Р Е Ш Е Н И Е

№ 164

гр.София, 15.09.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Р. Б, Второ наказателно отделение в съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИДИЯ СТОЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЮРИЙ КРЪСТЕВ

ЕЛЕНА АВДЕВА

със секретар Н. Ц

при участието на прокурора КИРИЛ ИВАНОВ

изслуша докладваното от

председателя (съдията) ЛИДИЯ СТОЯНОВА

наказателно дело под № 385/2014 година, за да се произнесе,

взе предвид:

Касационното производство е образувано по жалбата на защитника на подсъдимия Б.И.М. срещу решение № 3/23.01.2014 год. по въззивно нохд № 334/2013 год. на Варненския апелативен съд, наказателно отделение. Поддържат се доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, конкретизирани с неправилна оценка на доказателствата, отказ да бъдат уважени доказателствени искания и липса на отговори по възражения, довели до нарушение на закона с осъждането на подсъдимия по повдигнатото му обвинение. С касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 НПК се обосновава искането за отмяна и връщане на делото за ново разглеждане и алтернативно с основанието по т.3 – за изменение и определяне на справедливо наказание.

Прокурорът от Върховната касационна прокуратура оспорва основателността на жалбата по съображения, че не са допуснати нарушения от поддържаните за отмяна или изменение на въззивното решение.

Върховният касационен съд, второ наказателно отделение извърши проверка по доводите в пределите по чл.347, ал.1 НПК и намира:

Варненският апелативен съд с обжалваното решение по въззивно нохд № 334/2013 год. потвърдил присъда № 48/18.10.2013 год. по нохд № 165/2013 год. на Разградския окръжен съд, с която признал подсъдимия М. за виновен в това, че на 15.05.2010 год. в гр.К. в качеството си на лице, което управлява и представлява юридическо лице-председател на СНЦ”К. мера”, в приложена към депозирано до ОД на ДФ”Земеделие”, гр. Р. заявление за подпомагане таблица на използваните парцели за 2010 год. представил неверни сведения относно ползването, обработването и поддържането в добро земеделско и екологично състояние на земеделски парцели с обща площ 396,77 хектара в нарушение на задължение да предостави такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени от Европейския съюз на българската държава. На основание чл.248А, ал.3 вр.ал.2, пр.1 вр.чл.55, ал.1, т.1 НК го осъдил на 6 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което наказание на основание чл.66, ал.1 НК отложил за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.

Осъдил подсъдимия да заплати направените по делото разноски.

Възраженията в жалбата за постановяване на решението при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила са основателни. Въззивният съд не е изпълнил задължението си да извърши цялостна проверка на правилността на присъдата, нито да изготви мотиви, които да отговарят по съдържание на изискванията по чл.339, ал.2 вр.чл.305, ал.3 НПК.

