Р Е Ш Е Н И Е

№ 60

гр. София, 19.03.2020 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на дванадесети март две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. С

ЧЛЕНОВЕ: 1. М. Ф

2. В. П

при секретаря Д. Ц в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 4834 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.73 ЗЧСИ.

Образувано е по жалби на Съвета на Камарата на ЧСИ, Министъра на правосъдието и ЧСИ В.А.Л. против решение от 08.07.2019 г. на Дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ, постановено по д.д.№ 2/2019 г.

Жалбите са подадени в срок и са процесуално допустими.

С обжалваното решение, Дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ е наложила наказание 1000 лева за допуснато нарушение по т.1 от искането на Министъра на правосъдието и глоба в размер на 1000 лева по т.4 от искането, като е оставила без уважение искането за налагане на наказание по т.2 и т.3 от искането, като неоснователно.

Установява се, че към датата на пристъпването към опис на недвижим имот – 07.11.2017 г., ЧСИ не е изпратил запитване до НАП за наличие на задължения на длъжника, което представлява нарушение на изискването на чл.191, ал.3 ДОПК - да се изпрати съобщение да НАП за всяко започнато изпълнение от съдебния изпълнител. Представеното искане до НАП – НОИ от 2006 г. не представлява уведомление по смисъла на ДОПК с искане за наличие на задължения на длъжника, доколкото касае други обстоятелства, посочени в самото съобщение. Правилни са изводите на дисциплинарната комисия за допуснато нарушение в горния смисъл, като наложеното наказание в размер на глоба от 1000 лева е съответно на допуснатото нарушение и следва да бъде потвърдено.

В производството пред комисията е установено от събраните доказателства, че за провеждането на публичната продан съдебния изпълнител е публикувал обявления на интернет страниците на СГС и на КЧСИ, поради което правилно е прието, че по исканията по т.2 и т.3 на Министъра на правосъдието не са допуснати сочените нарушения, изразяващи се липсата на подобни публикации. Не съществува процесуална пречка да се събират доказателства в насока опровергаване твърденията по искането за налагане на дисциплинарно наказание и в производството пред комисията, поради което правилно последната е съобразила тези доказателства, въпреки липсата им по изпълнителното дело.

Искането за налагане на наказания по т.4 от същото е неоснователно. Не се установява, съдебния изпълнител да не е съобщил на длъжника по изпълнителното производство за извършената публична продан, напротив, от данните по делото е видно, че такова съобщаване е извършено на 05.06.2018 г. на пълномощника на длъжника. Не съществува законово задължение за съдебния изпълнител за връчване на постановлението за възлагане на длъжника в изпълнителното производство, а на същия се изпраща съобщение, което задължение е изпълнено. Фактът, че при съдебния изпълнител не е постъпила жалба против действията му в срока от съобщаването, а такава е постъпила в деловодството на СГС не води до наличие на нарушение то страна на съдебния изпълнител, поради което наложеното наказания за посоченото в т.4 от искането нарушение е неправилно и следва да се отмени.

С оглед изхода на спора, в полза на КЧСИ следва да се присъдят разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева, на основание чл.78 ГПК. С оглед частичната основателност на жалбата на ЧСИ, в полза на процесуалния представител на страната на основание чл.38 ЗА следва да се присъди възнаграждение в размер на 100 лева.

Предвид изложеното, състав на ВКС

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение от 08.07.2019 г. на Дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ, постановено по д.д.№ 2/2019 г. само в частта, с която на ЧСИ В.А.Л. рег. № .. район на действие СГС е наложено наказание глоба в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.436, ал.1 ГПК вр. чл.496, авл.2 ГПК, вр. 435, ал.3 вр. чл.7, ал.2 ГПК, като вместо него постановява:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Министъра на правосъдието за налагане на наказание на ЧСИ В.А.Л. рег. № ... район на действие СГС за нарушение на чл.436, ал.1 ГПК вр. чл.496, авл.2 ГПК, вр. 435, ал.3 вр. чл.7, ал.2 ГПК, като неоснователно.

ПОТВЪРЖДАВА решението на Дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ в останалата обжалвана част.

ОСЪЖДА Министерство на правосъдието да заплати на Камарата на ЧСИ сумата 150 /сто и петдесет/ лева, а на ЧСИ В.А.Л. рег. № ... район на действие СГС сумата 100 /сто/ лева, на основание чл.78 ГПК.

Решението е окончателно.

Председател: Членове:1. 2.