Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

София, 20.03 2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети март, две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

при участието на секретаря В. С като разгледа докладваното от съдия Е. В гр.д. № 4586 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.247, ал.1 ГПК.

С решение № 43/06.03.2020 г. по гр.д. № 4586/2019 г., настоящият състав на Върховния касационен съд се е произнесъл по жалба Министъра на правосъдието на Р. Б чрез гл. юрисконсулт Л. Д. срещу решение от 10.09.2019 г. по дисц. дело № 1/2019 г. на Дисциплинарната комисия към КЧСИ, но е допуснал очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението, която следва да бъде отстранена.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 43/06.03.2020 г. по гр.д. № 4586/2019 г. на ВКС, ІV г.о., като в последния абзац на диспозитива на решението следва да се чете:

ОСЪЖДА частен съдебен изпълнител Й.И.Ц., с рег. /№/ и район на действие Софийски градски съд да заплати на Камарата на частните съдебни изпълнители разноски за юрисконсултстко възнаграждение в размер на 300 (триста) лева.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.