Р Е Ш Е Н И Е

№ 305

София, 01.09.2014 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Р. Б, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на четиринадесети юли през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. П

ЧЛЕНОВЕ: Е. М

И. П

при секретаря …………………...............……........... и с участието на прокурора ……… ……………….................., като изслуша докладваното от съдията Е. М т. д. № 275 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 247, ал. 1 ГПК – за поправка на очевидна фактическа грешка по искане на страна.

Образувано е по молба с вх.№ 3220/1.ІV.2014 г. на ответния по касация Г. ф.-С., подадена чрез неговия юрисконсулт, в която се поддържа, че след като в мотивите към постановеното по реда на чл. 293 ГПК решение № 184/4.ІІІ.2014 г. по настоящето дело ВКС е приел, че отговорността на Ф. по отношение на И.М.И. и нейния съпруг М.Ю.М. – двамата от [населено място], [община], област В. Т, следва да бъде ангажирана на основание чл. 288, ал. 1, т. 2, б. „а” от Кодекса за застраховането, то представлявало очевидна фактическа грешка присъждането на дължимите им обезщетения, считано от деня на процесното вредоносно събитие /ПТП, което е настъпило на 2.VІІ.2007 г./, вместо както е било коректно посочено в петитумната част на исковата им молба (с вх.47116/24.VІ.2010 г. по описа на СГС): „от датата, на която ответникът изпада в забава- 8.ХІ.2008 г.”, съгласно чл. 288, ал. 7 КЗ.

По реда на чл. 247, ал. 2 ГПК ответниците по тази молба М.Ю.М. и И.М.И. от [населено място], [община], област В. Т, са изразили съвместно становище, че искането е неоснователно. Инвокиран е довод, че дори и ако се приеме, че е налице грешка при формиране на волята на решаващия съдебен състав, то тя не представлявала такава, която да е „явна” и „фактическа”, за да може да се поправи по реда на чл. 247 ГПК, а би се стигнало до недопустимо изменение на постановеното решение по спора.

Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение, намира следното:

Налице е присъждане на законна лихва върху начислените обезщетения на касаторите, платими от Г. ф. настоящ молител на основанието по чл. 288, ал. 1, т. 2, б. „а” КЗ, но с определен начален момент, който предшества посоченият в исковата им молба с година и четири месеца. Допуснатата грешка няма фактическо, а правно естество, тъй като в мотивите на постановеното от ВКС решение по спора също е било счетено, че меродавният начален момент, от който следва да се начислява законната лихва за забава върху присъдените главници на обезщетенията, платими от ГФ е бил деня, когато е настъпило вредоносното събитие /ПТП от 2.VІІ.2007 г./ - вместо изрично посоченият в разпоредбата на чл. 288, ал. 7 КЗ: от датата, на която изтича срокът за произнасяне по претенция, предявена от увреденото лице. Евентуален порок на съдебния акт по смисъла на чл. 281, т. 2 ГПК обаче, не може да бъде отстранен по процесуалния ред за поправка на очевидна фактическа грешка, поради което молбата на ГФ ще следва да бъде оставена без уважение.

Мотивиран от горното Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата с вх. № 3220 от 1.ІV.2014 г. на Г. за поправка на „очевидна фактическа грешка” в диспозитива на решение № 184 от 4.ІІІ.2014 г., постановено по настоящето дело, относно НАЧАЛНАТА ДАТА, от която са били присъдени законни лихви върху главниците на дължимите на М.Ю.М. и И.М.И. от [населено място], [община], област В. Т, обезщетения за неимуществени вреди.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1

2