПК има предимство пред разпоредбите на чл. 38 и чл. 50 ГПК и че извършеното по реда на чл. 50 ГПК на адреса на управление на страната - търговец при наличието на упълномощен адвокат, съответно съдебен адресат, връчване на съобщение не е редовно.

Съгласно разпоредбата на чл. 38 ГПК съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. В разпоредбата на чл. 39 ГПК е предвидено, че когато страната е посочила в седалището на съда лице, на което да се връчват съобщенията - съдебен адресат, или има пълномощник по делото, връчването се извършва на това лице или на пълномощника. Разпоредбата на чл. 50, ал. 1 ГПК регламентира мястото на връчване на съобщения и призовки на търговци и юридически лица, вписани в съответния регистър, а именно на последния, посочен в регистъра, адрес. Законът обаче не е установил категорично изискване за спазване на определена поредност при връчване на призовките и съобщенията. Затова, връчването на съобщения като процесуално действие ще породи съответната правна последица стига да е редовно, независимо дали е извършено на самата страна или на нейния пълномощник, респективно съдебен адресат. Ако съобщението е връчено на страната на адреса на управление съгласно изискванията на чл. 50, ал. 3 ГПК, връчването следва да се счита за редовно, тъй като правно релевантен е фактът на уведомяването на страната лично. В настоящия случай призовката за насроченото за 14.03.2018г. открито съдебно заседание във въззивното производство е връчена на въззивника по реда на чл. 50, ал. 3 ГПК, поради което не е бил лишен от възможност да участва в делото и да защити правата и законните си интереси.

Поради изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че въззивният съд не е допуснал нарушение на съдопроизводствените правила, осигуряващи право на защита, с което молителят да е бил лишен от възможност да участва във въззивното производство, респективно в откритото съдебно заседание, да упражни предоставените му от закона права и възможности, поради което молбата за отмяна е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. С оглед изхода на спора разноски на молителя не се дължат. Разноски на ответника не се присъждат, тъй като не са поискани и не са представени доказателства, че такива са направени за настоящото производство.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Второ отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ЗАД „Б.В.И Груп“, [населено място] за отмяна на влязло в сила решение № 5218 от 31.07.2018г. по в. гр. дело № 8786/2017г. на Софийски градски съд, ГО, ІІІ-В състав.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.