Решението, че е необходимо експертно заключение за решаване на фактически въпроси, които не са от компетентност на съда, поначало е правилно. Но е направено възражение, че приетата за обективна не е изготвена от лица, които имат необходимите специални знания и компетентност, за да отговорят на всички въпроси вярно, достатъчно пълно и ясно. Това твърдение се подкрепя от дадените в съдебното заседание на първоинстанционния съд допълнителни обяснения от вещото лице Т., която е заявила, че като строителен инженер със специалност геодезия не може да отговори на конкретни въпроси, които са от компетентност на специалист агроном, че не е взела предвид актуални снимки, а се е позовала на някои, които предхождат инкриминирания период. Без да обсъди заключението и допълнително дадените обяснения, което не е направил и първоинстанционния съд, да провери във връзка с останалите доказателствени източници, събрани по делото и по вътрешно убеждение да я оцени, съдът е декларирал съгласието си с безмотивното решение на първоинстанционния съд, че е изготвена компетентно и я е поставил в основата на обжалваното решение. Не е обсъдил необходимостта от допускането на допълнителна или повторна експертиза с включването на нови вещи лица със специалности и компетентност да отговорят на въпроси, свързани със спецификата на обвинението, между които агроном, лесовъд, картограф. Отказал е да бъдат допуснати нови свидетели, независимо, че подсъдимият е мотивирал подробно относимостта на посочените за установяване обстоятелства. Съдът има право да решава кои от доказателствените източници, за които е направено искане от страна, са необходими за правилното решаване на делото. Във всички случаи е длъжен да изложи точни и конкретни съображения за решението си. Подходът на въззивния съд в конкретния случай не е такъв. В определението от 15.01.2014 год. се е произнесъл по искането на подсъдимия за доказателства при условията на чл.327 НПК. Приел е за основателно само това за преразпит на подсъдимия. Формално и без да изложи мотиви е оставил без уважение останалите искания – за допълнителна или повторна експертиза, за свидетели и за събиране на конкретно посочени писмени доказателствени средства, и то под условие, като неоснователни „към този момент”. В съдебното заседание, видно от съдържанието на протокола, не е заявен отказ от тези искания, но само е приел представените писмени доказателствени източници, не се е произнасял и не е изложил никакви обосновани съображения в подкрепа на немотивираното си становище по този въпрос. Осъществяването на процесуалната дейност по описания начин е в нарушение на процесуалните правила, с което съществено е нарушено правото на подсъдимия на защита и е основание за отмяна на обжалвания акт.

Основателно е възражението за нарушение относно съдържанието на обжалваното решение, защото в него не са посочени основанията, поради което доводите във въззивната жалба не са приети. Съдът е възпроизвел фактическата обстановка, изложена от първоинстанционния съд и основана на събрания и проверен от този съд доказателствен материал като декларативно и без никакви съображения е заявил съгласие с анализа му. В оспорените мотиви, обаче, само е споменато за наличие на „анализ на доказателствата по отделно и в тяхната съвкупност”, без да е направен такъв в нарушение на чл.305, ал.3 НПК.З и подсъдимият е поискал да се отмени присъдата. Въззивният съд като инстанция по същество е бил длъжен да направи проверка, подробен и задълбочен анализ и оценка на целия събран по предвидения процесуален ред доказателствен материал, включително и на събрания във въззивното съдебно следствие, да отстрани констатирани противоречия и да изложи подробни фактически съображения, което не е направил.

Подсъдимият е оспорил и наличието на обективните и субективните признаци на престъплението. По възприетия начин - без мотиви, съдът е приел, че въз основа на установената фактическа обстановка законът е приложен правилно. Но това, че подсъдимият не е упражнил правото си да обжалва резултатите от извършена проверка пред министъра на земеделието и храните, не може да бъде основание нито за търсене на наказателна отговорност, нито за лишаването му от правата за процесуалното качество според чл.55 НПК в образуваното наказателно производство.

Допуснатите нарушения на процесуалните правила по смисъла на чл.348, ал.3, т.1 и т.2 вр.ал.1, т.2 НПК са съществени и са основание за отмяна на решението. При новото разглеждане на делото от друг състав на въззивния съд следва да се вземат предвид всички доводи и възражения на страните, да се съберат, проверят и оценят с оглед действителния смисъл всички доказателства, необходими за разкриване на обективната истина и за правилното решаване на въпросите по чл.301 НПК.

С оглед на изложеното не могат да се обсъждат въпросите за начина на формиране на вътрешното убеждение, за законосъобразното прилагане на материалния закон и за справедливостта на наказанието.

Водим от горното и на основание чл.354, ал.3, т.2 вр.ал.1, т.4 вр.чл.348, ал.1, т.3 НПК Върховният касационен съд, второ наказателно отделениеР Е Ш И: ОТМЕНЯ решение № 3/23.01.2014 год. по въззивно нохд № 334/2013 год. на Варненския апелативен съд, наказателно отделение и ВРЪЩА делото за ново разглеждане на същия съд, друг състав, от стадия на съдебното заседание.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Ключови думи
No law branches!